Czy pracownik zatrudniony w szczególnych warunkach otrzyma emeryturę pomostową?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 22 grudnia 2010
Pytanie:  Dnia 13 kwietnia 2011 r. pracownik (mężczyzna) zatrudniony w naszej firmie kończy 60 lat. Pracownik posiada 15 lat i 2 miesiące pracy w szczególnych warunkach (wykaz A, dz. IV, poz. 40, pkt 13), 40-letni okres składkowy i nieskładkowy (uzyska 20 sierpnia 2011 r.). Pracownik pracuje od 1969 r. z małymi przerwami. Uprawnienia te uzyskał przed 1 stycznia 2009 r., po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał już pracy w szczególnych warunkach. Czy pracownik uzyska prawo do emerytury pomostowej 13 kwietnia 2011 r., czy dopiero w sierpniu 2011 r.?
Odpowiedź: 

W sprawie przedstawionej w pytaniu pracownik mógłby nabyć prawo do emerytury pomostowej od 13 kwietnia 2011 r., pod warunkiem, że:

Jeżeli natomiast umowa o pracę zostałaby rozwiązana w sierpniu 2011 r. , w takim przypadku prawo do emerytury byłoby ustalone od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.
1. Kto ma prawo do emerytury pomostowej?

Osobie, która pozostaje w stosunku (stosunkach) pracy, emerytura pomostowa może być przyznana od następnego dnia po rozwiązaniu ostatniego stosunku pracy, o ile został osiągnięty wiek oraz staż pracy uprawniający do tej emerytury.

Nadmieniam, iż prawo do emerytury pomostowej dla osoby, która nie pozostaje w stosunku pracy, powstaje nie wcześniej niż z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa i nie wcześniej niż od dnia zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

2. Praca w szczególnych warunkach jako niezbędny warunek do przyznania emerytury pomostowej?

Wyjaśniam, iż osoba - mężczyzna, który nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. prawo do emerytury pomostowej może nabyć, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. przed 1 stycznia 2009 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienioną w załączniku nr 1 lub prace o szczególnym charakterze, wymienioną w załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych (wskazane okresy pracy podlegają sumowaniu),
 2. przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienione w rozporządzeniu,
 3. Udowodni co najmniej - łącznie 15 lat - okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionych w załącznikach numer 1 lub numer 2 do ustawy o emeryturach pomostowych oraz wymienionych w rozporządzeniu,
 4. osiągnie wiek 60 lat,
 5. ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,
 6. rozwiąże stosunek pracy.
Przy ustalaniu okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Są to okresy:

 • niezdolności do pracy,
 • okresy, za które pracownik otrzymał zasiłki: chorobowy, macierzyński,
 • opiekuńczy bądź świadczenie rehabilitacyjne.
Nie uwzględnia się również okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej.
PRZYKŁAD

Pracownik ur. 1953 r. posiada 26-letni okres składkowy i nieskładkowy do 31 grudnia 2008 r., w tym przez 16 lat wykonywał prace w szczególnych warunkach wymienione w pkt 6 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, tj. prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych. Prace w szczególnych warunkach wykonywał z krótkimi przerwami w latach 1988-2008. Po 31 grudnia 2008 r. nie pracował.

Pracownik ten spełnia warunki do emerytury pomostowej, o których mowa w art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych:

 • udowodnił okres składkowy i nieskładkowy łącznie ponad 25 lat,
 • udowodnił co najmniej 15-letni okres  pracy w szczególnych warunkach wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, 
 • urodzony jest po 1948 r.,
 • rozwiązał umowę o pracę (nie pozostaje w zatrudnieniu od),
 • ma okresy pracy w szczególnych warunkach przed 1stycznia 1999 r.
Wnioskodawca spełnia warunki wymagane do przyznania emerytury pomostowej - na podstawie art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych.

W przypadku, gdyby okazało się, iż pracownik, o którym mowa w pytaniu, nie spełnia warunków do emerytury pomostowej z tytułu wykonywania przed 1 stycznia 2009 r. ponad 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach wymienionych w rozporządzeniu nabędzie prawo do rekompensaty. Rekompensata ustalana jest na podstawie art. 21-23 ustawy o emeryturach pomostowych; stanowi dodatek do kapitału początkowego, który będzie podstawą obliczenia emerytury w wieku powszechnym, tj. w wieku 65 lat. 

Do wniosku o emeryturę należy dołączyć dokumentację potwierdzającą wykonywanie przed 1 stycznia 2009 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o ile wcześniej dokumentacja taka nie została przedłożona organowi rentowemu.   

Tekst opublikowany: 

6 grudnia 2010 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel