Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 97, poz. 970)

Dz.U.04.97.970
2005-05-31 Dz.U.05.95.797 § 1
2005-06-01 Dz.U.05.95.797 § 1
2005-10-20 Dz.U.05.193.1617 § 1
2006-01-01 Dz.U.05.218.1843 § 1
Dz.U.05.266.2239 § 1
2006-05-13 Dz.U.06.73.504 § 1
2006-10-01 Dz.U.06.172.1235 § 1
2007-01-01 Dz.U.06.245.1784 § 1
2008-01-01 Dz.U.07.249.1861 § 1
2008-06-07 Dz.U.08.89.541 § 1
rozporządzenie
Ministra Finansów1)
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z dnia 1 maja 2004 r.)
Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28 ust. 9, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1, art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)

późniejszy niż wymienione w art. 19 ust. 1-20 oraz w art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", termin powstania obowiązku podatkowego;

2)

miejsce świadczenia usług, inne niż wskazane w art. 27 oraz art. 28 ust. 1-8 ustawy;

3)

towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

3a)

towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 3%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

4)

towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

5)

zwolnienia od podatku inne niż określone w art. 43-81 ustawy oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień;

6)

przypadki, w których zastosowanie ma inny, niż określony w art. 86 ust. 10 ustawy, termin obniżenia kwoty podatku należnego;

7)
 1. § 1 pkt 7 uchylony z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.95.797)
(uchylony)
8)

inne niż wymienione w art. 88 ust. 3 ustawy przypadki nabycia towarów lub usług, uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ustawy;

9)

przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu;

10)

szczegółowe warunki, sposób obliczania i poboru podatku z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium kraju przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;

11)

sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w przypadku gdy na fakturach wykazywane są kwoty w walutach obcych.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)

podatku - rozumie się przez to podatek od towarów i usług;

2)

podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

3)

zarejestrowanym podatniku - rozumie się przez to podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 96, art. 97 lub art. 157 ustawy;

4)

podmiotach - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;

5)

numerze identyfikacji podatkowej - rozumie się przez to numer, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników;

6)

sprzedawcy - rozumie się przez to podatnika, o którym mowa w art. 15 i art. 16 ustawy;

7)

nierezydencie - rozumie się przez to nierezydenta w znaczeniu określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm. 2));

8)

(uchylony).

Rozdział 2
Inne terminy powstania obowiązku podatkowego
§ 3.
 1. § 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.95.797)
1.
W przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15. dnia od dnia wykonania usługi.
2.
W przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.
§ 3a.

(uchylony).

Rozdział 3
Określenie innego miejsca świadczenia usług
§ 4.
 1. § 4 uchylony z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.95.797)
(uchylony)
§ 4a.
 1. § 4a uchylony z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.95.797)
(uchylony)
§ 4b.

W przypadku świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

§ 4c.

W przypadku gdy nabywane usługi, o których mowa w art. 119 ust. 8 ustawy, są usługami transportu międzynarodowego świadczonymi środkami transportu morskiego lub lotniczego, usługi te dla opodatkowania stawką podatku w wysokości 0% usług turystyki uznaje się za świadczone poza terytorium Wspólnoty.

Rozdział 4
Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7% oraz warunki stosowania obniżonej stawki
§ 5.
1.

Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

1a.
 1. § 5 ust. 1a dodany z dniem 1 stycznia 2008 r. przez  § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.07.249.1861)
Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % również w odniesieniu do:
1)
robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
2)
obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
-
w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.
2.

Obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się również, z zastrzeżeniem ust. 3-6, do dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

1)

azotanu potasu (saletry potasowej) (PKWiU ex 24.15.20-50.00), (CN ex 2834 21 00),

2)

siarczanu magnezowego (siarczanu magnezu) (PKWiU ex 24.13.31-57.21), (CN ex 2833 21 00),

3)

azotanów pozostałych (azotanu wapniowego i azotanu magnezu) (PKWiU ex 24.13.32-10.29), (CN ex 2834 29 80),

4)

makuchów i innych stałych pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego; mąki i grysiku z nasion oleistych i owoców oleistych (PKWiU ex 15.41.3), (CN ex 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208)

-

wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

5)
 1. § 5 ust. 2 pkt 5 dodany z dniem 7 czerwca 2008 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.08.89.541)
związków fosforowych do mieszanek paszowych (PKWiU ex 24.13.32), (CN 2835),
6)
 1. § 5 ust. 2 pkt 6 dodany z dniem 7 czerwca 2008 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.08.89.541)
chlorku potasu (PKWiU ex 24.15.50-30), (CN 3104 20)
3.

Przepis ust. 2 stosuje się do dostawy oraz importu pod warunkiem, że nabywca tych towarów przedłoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz.

4.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać również:

1)

imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, gdy nabywca jest osobą fizyczną, a w przypadku gdy nabywca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej - nazwę oraz adres siedziby;

2)

określenie ilości nabywanych towarów, wymienionych w ust. 2;

3)

datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie.

5.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, sprzedawca jest obowiązany dołączyć do kopii faktury dokumentującej dostawę towarów, wymienionych w ust. 2.

6.

W przypadku importu towarów, wymienionych w ust. 2, przez podatnika podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, w celu ich przeznaczenia do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się organowi celnemu.

7.

Obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się również do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są opodatkowane stawką 7%.

8.

Obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju bez konieczności uzyskania pozwolenia, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn zm.).

9.
 1. § 5 ust. 9 dodany z dniem 31 maja 2005 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.95.797)
Obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się również do produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.
Rozdział 4a
Towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 3%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki
§ 5a.

Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust.1 ustawy obniża się do wysokości 3% dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

1)

trzmieli (PKWiU ex 01.25.10), (CN ex 0106 90 00);

2)

entomofagów - wyłącznie stawonogów i nicieni (PKWiU ex 01.25.10), (CN ex 0106 90 00);

3)
 1. § 5a pkt 3 uchylony z dniem 7 czerwca 2008 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.08.89.541)
(uchylony)
Rozdział 5
Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki
§ 6.
1.

Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 i 2 oraz w art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy obniża się do wysokości 0% przy świadczeniu usług przez zarejestrowanych podatników oraz imporcie usług, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 3 i 4, jeżeli zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług, zarejestrowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

2.

W przypadku świadczenia i importu usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 3 i 4, i w części z innych środków finansowych, przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

3.

Za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

1)

Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu, a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;

2)

kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Rolnej (ISPA).

4.

Za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

1)

umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,

2)

jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

-

z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

5.

Do usług, o których mowa w ust. 2, stosuje się obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku pod warunkiem, że w wystawionej fakturze określona została odrębnie część wartości usług finansowanych:

1)

ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

2)

z innych środków.

6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zarejestrowana umowa powinna zawierać określenie procentowego udziału środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

7.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2:

1)

nie stosuje się zwrotu podatku określonego w rozdziale 12;

2)

zwrot podatku związany z zastosowaniem stawki podatku 0% następuje niezależnie od spełnienia warunków umożliwiających zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

8.

Przepisy ust. 1 i 2 nie ma zastosowania przy nabyciu za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

§ 7.
1.

Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do:

1)

usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;

2)

usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem w wysokości 0%;

3)

usług świadczonych osobom w środkach transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem w wysokości 0%;

4)

najmu (czarteru) środków transportu wodnego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz najmu wyposażenia tych środków;

5)

usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze pasażerów w tych portach;

6)
 1. § 7 ust. 1 pkt 6 zmieniony z dniem 1 stycznia 2008 r. przez  § 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.07.249.1861)

usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegających na obsłudze lądowych środków transportu;

7)

usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów;

8)

usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów.

9)
 1. § 7 ust 1 pkt 9 dodany z dniem 1 stycznia 2008 r. przez  § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.07.249.1861)
dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:
a)
książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
b)
czasopism specjalistycznych;
10)
 1. § 7 ust 1 pkt 10 dodany z dniem 1 stycznia 2008 r. przez  § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.07.249.1861)
importu:
a)
drukowanych książek i broszur (ex PCN 4901), (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
b)
czasopism specjalistycznych.
2.

Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się w przypadku posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

3.
 1. § 7 ust 3 dodany z dniem 1 stycznia 2008 r. przez  § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.07.249.1861)
Przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. b i pkt 10 lit. b, należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:
1)
periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników;
2)
publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne;
3)
wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych;
4)
wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie;
5)
publikacji, w których więcej niż 20 % powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe;
6)
publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego;
7)
czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.
§ 7a.
1.

Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że podatnik dokonujący dostawy towarów:

1)

jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i w zgłoszeniu rejestracyjnym zgłosił, że zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów;

2)

przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy;

3)

wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;

4)

otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w banku krajowym w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego;

5)

posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.

§ 7b.

(uchylony).

§ 7c.
 1. § 7c dodany z dniem 20 października 2005 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.193.1617)
1.
Obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz:
1)
instytucji Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4), zwanych dalej "instytucjami Wspólnot", posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych tych instytucji;
2)
organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, uznane za takie przez państwo siedziby, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib - do celów służbowych tych organizacji;
3)
sił zbrojnych, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;
4)
posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju zagranicznych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że podmioty, o których mowa w ust. 1, dla nabywanych towarów lub usług przekażą przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi dokonującemu dostawy towarów lub usługodawcy:
1)
wypełniony odpowiednio dla potrzeb podatku dokument, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996 r., Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297), potwierdzony przez właściwe władze państwa członkowskiego, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
2)
zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w pkt 1.
§ 7d.
 1. § 7d dodany z dniem 1 stycznia 2006 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.218.1843)
1.
Obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do dostawy:
1)
towarów w składzie celnym, wprowadzonych do składu celnego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju;
2)
towarów objętych procedurą składu celnego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:
1)
dostawy towarów dokonuje się dla podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy;
2)
towary znajdują się pod dozorem celnym i są ujęte w ewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami;
3)
towary, inne niż objęte procedurą składu celnego, nie są w wyniku tej dostawy lub po dokonaniu tej dostawy, wyprowadzane ze składu celnego.
Rozdział 6
Zwolnienia od podatku oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień
§ 8.
1.

Zwalnia się od podatku:

1)

nieodpłatne świadczenie usług, które uprzednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4;

2)

czynności, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4;

3)

dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257), dokonywaną przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm. 3)), jeżeli towary te zostały nabyte przez te organizacje:

a)

jako darowizny rzeczowe pochodzące ze zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm. 4)),

b)

za środki pieniężne pozyskane ze zbiórek, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a

- z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
4)

dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów;

5)

dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy;

6)

wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego;

7)
 1. § 8 ust. 1 pkt 7 uchylony z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.95.797)
(uchylony)
8)

usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11);

9)

usługi zarządzania narodowymi funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu przepisów o narodowych funduszach inwestycyjnych oraz ich prywatyzacji;

10)
 1. § 8 ust. 1 pkt 10 zmieniony z dniem 1 stycznia 2008 r. przez  § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.07.249.1861)

import towarów objętych:

a)
procedurą tranzytu, składu celnego, przetwarzania pod kontrolą celną, w rozumieniu przepisów celnych,
b)

procedurą dopuszczenia do obrotu uprzednio wywiezionych w ramach procedury uszlachetniania biernego, jeżeli proces uszlachetniania ma na celu naprawę towarów, a naprawa dokonywana jest nieodpłatnie w wykonaniu umowy gwarancyjnej

- z zastrzeżeniem ust. 4;
11)

import paliwa, zwolnionego od cła na podstawie przepisów celnych, przewożonego w standardowych zbiornikach w ilości nieprzekraczającej:

a)

600 litrów, w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego służącego do przewozu więcej niż dziewięciu osób włącznie z kierowcą,

b)

200 litrów, w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego innego niż wymieniony pod lit. a,

c)

200 litrów paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia;

12)

zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%;

13)

czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;

14)

usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej;

15)

prowizje z tytułu umowy dystrybucji i sprzedaży znaków opłaty skarbowej, sądowej i urzędowych blankietów weksli;

16)
 1. § 8 ust. 1 pkt 16 uchylony z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.95.797)
(uchylony)
17)

usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek;

18)

czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591);

19)

oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze.

2.

Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się:

1)

do pozostałej działalności, niezaliczonej do działalności pożytku publicznego, wyodrębnionej na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2)

jeżeli organizacja pożytku publicznego narusza warunki lub zasady działania określone w ustawie wymienionej w pkt 1.

3.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązuje w odniesieniu do towarów:

1)

których wartość rynkowa uwzględniająca podatek przekracza 2.000 zł - wyłącznie w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego posiada dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku darowizny z terytorium państwa trzeciego posiada dodatkowo dokument celny, z którego wynika, że import tych towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy;

2)

pod warunkiem, że nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy.

4.

Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, nie stosuje się, jeżeli na podstawie przepisów celnych powstaje obowiązek uiszczenia cła.

§ 9.
1.

Zwalnia się od podatku czynności wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze, w przypadku których podstawę opodatkowania dla agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby, świadczącej usługi o podobnym charakterze, stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi, pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2.
 1. § 9 ust. 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2008 r. przez  § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.07.249.1861)

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy tych podatników, którzy w danym roku podatkowym mogli korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, i dotyczy wartości sprzedaży w danym roku podatkowym z tytułu wykonywania czynności wymienionych w ust. 1, nieprzekraczającej kwoty 50 000 zł.

3.
 1. § 9 ust. 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2008 r. przez  § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.07.249.1861)

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, stosuje się pod warunkiem, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł; do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

4.

Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do podatników:

1)

zarejestrowanych na podstawie art. 96 lub art. 157 ustawy jako "podatnicy VAT czynni";

2)

wykonujących również inne, niż wymienione w ust. 1, czynności opodatkowane;

3)

wykonujących czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy;

4)

którzy zrezygnowali z prawa do zwolnień podmiotowych lub utracili to prawo w poprzednich latach podatkowych i od daty rezygnacji lub utraty tego prawa nie upłynęły 3 lata.

§ 10.
1.

Zwalnia się od podatku import towarów w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju przez importera tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

2.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że:

1)

importer, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, jest podatnikiem podatku zarejestrowanym jako podatnik VAT UE oraz podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia importowanych towarów i w momencie importu podał dla zastosowania zwolnienia numery identyfikacyjne przyznane mu dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w tych państwach;

2)

importer przedstawił organowi celnemu w trybie stosowanym przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów celnych zabezpieczenie w wysokości równej kwocie podatku, który nie został uiszczony.

3.

Warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się po upływie 90 dni od dnia złożenia przez importera wniosku zawierającego zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające złożenie przez importera deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 2.

4.

Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli organ celny otrzymał od naczelnika urzędu skarbowego postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego mającego wpływ na zwolnienie, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku przepisu ust. 3 nie stosuje się do czasu zakończenia tego postępowania.

§ 11.
 1. § 11 zmieniony z dniem 13 maja 2006 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.06.73.504)
1.

Zwalnia się od podatku, z zastrzeżeniem ust. 2:

1)

import paliw, olejów i smarów, zwanych dalej "paliwami", przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, przeznaczonych wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju;

2)

import towarów przez Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, zwaną dalej "Kwaterą", o ile ich rodzaj i ilość wskazują, że są przeznaczone na potrzeby własne Kwatery, w celu utworzenia, budowy oraz działalności Kwatery;

3)

import towarów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, przeznaczonych do jego wyłącznego użytku, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)

import towarów przez Kwaterę oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, których rodzaje i ilość określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery, i tam sprzedawanych, oraz barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie;

5)

import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego, w tym mebli i zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, stanowiących własność personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin lub osób upoważnionych Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:

a)
samochód osobowy - 2 sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat,
b)
przyczepka towarowa - 2 sztuki na rodzinę,
c)
samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa - 1 sztuka na rodzinę,
d)
motocykl - 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 lat,
e)
turystyczna łódź motorowa - 1 sztuka na rodzinę;
6)
dostawę towarów w barach, mesach i kantynach Kwatery oraz w barach, mesach i kantynach Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie.
2.

Warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, jest przedłożenie organowi celnemu:

1)

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokumentów, z których wynika, że sprowadzane paliwa zostaną wykorzystane zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub osoba używająca te paliwa jest członkiem personelu cywilnego sił zbrojnych oraz że nie będą podlegały żadnym innym czynnościom określonym w art. 5 ustawy;

2)

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, dokumentów, z których wynika, że towary są sprowadzane przez Kwaterę lub Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy;

3)

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu należy do personelu zagranicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny personelu zagranicznego lub osobą upoważnioną Centrum Szkolenia Sił Połączonych, z zastrzeżeniem, że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5 lub nie będą odprzedawane (zbywane).

§ 11a.
1.

Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczonych na terytorium kraju przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz w przypadku, gdy na tych towarach mają zostać na terytorium kraju wykonane usługi na rzecz tego podatnika.

2.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że towary po wykonaniu usług zostaną przemieszczone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, czasowo na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione, w celu wykonania na tych towarach usług, przed przemieszczeniem ich na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione.

§ 11b.
 1. § 11b dodany z dniem 1 stycznia 2006 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.218.1843)
1.
Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wprowadzanych do składu celnego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:
1)
towary przeznaczone są do odprzedaży w składzie celnym podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy;
2)
towary znajdują się pod dozorem celnym i zostały ujęte w ewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami;
3)
podatnik złoży najpóźniej w terminie określonym do złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, do których ma zastosowanie ust. 1, informację o skorzystaniu ze zwolnienia od podatku; informacja powinna określać wartość towarów objętych tym zwolnieniem.
Rozdział 7
Przypadki, w których zastosowanie ma inny, niż określony w art. 86 ust. 10 ustawy, termin obniżenia kwoty podatku należnego
§ 12.
1.

W przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami "FAKTURA VAT-MP", podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w którym:

1)

uregulował część należności na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

2)

uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

3)

przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.

2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do małych podatników, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 99 ust. 3 ustawy.

Rozdział 8
(uchylony)
 1. Rozdział 8 uchylony z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.95.797
§ 13.
(uchylony)
§ 14.
(uchylony)
Rozdział 9
Inne, niż wymienione w art.88 ust3 ustawy, przypadki nabycia towarów lub usług, uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art.87 ustawy
§ 15.
1.

Przy nabyciu lub imporcie towarów i usług za inne środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej niż określone w § 6 ust. 3 i 4, odliczenie podatku następuje niezależnie od spełnienia warunków związanych z zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

2.

Przez inną bezzwrotną pomoc zagraniczną, o której mowa w ust. 1, rozumie się środki finansowe przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub międzynarodowe organizacje udzielające pomocy na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 10
Przypadki zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostkom poszukującym lub rozpoznającym złoża kopalin oraz wydobywającym kopaliny ze złóż oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu
§ 16.
1.

Podatnikom, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymali koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego przy nabyciu, z wyjątkiem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub imporcie towarów i nabyciu usług w kraju, związanych z działalnością objętą tą koncesją.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się do podatników, którzy nie podjęli czynności opodatkowanych podatkiem, z wyjątkiem:

1)

importu towarów;

2)

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

§ 17.

Zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego, o które został pomniejszony lub powinien być pomniejszony podatek należny, lub które zostały zwrócone w formie zaliczki na podstawie odrębnych przepisów.

§ 18.

Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)

złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;

2)

prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;

3)

w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków należnych od tego importu.

§ 19.
1.

Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika w terminach i w trybie oraz z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 i 14 oraz w art. 86 ust. 1-7 i 10-15, art. 87 ust. 2 i 6, art. 88 i art. 99 ust. 12 ustawy.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)

wartość nabytych towarów i usług lub importu towarów dokonanych w danym miesiącu, których dotyczy zwrot podatku;

2)

kwotę podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

3.

Podatnik dołącza wniosek, o którym mowa w ust. 1, do deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług.

Rozdział 11
Przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu
§ 20.
1.

Zwrot podatku zapłaconego od importu towarów przysługuje podatnikom, którzy dokonali wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, w związku z ich reklamacją, z zastrzeżeniem ust. 2-7.

2.

Zwrot podatku przysługuje podmiotom, które:

1)

złożyły zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej oraz nie korzystają ze zwolnień, o których mowa w art. 113 ustawy, i nie wykonują wyłącznie czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy i § 8-11;

2)

w całości zapłaciły podatek należny z tytułu importu towarów;

3)

posiadają dokument celny stwierdzający dokonanie importu towarów, o których mowa w ust. 1, z którego wynika kwota podatku naliczonego z tytułu importu tych towarów;

4)

były importerami tych towarów i posiadają związane z tym dokumenty celne;

5)

posiadają dokument potwierdzający wywóz tych towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty.

3.

Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika, złożony do naczelnika urzędu skarbowego.

4.

Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1)

wartość oraz ilość importowanych towarów, których dotyczy zwrot podatku;

2)

kwotę podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

5.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, wraz z dowodem zapłaty podatku.

6.

Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

1)

o które przysługiwało podatnikowi prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego, lub

2)

które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów, w tym w formie zaliczki, lub

3)

zapłaconego z tytułu importu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz towaru nastąpił po upływie miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano importu.

7.

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy podatnika, nie później niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.

8.

Przepisy ust. 1-5, ust. 6 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio do podatku zapłaconego od importu towarów:

1)

objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, jeżeli towary te zostały wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, a podatnik otrzymał zwrot cła zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dołączył dokument potwierdzający zwrot cła;

2)

poddanych procesowi uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, w wyniku którego powstały produkty kompensacyjne, dla których powstał dług celny zgodnie z przepisami celnymi i które zostały wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty.

§ 21.

W przypadku:

1)

przyjęcia w używanie towarów z importu,

2)

importu części zamiennych do napraw gwarancyjnych opodatkowanych

-

obniżenie kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z dokumentu celnego jest dokonywane według zasad określonych w ustawie, bez względu na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 22.
1.

Podatnikom produkującym:

1)

samoloty i śmigłowce (PKWiU 35.30.3), statki kosmiczne (łącznie ze sztucznymi satelitami) oraz kosmiczne rakiety nośne (PKWiU 35.30.4),

2)

kadłuby taboru wodnego i statki (PKWiU ex 35.11), z wyłączeniem:

a)

urządzeń ratunkowych, sprzętu awaryjnego i wyposażenia środków taboru wodnego (PKWiU 35.11.33-93.6), łodzi roboczych na wyposażeniu taboru wodnego oraz ich wyposażenia (PKWiU 35.11.33-95.10),

b)

sprzętu metalowego, pływającego (PKWiU 35.11.50-00.7), urządzeń bezpieczeństwa ruchu wodnego (PKWiU 35.11.50-00.8),

c)

usług napraw i konserwacji, remontowania i rozbiórki statków oraz platform i konstrukcji pływających (PKWiU 35.11.9),

d)

poduszkowców oraz części i wyposażenia specjalnego do poduszkowców, wyposażenia kadłubowego,

3)

żaglowce wypoczynkowe i sportowe, pełnomorskie (PKWiU 35.12.11-30),

4)

motorówki wypoczynkowe lub sportowe, inne niż z silnikiem przyczepnym, pełnomorskie (PKWiU ex 35.12.13-30.00), z wyłączeniem łodzi z dostosowaniem drewnianych

-

u których w okresie rozliczeniowym nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana, przysługuje zwrot podatku naliczonego w kwocie nie wyższej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub imporcie towarów i usług bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną tych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2.

Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)

są zarejestrowanymi podatnikami jako "podatnicy VAT czynni";

2)

prowadzą działalność od co najmniej 6 miesięcy;

3)

prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;

4)

dokonali zapłaty co najmniej kwoty podatku określonej w fakturze dokumentującej nabycie towarów i usług bezpośrednio związanych z produkcją towarów określonych w ust. 1 oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków należnych od tego importu.

3.

Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

4.

Przepis § 19 stosuje się odpowiednio.

§ 22a.
 1. § 22a dodany z dniem 20 października 2005 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.193.1617)
1.
Zwrot podatku przysługuje również instytucjom Wspólnot, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, z tytułu nabycia towarów i usług do celów służbowych tych instytucji.
2.
Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że wartość towarów i usług wykazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie z podatkiem.
3.
Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług nabytych przez instytucje Wspólnot, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.
4.
Zwrot podatku z tytułu nabycia środka transportu przysługuje pod warunkiem, że środek ten nie zostanie odstąpiony podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.
5.
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.
§ 22b.
 1. § 22b dodany z dniem 20 października 2005 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.193.1617)
1.
Zwrot podatku, o którym mowa w § 22a ust. 1, jest dokonywany na wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się instytucja Wspólnot, o której mowa w § 22a ust. 1;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uwierzytelnione kserokopie faktur.
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest za okresy roczne, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w danym roku.
5.
Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku przez instytucje Wspólnot, o których mowa w § 22a ust. 1.
6.
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do instytucji Wspólnot, o której mowa w § 22a ust. 1, o dodatkowe wyjaśnienia.
7.
W przypadku określonym w ust. 6 zwrot podatku następuje w terminie, o którym mowa w ust. 5, a w przypadku przekroczenia tego terminu - nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień instytucji Wspólnot, o której mowa w § 22a ust. 1, usuwających wątpliwości, dotyczących sporządzonego wniosku, według kwot faktycznie uznanych.
8.
Jeżeli towar zostaje zwrócony, a instytucja Wspólnot, o której mowa w § 22a ust. 1, żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, przekazując równocześnie kserokopię otrzymanej od instytucji Wspólnot, o której mowa w § 22a ust. 1, faktury.
9.
Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 8, nastąpił:
1)
po dokonaniu, zgodnie z ust. 5, zwrotu kwoty podatku wynikającej z tej faktury lub
2)
przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, natomiast informację o dokonanym zwrocie tej należności Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście otrzymał po dokonaniu zwrotu kwoty podatku
-
kwotę zwracanego podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.
10.
W przypadku gdy instytucja Wspólnot, o której mowa w § 22a ust. 1, nie składa wniosku o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 9, zwraca się do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie później niż w terminie roku od otrzymania przez instytucję zwrotu kwoty podatku, o której mowa w ust. 5.
Rozdział 12
Przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu
§ 23.
1.

Zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

§ 24.
1.

Zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

1)

o które został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny, lub

2)

które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku dokonania zwrotu podatku naliczonego w formie zaliczki, o której mowa w odrębnych przepisach.

3.

Przepis § 23 nie ma zastosowania przy nabyciu za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

§ 25.
1.

Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

1)

złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;

2)

prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;

3)

w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług;

4)

posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4;

5)

posiadają zaświadczenie wydane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, że nabycie zostało sfinansowane ze środków, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 6 ust. 3 i 4 pkt 1 przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.

2.

Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4.

§ 26.
1.

Zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym ulokowane są wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, a w części z innych środków finansowych.

2.

Podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.

3.

Jeżeli z umów, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, wynika że środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie mogą być przeznaczone na opłacanie podatku, przy wyliczeniu udziału, o którym mowa w ust. 2, należność sfinansowaną z tych środków powiększa się o kwotę przypadającego na nią podatku, pod warunkiem jednak, że część należności odpowiadająca kwocie tego podatku została zapłacona z innych środków finansowych.

4.

Faktura lub dokument celny dokumentujący transakcję dotyczącą towarów i usług, których nabycie lub import zostały sfinansowane w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, może być podstawą tylko do jednokrotnego wystąpienia podatnika o zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1.

5.

Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikom, którzy zapłacili ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 3, część należności obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów i usług lub importu towarów oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej dokumentującej nabycie towarów lub usług, a w przypadku importu towarów - również dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług.

6.

Do zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 24 i § 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

§ 27.
1.

Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku oraz z uwzględnieniem warunków określonych w art. 99 ust. 12 ustawy, a w przypadku nieotrzymania zwrotu w tym terminie - również z uwzględnieniem warunków wymienionych w art. 87 ust. 2 i 7 ustawy.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej dane dotyczące:

1)

wartości nabytych towarów i usług lub importu towarów, których dotyczy zwrot podatku;

2)

kwoty podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

3.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)

kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4;

2)

dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

4.

Przepisy ust. 1-3 mają odpowiednio zastosowanie do zwrotów wymienionych w § 26, z tym że:

1)

wniosek powinien zawierać również wyliczenie kwot wnioskowanego zwrotu podatku wraz z zestawieniem danych odnoszących się do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów celnych, o których mowa w § 26 ust. 5, niezbędnych do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku;

2)

do wniosku powinno być również dołączone zaświadczenie o zarejestrowaniu przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej umowy przewidującej finansowanie w części zakupów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, wraz z określeniem wynikającego z podpisanej umowy udziału tego finansowania.

5.

Podatnik dołącza wniosek, o którym mowa w ust. 1, do deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług.

§ 27a.
1.

Zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podatek wykazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi w części w jakiej przypada on na wartość netto (bez podatku) towarów lub usług objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w rozliczeniu końcowym umowy, z tym że zwrotowi nie podlega podatek zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej.

3.

Zwrot podatku przysługuje podmiotom, o których mowa w ust. 1, spełniającym następujące warunki:

1)

w całości zapłaciły należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne;

2)

posiadają dokumenty bankowe potwierdzające przekazanie środków refundowanych w wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 1;

3)

posiadają zaświadczenie wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

a)

o podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1, przed dniem 1 maja 2004 r.,

b)

zawierające określenie kwoty podatku, przypadającej na wartość netto (bez podatku) towarów i usług objętych dokonaną refundacją ze środków Unii Europejskiej, wyliczonej na podstawie faktur i dokumentów celnych, przyjętych do rozliczenia umowy, oraz wysokości udziału, w jakim ta kwota podatku i wartość towarów i usług zostały objęte refundacją ze środków Unii Europejskiej,

c)

potwierdzające wysokość kwoty podatku objętego refundacją ze środków Unii Europejskiej w związku z zaliczeniem go do kosztów kwalifikowanych,

d)

zawierające wyszczególnienie numerów, dat i nazw wystawców faktur lub dokumentów celnych, które były wystawione na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1 i stanowiły podstawę refundowania ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych.

4.

Zwrotu podatku dokonuje się na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, złożony do naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku podmiotów niebędących podatnikami podatku - do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.

Wniosek w sprawie zwrotu podatku , o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać :

1)

nazwę i adres siedziby nabywcy lub imię i nazwisko oraz adres jego zamieszkania;

2)

wartość nabytych towarów i usług lub importu towarów i usług, których dotyczy wniosek o zwrot podatku;

3)

kwotę podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

6.

Do wniosku dołącza się:

1)

zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3;

2)

oświadczenie składającego wniosek, że zwrot podatku nie dotyczy podatku naliczonego, który został lub zostanie przez podatnika rozliczony w jakikolwiek inny sposób.

7.

W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących kwoty zwrotu podatku naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, przed dokonaniem zwrotu może zażądać przedstawienia do wglądu faktur lub dokumentów celnych.

8.

Do zwrotów, o których mowa w ust. 1-7, stosuje się odpowiednio przepisy § 26 ust. 4 oraz § 27 ust. 1.

§ 28.
1.

Zwrot podatku przysługuje także w związku z nabyciem towarów i usług dokonywanym od zarejestrowanego podatnika przez nierezydentów niebędących zarejestrowanymi podatnikami, w przypadku nabycia przez nich opodatkowanych towarów i usług związanych z realizacją programów Unii Europejskiej finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie do nabycia towarów i usług ściśle związanych z realizacją umów przedakcesyjnych, określanych w tytule jako umowy współpracy bliźniaczej (twinningowe), zawartych pomiędzy organami administracji państwowej Rzeczypospolitej Polskiej a organami administracji poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej "umowami współpracy bliźniaczej".

§ 29.

Zwrotu podatku, o którym mowa w § 28 ust. 1, dokonuje się na wniosek Fundacji "Fundusz Współpracy", zwanej dalej "Fundacją", której powierzono realizację Programu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach programu Phare Unii Europejskiej.

§ 30.
1.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest oryginał faktury wystawionej na nierezydenta. Na fakturze powinno być umieszczone poświadczenie podmiotu, na rzecz którego jest realizowany projekt określony w umowie współpracy bliźniaczej, że nabycie zostało dokonane w ramach realizacji tego projektu.

2.

Faktury, o których mowa w ust. 1, sprzedawca wystawia w trzech egzemplarzach.

3.

Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nierezydent.

4.

Oryginał faktury, po poświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, nierezydent przekazuje do Fundacji w celu wystąpienia o zwrot podatku.

5.

Zwrot podatku przysługuje, jeżeli należność obejmująca podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług została w całości zapłacona.

§ 31.
1.

Wniosek w sprawie zwrotu podatku jest składany do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)

kwotę zwrotu podatku;

2)

numer rachunku bankowego Fundacji, na który ma być dokonany zwrot podatku;

3)

określenie umowy współpracy bliźniaczej, o której mowa w § 28 ust. 2.

3.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)

oryginały faktur;

2)

poświadczenie Fundacji, iż faktury, które były podstawą do obliczenia kwot zwrotu podatku, w całości były związane z wykonaniem umowy współpracy bliźniaczej, a w przypadku projektów wdrażanych przez inne jednostki niż Fundacja - poświadczenie tej jednostki.

4.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca, następującego po kwartale, za który jest składany wniosek.

§ 32.
1.

Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik, o którym mowa w § 31 ust. 1, dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 31 ust. 1, w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.

2.

W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w § 31 ust. 1, zwraca się do Fundacji o dodatkowe wyjaśnienia.

3.

W przypadkach, o których mowa w ust. 2, naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w § 31 ust. 1, może przedłużyć termin zwrotu podatku do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§ 33.

W przypadku gdy Fundacja, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania zwrotu, nie dokona rozliczenia otrzymanych kwot zwrotu z właściwymi jednostkami obsługującymi poszczególne umowy współpracy bliźniaczej, jest obowiązana do zwrotu do urzędu skarbowego, o którym mowa w § 31 ust. 1, nierozliczonych kwot w terminie 7 dni po upływie tego okresu.

§ 34.
1.

W przypadku gdy towar zostanie zwrócony sprzedawcy, a nierezydent żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania kopii faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje naczelnika urzędu skarbowego, przekazując równocześnie otrzymaną od nierezydenta kopię faktury.

2.

Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu przez urząd skarbowy zwrotu podatku wynikającego z tej faktury zgodnie z § 32 ust. 1, kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

Rozdział 13
Szczegółowe warunki, sposób obliczania i poboru podatku z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium kraju przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju
§ 35.
1.

Podatnicy mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, są obowiązani do zapłaty w urzędzie celnym podatku z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego, polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju, według zasad określonych w ust. 2-4.

2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do usług przewozu osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państw trzecich, które nie pobierają podatków lub opłat o podobnym charakterze od przewozów osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium kraju.

3.

Kwotę podatku ustala się od każdej z podróżujących osób jako iloczyn stawki 7% i kwoty 285 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

4.

Podatnik wykazuje kwotę podatku w deklaracji, którą składa w urzędzie celnym w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz deklaracji wraz z dowodem zapłaty podatku jest zwracany podatnikowi, który jest obowiązany zachować te dokumenty do momentu wyjazdu z terytorium kraju.

5.

Ustalona kwota podatku podlega wpłacie w urzędzie celnym, z chwilą wjazdu autobusu z pasażerami na terytorium kraju.

§ 36.

Organ celny wpłaca pobrany podatek, o którym mowa w § 35 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę izby celnej, za okresy pięciodniowe, w terminie siedmiu dni po upływie każdego okresu.

Rozdział 14
Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych
§ 37.
1.
 1. § 37 ust. 1 zmieniony z dniem 7 czerwca 2008 r. przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.08.89.541)
Kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5.
2.

W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

3.

W przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4.

Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług.

5.
 1. § 37 ust. 5 dodany z dniem 7 czerwca 2008 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.08.89.541)
Kwoty wyrażone w euro wykazywane na fakturze wystawianej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokumentującej świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, przelicza się na złote według średniego miesięcznego krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę.
Rozdział 15
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 38.

W okresie do dnia 1 lipca 2004 r. obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się do dostawy gazet, magazynów i czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe i które przez wydawców zostały przekazane do dystrybucji przed dniem 1 maja 2004 r. Warunkiem stosowania obniżonej do wysokości 7 % stawki podatku jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej datę przekazania tych wydawnictw do dystrybucji.

§ 39.

W okresie do dnia 31 grudnia 2005 r. obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się do świadczenia usług w zakresie:

1)

napraw obuwia i innych artykułów skórzanych (PKWiU 52.71.10-00);

2)

napraw odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego (PKWiU 52.74.11-00);

3)

napraw rowerów (PKWiU 52.74.12-00).

§ 40.

W okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

1)

sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %;

2)
 1. § 40 pkt 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.95.797)

sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22 %.

§ 41.
1.

Obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do czynności podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązujących przed dniem 1 maja 2004 r., z wyłączeniem eksportu i importu towarów lub usług w rozumieniu tych przepisów, jeżeli w wyniku tych czynności nastąpił wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1)

wywożone towary zostały objęte procedurą wywozu przez wewnętrzny urząd celny przed dniem 1 maja 2004 r.;

2)

wywóz z terytorium kraju nastąpił po dniu 30 kwietnia 2004 r.;

3)

podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11 ustawy.

2.

Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 1, nie zostały spełnione przed dniem złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, podatnik wykazuje te czynności jako czynności wykonane na terytorium kraju.

3.

Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 3, upoważnia podatnika do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, w której wykazał te czynności.

§ 41a.
1.

W okresie do dnia 31 grudnia 2004 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do tej części wartości dostawy na terytorium kraju używanych samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, która jest równa cenie nabycia samochodu.

2.

Przepis ust. 1 ma zastosowanie do podatników, którzy:

1)

nie byli użytkownikami samochodów wymienionych w tym przepisie;

2)

nabyli je przed dniem 1 maja 2004 r., w celu ich dalszej odsprzedaży, od podmiotów:

a)

niebędących podatnikami podatku, albo

b)

będących podatnikami podatku, którzy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązujących przed dniem 1 maja 2004 r., przy sprzedaży samochodu skorzystali z prawa zwolnienia tej czynności od tego podatku;

3)

nie wykażą na fakturze kwoty lub kwot podatku od tej dostawy.

§ 41b.
1.

Zwalnia się od podatku import towarów, w przypadku gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą tranzytu lub były czasowo składowane, które to przeznaczenia celne kończą się dopuszczeniem do obrotu tych towarów.

2.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że importer przedstawił organowi celnemu, w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów celnych, zabezpieczenie w wysokości równej kwocie podatku, który nie został uiszczony.

3.

Warunku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli importer przedłoży organowi celnemu dokumenty:

1)

potwierdzające, iż towary po wykonaniu usług polegających na poddaniu tych towarów procesowi uszlachetniania zostały niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykonania tych usług, wywiezione poza terytorium kraju oraz

2)

przewozowe, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, oraz

3)

potwierdzające przyjęcie przez usługobiorcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

4.

Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do importu towarów, w przypadku gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju po dniu 30 kwietnia 2004 r. i zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami celnymi.

§ 41c.
1.

Przy imporcie towarów dopuszczonych do obrotu po dniu 1 maja 2004 r., w przypadku gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą tranzytu lub były czasowo składowane, obniżenie kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z dokumentu celnego jest dokonywane według zasad określonych w ustawie, bez względu na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do importu towarów, w przypadku gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju po dniu 30 kwietnia 2004 r. i zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami celnymi.

3.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się, gdy do towarów nie zastosowano zwolnienia od podatku, o którym mowa w § 41b.

§ 41d.

Zwalnia się od podatku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r., dostawę dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, o których mowa w art. 120 ust. 1 ustawy, które zostały nabyte przez podatnika przed dniem 1 maja 2004 r. i których sprzedaż korzystała ze zwolnienia od podatku lub nie podlegała podatkowi przed dniem 1 maja 2004 r.

§ 41e.
1.

Zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku, o których mowa w art. 46 pkt 3 ustawy, w przypadku gdy rzeczy te zostały przywiezione z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju.

2.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że:

1)

w stosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła;

2)

przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

3.

Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.

§ 41f.
 1. § 41f dodany z dniem 1 stycznia 2006 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.266.2239)
1.
Zwalnia się od podatku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., usługi naukowo-badawcze (PKWiU 73), które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie:
1)
w odniesieniu do usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu oraz
2)
pod warunkiem, że umowa, o której mowa w pkt 1, zostanie zarejestrowana we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2006 r.
§ 41g.
 1. § 41g dodany z dniem 1 stycznia 2007 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.06.245.1784)
1.
Ilekroć w § 41g-41j jest mowa o terytorium nowego państwa członkowskiego - rozumie się przez to terytorium państwa przystępującego do Wspólnoty Europejskiej na podstawie Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. UE L 157 z 21.06.2005, str. 11).
2.
Obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, jeżeli w wyniku tych czynności nastąpił wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium nowego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:
1)
wywożone towary zostały objęte procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych przed dniem 1 stycznia 2007 r.;
2)
wywóz z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty nastąpił po dniu 31 grudnia 2006 r.;
3)
podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11 ustawy.
3.
Przez terytorium Wspólnoty, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć terytorium Wspólnoty przed dniem 1 stycznia 2007 r.
§ 41h.
 1. § 41h dodany z dniem 1 stycznia 2007 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.06.245.1784)
Obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do otrzymanej przed dniem 1 stycznia 2007 r. z tytułu dostawy towarów części należności, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty, jeżeli nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania części należności nastąpił wywóz towaru, w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, z terytorium kraju na terytorium nowego państwa członkowskiego, a podatnik posiada dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium nowego państwa członkowskiego.
§ 41i.
 1. § 41i dodany z dniem 1 stycznia 2007 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.06.245.1784)
1.
Zwalnia się od podatku import towarów w przypadku, gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2007 r. i w dniu 1 stycznia 2007 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą tranzytu lub były czasowo składowane, które to przeznaczenia celne kończą się dopuszczeniem do obrotu tych towarów.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że importer przedstawił organowi celnemu, w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów celnych, zabezpieczenie w wysokości równej kwocie podatku, który nie został uiszczony.
3.
 Warunku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli importer przedłoży organowi celnemu dokumenty:
1)
potwierdzające, iż towary po wykonaniu usług polegających na poddaniu tych towarów procesowi uszlachetniania zostały niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykonania tych usług, wywiezione poza terytorium kraju, oraz
2)
przewozowe, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium nowego państwa członkowskiego oraz
3)
potwierdzające przyjęcie przez usługobiorcę towaru na terytorium nowego państwa członkowskiego.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do importu towarów w przypadku, gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium kraju po dniu 31 grudnia 2006 r. i zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami celnymi.
§ 41j.
 1. § 41j dodany z dniem 1 stycznia 2007 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.06.245.1784)
1.
Zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku, o których mowa w art. 46 pkt 3 ustawy, w przypadku gdy rzeczy te zostały przywiezione z terytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 stycznia 2007 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że:
1)
w stosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła;
2)
przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.
3.
Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.
§ 42.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870.

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593.

4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874.

Załącznik 1 Lista towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7%
 1. Załącznik nr 1 zmieniony z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.05.95.797)
 2. Załącznik nr 1 zmieniony z dniem 1 października 2006 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.06.172.1235)
 3. Załącznik nr 1 zmieniony z dniem 1 stycznia 2008 r. przez  § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.07.249.1861)
Załącznik 2 Towary będące przedmiotem importu, przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery oraz barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie
 1. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 13 maja 2006 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.06.73.504)
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel