Jak rozpoznać obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych

dr Elżbieta Lis

Autor: dr Elżbieta Lis

Dodano: 4 czerwca 2019
usługi budowlane a stawka podatku

2 maja 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie nr C-224/18, w którym rozstrzygnął, jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego VAT w branży budowlanej.  Poznaj komentarz eksperta w tej sprawie.

Jaki był stan faktyczny

Podatnik zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego VAT związanego ze świadczeniem usług budowlanych i budowlano-montażowych. W wydanej interpretacji Minister Finansów wskazał, że podatek VAT jest wymagalny w momencie wystawienia przez spółkę faktury dokumentującej wykonanie usług lub – w przypadku jej braku – po upływie 30 dni od daty rzeczywistego wykonania prac budowlanych, niezależnie od daty podpisania formalnych protokołów odbioru prac, a postanowienia umowne nie mają wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Jakie stanowisko zajął TSUE

Zdaniem TSUE, określając moment wykonania usług budowlanych, nie należy pomijać postanowień umownych, które najlepiej odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą i handlową w branży budowlanej. W rozpatrywanej sprawie postanowienia umowne wskazywały, że usługa jest uznana za wykonaną dopiero po dacie materialnego zakończenia prac oraz w następstwie spełnienia określonych warunków nieodzownie z nią związanych (m.in. podpisanie protokołów odbioru). Tego typu uzgodnienia są typowe dla branży budowlanej, a zdaniem TSUE moment powstania obowiązku podatkowego nie może być oderwany od specyfiki danej branży. Dla branży budowlanej niezwykle istotnym jest, aby zamawiający miał możliwość zweryfikowania zgodności i kompletności wykonanych prac zanim zostaną one zaakceptowane oraz aby wykonawca miał możliwość dokonania potrzebnych zmian w celu właściwego wywiązania się z umowy.

Jaki jest wpływ wyroku na sytuację podatników

Kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlanych była już przedmiotem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 5 kwietnia 2016 roku (nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141), w której organ uznał za moment wykonania usług budowlanych faktyczne zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie prac do odbioru. Powyższy wyrok może stanowić przesłankę do zmiany wskazanej interpretacji ogólnej, jak i interpretacji indywidualnych wydanych w podobnych sprawach. Z kolei podatnicy, którzy uzyskali decyzję ostateczną w postępowaniu podatkowym na podstawie wspomnianej interpretacji ogólnej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, mogą żądać w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE wznowienia postępowania w przypadku, gdy wyrok TSUE ma wpływ na treść decyzji.

Wyrok TSUE może mieć również zastosowanie w innych branżach, w których do tej pory problematycznym było określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu VAT np. przy skomplikowanych projektach informatycznych, w szczególności - gdy w umowie pomiędzy stronami został ustalony moment, w którym usługę uznaje się za wykonaną.

Polecamy w Portalu FK porady ekspertów:

Wyrok TSUE z 2 maja w sprawie nr C-224/18

dr Elżbieta Lis

Autor: dr Elżbieta Lis

doradca podatkowy, radca prawny w Andersen Tax & Legal
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel