Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2008 r. nr 211, poz. 1333)

Dz.U.08.211.1333
2010-01-01 Dz.U.09.222.1763 § 1
2011-01-01 Dz.U.10.250.1681 § 1
2011-08-01 Dz.U.11.153.906 § 1
2012-06-09 Dz.U.12..584 § 1
2013-01-01 Dz.U.12..1550 § 1
rozporządzenie
Ministra Finansów1)
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług
(Dz.U. z dnia 28 listopada 2008 r.)
Na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Określa się wzory:
1)
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, i deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7D), o której mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2)
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
3)
 1. § 1 pkt 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2010 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.09.222.1763)
 2. § 1 pkt 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2011 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.10.250.1681)
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
4)
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10), o której mowa w art. 99 ust. 10 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
5)
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11), o której mowa w art. 99 ust. 11 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
6)
skróconej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), o której mowa w art. 114 ust. 3 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 2.
1.
Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za grudzień 2008 r.;
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za IV kwartał 2008 r.;
3)
załączniku nr 3 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za I kwartał 2009 r.
2.
Do dnia 31 grudnia 2009 r. mogą być stosowane wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 185, poz. 1545).
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do podatników, którzy dokonują rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów, zgodnie z art. 33a ustawy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.3)
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320.
3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 185, poz. 1545), które traci moc z dniem 1 grudnia 2008 r. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320).
Załącznik 1 VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 1. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 stycznia 2010 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.09.222.1763)
 2. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 stycznia 2011 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.10.250.1681)
 3. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 stycznia 2013 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.12.1550)
Załącznik 2 VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 1. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2010 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.09.222.1763)
 2. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2011 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.10.250.1681)
 3. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2013 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.12.1550)
Załącznik 3 VAT-7D - Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 1. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2010 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.09.222.1763)
 2. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2011 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.10.250.1681)
 3. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2013 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.12.1550)
Załącznik 4 Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D)
 1. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 2010 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.09.222.1763)
 2. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 2011 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.10.250.1681)
 3. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 sierpnia 2011 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.11.153.906)
 4. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 2013 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.12.1550)
Załącznik 5 VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 1. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 stycznia 2010 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.09.222.1763)
 2. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 stycznia 2011 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.10.250.1681)
Załącznik 6 VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
 1. Załącznik 6 zmieniony z dniem 1 stycznia 2010 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.09.222.1763)
 2. Załącznik 6 zmieniony z dniem 1 stycznia 2011 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.10.250.1681)
Załącznik 7 VAT-10 Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
 1. Załącznik 7 zmieniony z dniem 9 czerwca 2012 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.12.584)
Załącznik 8 VAT-11 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
 1. Załącznik 8 zmieniony z dniem 9 czerwca 2012 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.12.584)
Załącznik 9 VAT-12 Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel