Zbieg prawa do emerytury

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 29 września 2011
Pytanie:  Pracownik - emeryt MSWiA - co roku ma podwyższaną emeryturę za pełen przepracowany rok. Jednocześnie do ZUS są odprowadzane pełne składki od jego obecnych zarobków, tj. na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i składka na FP. Czy będą temu pracownikowi przysługiwały dwie emerytury?

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy emerytalnej w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie emerytalnej wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Odpowiedź: 

W razie zbiegu prawa do emerytury przewidzianej w ustawie mundurowej z prawem do emerytury przewidzianej w ustawie emerytalnej zainteresowanemu wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez niego. Nie dotyczy to jedynie emerytury, o której mowa w art. 15a ustawy mundurowej.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.), dalej: ustawa mundurowa, w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie mundurowej z prawem do emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Wybór świadczenia przewidzianego w odrębnych przepisach nie pozbawia osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom i rencistom policyjnym.

Z kolei art. 95 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), dalej: ustawa emerytalna, stanowi, że przepis art. 95 ust. 1 ustawy emerytalnej stosuje się również w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie emerytalnej z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy emerytalnej (tj. żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych), z wyjątkiem przypadku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad określonych w art. 15a ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a ustawy mundurowej.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy emerytalnej w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie emerytalnej wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w razie zbiegu prawa do emerytury przewidzianej w ustawie mundurowej z prawem do emerytury przewidzianej w ustawie emerytalnej zainteresowanemu wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez niego. Nie dotyczy to jednak emerytury, o której mowa w art. 15a ustawy mundurowej, a więc emerytury dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., która wynosi 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat służby.

Podstawa prawna: 

- art. 7 oraz art. 15a ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.),
- art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

4 sierpnia 2011 r.

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel