Czy praca spawacza jest zaliczana do warunków szkodliwych?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 10 kwietnia 2012
Pytanie:  Firma zatrudnia 3 osoby na stanowisku spawacz. Czy jest to praca zaliczana do pracy na stanowisku szkodliwym? Czy trzeba im naliczać z tego tytułu jakieś dodatki i inaczej zgłaszać ich do ZUS? Osoby te nie wykonują spawania przez 8 godz. tylko różnie w zależności od dnia. Osoby te muszą dociąć na gilotynie materiał, wygiąć na prasie, a czasami szlifują.

Przeczytaj odpowiedź na pytanie upewnij się, czy praca spawacza jest zaliczana do warunków szkodliwych.

Odpowiedź: 

Praca spawacza jest pracą wymagająca specjalnego bhp, ale nie każda praca spawacza jest zaliczana do pracy w warunkach szczególnych, która uprawnia pracownika do ubiegania się o przyznanie emerytury pomostowej.

Przepisy o emeryturach pomostowych stanowią, że za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach uważa się pracowników wykonujących od dnia 1 stycznia 2010 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; których wykaz określa załącznik nr 1 do powołanej ustawy.

Takimi pracami są prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.).

Natomiast odnośnie pracy w warunkach szczególnych w latach 90. ubiegłego wieku, ustawa o emeryturach pomostowych stanowi, że za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uważa się również osoby wykonujące przed dniem wejścia w życie ustawy prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Na podstawie art. 32 ust. 4 tej ustawy zostało wydane rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w myśl którego okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Dotyczy to m.in. prac przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowodorowym.

Jeżeli w firmie są pracownicy spełniający takie warunki, wtedy pracodawca będzie miał dodatkowe obowiązki:

  • musi opłacać składki na fundusz emerytur pomostowych,
  • przekazać dane o pracy w szczególnych warunkach do ZUS do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,
  • ponadto musi prowadzić: wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach,
  • musi również powiadomić pracowników wykonujących w/w prace o dokonaniu wpisu do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach
Gdyby pracodawca nie umieścił uprawnionego pracownika (o ile oczywiście takiego zatrudnia) w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na fundusz emerytur pomostowych - to pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.
Informacje dotyczące liczby stanowisk pracy w szczególnych warunkach pracodawca przekazuje do w deklaracji rozliczeniowej ZUS, a informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach - w specjalnym zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Natomiast w odniesieniu do pracowników spawaczy - niespełniających warunków do ubiegania się o emerytury pomostowe, pracodawca ma zapewnić m.in. specjalną spawalnię, z ognioodpornymi ścianami, pomalowana matowymi farbami, wysoką na 2 metry, ze szczeliną wentylacyjną w podłodze, odpowiednio przestronną, a także specjalne wyposażenie spawalni i stanowisk spawalniczych. Musi również dbać o odpowiedni dobór używanych narzędzi i materiałów.

Tekst opublikowany: 

4 kwietnia 2012 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel