Czy praca spawacza jest zaliczana do warunków szkodliwych?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Firma zatrudnia 3 osoby na stanowisku spawacz. Czy jest to praca zaliczana do pracy na stanowisku szkodliwym? Czy trzeba im naliczać z tego tytułu jakieś dodatki i inaczej zgłaszać ich do ZUS? Osoby te nie wykonują spawania przez 8 godz. tylko różnie w zależności od dnia. Osoby te muszą dociąć na gilotynie materiał, wygiąć na prasie, a czasami szlifują.

Przeczytaj odpowiedź na pytanie upewnij się, czy praca spawacza jest zaliczana do warunków szkodliwych.

Odpowiedź: 

Praca spawacza jest pracą wymagająca specjalnego bhp, ale nie każda praca spawacza jest zaliczana do pracy w warunkach szczególnych, która uprawnia pracownika do ubiegania się o przyznanie emerytury pomostowej.

Przepisy o emeryturach pomostowych stanowią, że za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach uważa się pracowników wykonujących od dnia 1 stycznia 2010 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; których wykaz określa załącznik nr 1 do powołanej ustawy.

Takimi pracami są prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.).

Natomiast odnośnie pracy w warunkach szczególnych w latach 90. ubiegłego wieku, ustawa o emeryturach pomostowych stanowi, że za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uważa się również osoby wykonujące przed dniem wejścia w życie ustawy prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Na podstawie art. 32 ust. 4 tej ustawy zostało wydane rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w myśl którego okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Dotyczy to m.in. prac przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowodorowym.

Jeżeli w firmie są pracownicy spełniający takie warunki, wtedy pracodawca będzie miał dodatkowe obowiązki:

  • musi opłacać składki na fundusz emerytur pomostowych,
  • przekazać dane o pracy w szczególnych warunkach do ZUS do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,
  • ponadto musi prowadzić: wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach,
  • musi również powiadomić pracowników wykonujących w/w prace o dokonaniu wpisu do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach
Gdyby pracodawca nie umieścił uprawnionego pracownika (o ile oczywiście takiego zatrudnia) w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na fundusz emerytur pomostowych - to pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.
Informacje dotyczące liczby stanowisk pracy w szczególnych warunkach pracodawca przekazuje do w deklaracji rozliczeniowej ZUS, a informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach - w specjalnym zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Natomiast w odniesieniu do pracowników spawaczy - niespełniających warunków do ubiegania się o emerytury pomostowe, pracodawca ma zapewnić m.in. specjalną spawalnię, z ognioodpornymi ścianami, pomalowana matowymi farbami, wysoką na 2 metry, ze szczeliną wentylacyjną w podłodze, odpowiednio przestronną, a także specjalne wyposażenie spawalni i stanowisk spawalniczych. Musi również dbać o odpowiedni dobór używanych narzędzi i materiałów.

Tekst opublikowany: 

4 kwietnia 2012 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel