Udokumentowanie prawa do renty

Jerzy Bagiński

Autor: Magdalena Skalska

Dodano: 12 lutego 2015
Pytanie:  Jakie dokumenty musi złożyć do ZUS pracownik ubiegający się o przyznanie renty? Kolejne pytanie czy wspólnik spółki jawnej będący na rencie może być współwłaścicielem spółki jawnej? Jak w takiej sytuacji będzie ze składkami do ZUS?
Odpowiedź: 

Pracownik ubiegający się o rentę z tytułu niezdolności do pracy może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o przygotowanie wniosku i skompletowanie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia.

Obowiązek wspomagania pracownika w tym zakresie nie dotyczy:
 • pracodawców zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 ubezpieczonych i tym samym nieuprawnionych do wypłaty zasiłków chorobowych,
 • zleceniodawców,
 • płatników składek zobowiązanych do ich opłacania za siebie i osoby współpracujące.

Pozostali pracodawcy zobowiązani są do:

 • współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia,
 • wydania pracownikowi lub przekazania bezpośrednio do ZUS zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia i określenia jego wysokości, w szczególności zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sporządzonego na druku ZUS RP-7,
 • przygotowania za zgodą pracownika wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenia go organowi rentowemu na 30  dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy powinien być sporządzony na druku ZUS Rp-1R. Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych w Polsce ZUS Rp-6,
 • informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej posiadającej okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w innych Państwach Członkowskich UE/EOG lub w Szwajcarii E 207 PL,
 • świadectwa pracy, zaświadczenia (w tym zaświadczenie płatnika składek o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione na druku ZUS RP-7) lub inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce oraz wysokość osiąganych zarobków,
 • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia w państwach, z którymi łączą Polskę umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwach członkowskich UE/EOG lub w Szwajcarii,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • posiadaną dokumentację medyczną.

W przypadku gdy dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia do 31 grudnia 1998 r. zostały dołączone do wniosku o ustalenie kapitału początkowego, należy podać nadany przez ZUS numer sprawy dotyczącej kapitału początkowego.

Składki na ZUS dla wspólnika będącego na rencie

Wspólnik spółki jawnej mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą podlega z tytułu jej prowadzenia obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenia społeczne mają w jego przypadku charakter dobrowolny.

Jerzy Bagiński

Autor: Magdalena Skalska

Specjalista podatkowy
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel