Czy renta rodzinna przysługuje na dziecko przyjęte do rodziny?

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 5 września 2011
Pytanie:  Małżeństwo z dwójką małoletnich dzieci stworzyło rodzinę zastępczą dla dwuletniego dziecka (niespokrewnionego). Otrzymują pomoc z PCPR. W ostatnim czasie w wypadku zginął ojciec rodziny. Czy renta rodzinna przysługuje na dziecko przyjęte do rodziny oraz czy przyznanie ewentualnej renty rodzinnej dziecku "przysposobionemu" spowoduje utratę uprawnień do pomocy z PCCR. Czy ewentualnie, (jeśli traci się prawo do pomocy z pcpr) można we wniosku o rentę rodzinną podać wyłącznie dzieci własne?

Za „uprawnionych członków rodziny” uważa się:
1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
3) małżonka (wdowa i wdowiec),
4) rodziców (w tym ojczyma, macochę, osoby przysposabiające),
które spełniają warunki określone w art. 68 - 71 ustawy emerytalnej. Czy rodzinie zastępczej, w której dzieci będą pobierać rentę rodzinną będzie przysługiwać nadal pomoc pieniężna? Jeżeli interesuje Cię, jaka jest odpowiedź na to pytanie, koniecznie sprawdź odpowiedź naszego eksperta.

Odpowiedź: 

Uprawnionymi do renty rodzinnej są m.in. dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej, które spełniają warunki określone w art. 68 i art. 69 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), dalej: ustawa emerytalna. Nie wszystkie osoby uprawnione do renty rodzinnej muszą ubiegać się o nią w ZUS. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie przewidują, iż rodzina zastępcza traci pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, jeżeli nabędzie ono prawo do renty rodzinnej. Okoliczność pobierania przez takie dziecko renty rodzinnej pociąga jednak za osobą obniżenie tej pomocy pieniężnej.

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Stosownie do art. 65 ust. 1 oraz art. 66 ustawy emerytalnej, renta rodzinna przysługuje:

  1. uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń,
  2. uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Z art. 67 ustawy emerytalnej wynika, że za „uprawnionych członków rodziny” uważa się:
  1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  3. małżonka (wdowa i wdowiec),
  4. rodziców (w tym ojczyma, macochę, osoby przysposabiające),
które spełniają warunki określone w art. 68 - 71 ustawy emerytalnej.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że uprawnionymi do renty rodzinnej są m.in. dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej, jeżeli spełniają warunki określone w art. 68 i art. 69 ustawy emerytalnej.

Aby otrzymać rentę należy złożyć wniosek

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy emerytalnej renta rodzinna jest przyznawana na wniosek zainteresowanego. Jednocześnie w przypadku, gdy do renty rodzinnej są uprawnione dwie lub więcej osób przepisy ustawy emerytalnej nie wymagają, aby wniosek o przyznanie renty rodzinnej został złożony przez wszystkich zainteresowanych.

Kto udziela pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej?

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie przewidują, iż rodzina zastępcza traci pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, jeżeli nabędzie ono prawo do renty rodzinnej. Z art. 78 ust. 3 i 4 ustawy pomocy społecznej wynika jednak, że omawianą pomoc pieniężną pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu dziecka, z tym, że pomoc pieniężna nie może być niższa niż 10 % podstawy jej wymiaru, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego nie może być mniejsza niż 20 % podstawy jej wymiaru. Za dochód dziecka - co wynika z art. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - uważa się m.in. przysługującą mu rentę rodzinną.

Tekst opublikowany: 

26 sierpnia 2011 r.

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel