Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dokument archiwalny

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 353)

Dodano: 19 marca 2014
Dz.U.09.32.231
2011-01-01 Dz.U.10.235.1545 § 1
2013-01-01 Dz.U.12..1525 § 1
2013-03-06 Dz.U.13..225 § 1
tekst jednolity Dz.U.14..353
rozporządzenie
Ministra Finansów1)
z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe2)
(Dz.U. z dnia 27 lutego 2009 r.)
Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych, w tym dotyczące:
a)
miejsca, w którym wyroby akcyzowe będą magazynowane,
b)
regulaminu funkcjonowania składu podatkowego;
2)
sposób prowadzenia ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej wyrobów akcyzowych przez podmiot prowadzący skład podatkowy oraz szczegółowy zakres danych, które powinny się znajdować w tej ewidencji.
§ 2.
1.
Miejsce magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym powinno:
1)
być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów;
2)
spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znajdujących się w nim wyrobów akcyzowych oraz warunki techniczne zapewniające możliwość wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych na podstawie odrębnych przepisów;
3)
być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia.
2.
Do magazynowania w składzie podatkowym wyrobów energetycznych nie mają zastosowania wymogi dotyczące nienaruszalności i tożsamości, określone w ust. 1 pkt 2, o ile:
1)
podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencje umożliwiające identyfikację tych wyrobów;
2)
w jednym zbiorniku magazynowane są wyłącznie wyroby o tym samym kodzie Nomenklatury Scalonej (CN) oraz posiadające te same parametry fizykochemiczne.
3.
Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się w przypadku gazów propan-butan (LPG) objętych pozycją CN 2711.
§ 3.
1.
W składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca wyłącznie na magazynowaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, magazynowanie wyrobów energetycznych i napojów alkoholowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów.
2.
W składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów. Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy, nawet jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym.
§ 4.
Właściwy naczelnik urzędu celnego, zatwierdzając regulamin funkcjonowania składu podatkowego, może dopuścić magazynowanie w składzie podatkowym innych niż akcyzowe wyrobów służących bezpośrednio do produkcji finalnej, pod warunkiem możliwości dokonania kontroli i weryfikacji ilości oraz sposobu wykorzystania wszystkich magazynowanych wyrobów.
§ 5.
1.
Powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o przerwaniu działalności składu podatkowego na okres dłuższy niż 3 miesiące powinno być złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy w formie pisemnej, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przerwania działalności.
2.
W powiadomieniu należy określić przewidywany okres, na jaki zostanie przerwana działalność składu podatkowego.
§ 6.
W przypadku wystąpienia braków ilościowych wyrobów akcyzowych, podmiot prowadzący skład podatkowy informuje o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, licząc od dnia stwierdzenia braków, właściwego naczelnika urzędu celnego.
§ 7.
Regulamin funkcjonowania składu podatkowego określa:
1)
zasady funkcjonowania składu podatkowego;
2)
wykaz wyposażenia składu podatkowego niezbędnego do:
a)
prowadzenia działalności gospodarczej,
b)
wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych, na podstawie odrębnych przepisów,
c)
wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych;
3)
opis stosowanych zabezpieczeń technicznych;
4)
opis urządzeń służących do produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych oraz technologii stosowanych w składzie podatkowym;
5)
opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komunikacyjnej;
6)
wskazanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej.
§ 8.
Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany oznaczyć skład podatkowy przez umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy "Skład podatkowy" oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy.
§ 9.
1.
Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję ilościową lub ilościowo-wartościową, zwaną dalej "ewidencją", której odrębne części stanowią zestawienia danych dotyczące wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym, w którym prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych.
2.
Ewidencja powinna być prowadzona w sposób ciągły, umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji gospodarczych, w szczególności czynności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi oraz stanów zapasów tych wyrobów.
3.
Wpisów do ewidencji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu.
3a.
Wpisów do ewidencji informacji dotyczących wyrobów akcyzowych o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00 zużywanych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów akcyzowych dokonuje się nie rzadziej niż raz dziennie.
4.
Podmiot prowadzący skład podatkowy dokonuje zamknięcia ewidencji i jej podsumowania za każdy miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie 3 dni po upływie ostatniego dnia każdego miesiąca.
5.
Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego raport z zamknięć i podsumowań ewidencji za każdy rok kalendarzowy, a na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego raport z zamknięć i podsumowań ewidencji za wskazane miesiące. Raport roczny należy przekazywać w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, za który raport jest przekazywany, a w przypadku raportu przekazywanego na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.
§ 10.
1.
W przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej wypełniania karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego skład podatkowy. Właściwy naczelnik urzędu celnego opatruje przeszycie plombą, przy użyciu plombownicy stosowanej do plombowania ewidencji prowadzonych przez organ celny, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.
2.
Wpisów do ewidencji dokonuje się w sposób trwały i wyraźny. Wszelkie zmiany i poprawki w ewidencji są dokonywane w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny. Każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia oraz w razie potrzeby należy je opisać w rubryce "uwagi".
§ 11.
1.
Ewidencja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji i w taki sposób, aby:
1)
umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
2)
umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
3)
pozwalała na drukowanie raportu, o którym mowa w § 9 ust. 5;
4)
pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym i uniemożliwiała ich usuwanie.
2.
Podmiot prowadzący skład podatkowy, który prowadzi ewidencję w formie elektronicznej, przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznych nośnikach danych. Kopia ewidencji powinna być przechowywana w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.
§ 12.
Ewidencja powinna zawierać:
1)
nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu;
2)
ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;
3)
datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
4)
dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone;
5)
dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy;
6)
dane identyfikacyjne osoby, która złożyła zgłoszenie celne w przypadku importowanych wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
7)
datę wyprodukowania wyrobów akcyzowych;
8)
dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby akcyzowe się znajdują, i informacje o ich przemieszczaniu wewnątrz tego składu;
9)
numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub wyprowadzone ze składu podatkowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej;
10)
datę złożenia deklaracji podatkowej;
11)
kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty lub kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony;
12)
datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego i dane identyfikacyjne odbiorcy lub datę zapłaty podatku akcyzowego;
13)
informacje na temat wyrobów akcyzowych:
a)
wprowadzonych do składu podatkowego,
b)
zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów,
c)
wyprodukowanych w składzie podatkowym,
d)
magazynowanych w składzie podatkowym,
e)
wyprowadzonych ze składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy,
f)
wyprowadzonych ze składu podatkowego przez właściciela wyrobów niebędącego podmiotem prowadzącym skład podatkowy,
g)
wykorzystanych na własny użytek.
§ 13.

Wyroby energetyczne, o których mowa w § 3, mogą być magazynowane w zbiornikach wprowadzonych do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r., które nie posiadają dowodów legalizacji - jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 13a.
Wyroby energetyczne, o których mowa w § 3, o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00, mogą być magazynowane w zbiornikach, które nie posiadają dowodów legalizacji - jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.3)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 179).
3) Zakres spraw objęty niniejszym rozporządzeniem był dotychczas uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311, z 2005 r. Nr 131, poz. 1097 i Nr 250, poz. 2160, z 2007 r. Nr 247, poz. 1829 oraz z 2008 r. Nr 228, poz. 1511) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 i Nr 170, poz. 1790 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 792), które tracą moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel