Wynagrodzenie ze zlecenia zawartego z własnym pracownikiem uwzględnia się w podstawie chorobowej

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 29 kwietnia 2016

Przedsiębiorca zawierający umowę zlecenia ze swoim pracownikiem powinien pamiętać, aby w przypadku jego choroby w podstawie chorobowej uwzględniać także wynagrodzenia ze zlecenia. Należy jednak pamiętać o spełnieniu jednego warunku.

Problem: Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na czas pełnienia danego stanowiska. Od 1 maja 2015 r. podpisano z nim również umowę zlecenie zawartą również na czas zatrudnienia na tym stanowisku. Za czynności wskazane w umowie zlecenie otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie brutto wynikające z pomnożenia stawki wyjściowej przez 18% ( tj. 252,00 zł miesięcznie). Wynagrodzenie z umowy zleconej nie jest pomniejszane w przypadku choroby (w razie nieobecności w pracy zleceniobiorca może zlecić wykonanie umowy innej osobie). Od łącznego przychodu, czyli od umowy o pracę oraz zlecenie pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla tego pracownika, czy powinniśmy ująć w podstawie chorobowego również wynagrodzenie z umowy zlecenie jeżeli pracownik zachoruje?

Wyjaśnienie: Tak, wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, ale tylko jeżeli umowa cywilna trwa w okresie, za który należne jest wynagrodzenie chorobowe.

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Z kolei obliczając podstawę zasiłku chorobowego należy stosować zasadę zgodnie z którą składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie (art. 41 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Ten przepis odnosi się również do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z pracodawcą, z którym osoba wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Wynagrodzenie z umowy zlecenia należy więc uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku (wynagrodzenia chorobowego) w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania i bez względu na fakt, że przysługuje również za okresy nieobecności i pobierania z tego tytułu świadczeń zasiłkowych.

W przypadku, gdy z pracownikiem są zawierane umowy zlecenia kilkakrotnie lub kilka umów jest wykonywanych jednocześnie, to należy też pamiętać, że przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie z tytułu kolejnych umów trwających bez przerwy albo gdy przerwa między umowami przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo gdy umowy zawierane są na nakładające się okresy.

Jeżeli okresy poszczególnych umów przypadają w całości w okresie, na który została wcześniej zawarta umowa zlecenia, to wynagrodzenie z tytułu każdej umowy uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego tylko wówczas, gdy zasiłek przysługuje w okresie, na który została zawarta ta umowa.

PRZYKŁAD
Pracownica choruje w okresie od 4 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r. Ma zawartą z pracodawcą umowę zlecenia na okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego uwzględnione zostanie wynagrodzenie pracownicy za okres od kwietnia 2015 r. do marca 2016 r., w tym wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wypłacone za okres od stycznia do marca 2016 r.
PRZYKŁAD
Pracownik chorował w okresie od 16 marca 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r. Pracodawca zawarł z nim umowę zlecenia na okres od 1 lutego 2016 r. do 31 marca 2016 r. Podstawa wymiaru przysługującego pracownikowi wynagrodzenia/zasiłku chorobowego jest ustalana z uwzględnieniem wynagrodzenia za okres od marca 2015 r. do lutego 2016 r. W podstawie wymiaru chorobowego przysługującego mu za okres od 16 do 31 marca powinno zostać uwzględnione także wynagrodzenie ze zlecenia wypłacone za okres od 1 do 29 lutego, a podstawę wymiaru chorobowego przysługującego za okres od 1 do 22 kwietnia będzie stanowiło już tylko wynagrodzenie z umowy o pracę wypłacone za okres marzec 2015 - luty 2016 r. czyli już bez wynagrodzenia z umowy zlecenia, (w tym okresie tj. w kwietniu ona już nie obowiązuje).
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel