Sprawdź, jakie składki opłacać za rencistę zatrudnionego na zlecenie

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 9 kwietnia 2018
Pytanie:  Chcemy zatrudnić na podstawie umowy zlecenia osobę ze stopniem niepełnosprawności i prawem do renty inwalidzkiej (przyznanej na okres 1 roku). Do jakich ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych powinnam ją zgłosić?
Odpowiedź: 

Jeżeli umowa zlecenia stanowi dla rencisty jedyny tytuł do ubezpieczeń, to z racji jej wykonywania należy go zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Od umowy zlecenia zawartej z osobą, która nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń – w tym z rencistą – należy obowiązkowo odprowadzić do ZUS składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Zleceniobiorca może na swój wniosek przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ponadto, co do zasady, za zleceniobiorców podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, płatnik uiszcza także składki na fundusze pozaubezpieczeniowe.

I tak, jeżeli przychód z umowy zlecenia jest co najmniej równy lub wyższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. – 2.100 zł) zleceniodawca jest zobowiązany odprowadzić składkę na fundusz pracy. Z kolei składkę na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych opłaca niezależnie od wysokości przychodu z umowy zlecenia, chyba że zleceniodawca zalicza się do podmiotów zwolnionych z jej opłacania. Warto jednak pamiętać, że nie ma obowiązku odprowadzania składek na oba fundusze za kobiety i mężczyzn, którzy ukończyli odpowiednio 55 i 60 rok życia, począwszy od następnego miesiąca po osiągnięciu wymaganego wieku bądź od bieżącego miesiąca, jeśli urodziny ubezpieczonego przypadają w pierwszym dniu miesiąca.

W omawianym przypadku wykonawcę zlecenia zgłasza się do ubezpieczeń w deklaracji ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 0411 2X.

Jeżeli natomiast dochodzi do zawarcia umowy zlecenia z osobą (w tym rencistą), która posiada jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń (umowa o pracę, czy umowa zlecenia), należy obowiązkowo odprowadzać składki od umowy/umów zleceń do momentu, w którym miesięczna podstawa ich wymiaru osiągnie poziom co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (2100 zł).

Co istotne, ceniąc wysokość przychodu uzyskiwanego przez wykonawcę zlecenia bierze się pod uwagę również wynagrodzenie należne ze stosunku pracy zawartego z obcym podmiotem. Należy przy tym pamiętać, że dla rozstrzygnięcia co do  konieczności uiszczenia składki na fundusz pracy, wysokość miesięcznego przychodu ustala się poprzez zsumowanie oskładkowanych przychodów uzyskanych w danym miesiącu u wszystkich pracodawców i zleceniodawców.
Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel