Czy organ rentowy miał podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania emerytury przed osiągnięciem wieku 65 lat przez mężczyznę?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 18 stycznia 2008

Pytanie: Mój mąż otrzymał odmowę przyznania emerytury, chociaż spełniał warunki do jej przyznania (ukończone 60 lat życia i 35 lat pracy). Odwołał się do sądu pracy. Czy sądy pracy przyznają w tym wypadku emeryturę, czy były jakieś precedensy? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Organ rentowy miał podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania Pani mężowi emerytury przed osiągnięciem wieku 65 lat.

Proszę zauważyć, że przepisy art. 29 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna), określają warunki uprawniające do emerytury w wieku wcześniejszym, tj. przed osiągnięciem wieku 65 lat – w przypadku mężczyzny, a w przypadku kobiety – przed osiągnięciem wieku 60 lat.


Z przepisu tego m.in. wynika, iż ubezpieczeni będący pracownikami, urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., mogą przejść na emeryturę przy spełnieniu następujących warunków:

  • kobieta, jeżeli ukończyła 55 lat i udowodni co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych albo ma co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  • mężczyzna, jeżeli ukończył 60 lat i udowodni co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.


W świetle powołanych przepisów organ rentowy miał podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania Pani mężowi emerytury przed osiągnięciem wieku 65 lat.

Nadmienić należy, iż powołane przepisy odnoszą się do ubezpieczonych, którzy ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami. Warunek ten uważa się za spełniony, gdy wnioskodawca o emeryturę w okresie ostatnich 24 miesięcy przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy.


Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 23 października 2007 r. orzekł, że powołany przepis ustawy emerytalnej jest niezgodny z Konstytucją RP. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku stwierdził, że art. 29 ust. 1 ustawy emerytalnej traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 30 października 2007 r., wobec tego przepis art. 29 ust. 1 ustawy emerytalnej przestaje obowiązywać od 30 października 2008 r.


Ze względu na to, iż przepis art. 29 ust. 1 ustawy emerytalnej traci moc po upływie 12 miesięcy, tj. 30 października 2008 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych obecnie wnioski o „wcześniejsze” emerytury mężczyzn urodzonych przed 1949 r. przyjmuje i rozpatruje według nadal obowiązującego przepisu.


W przypadku gdy sąd okręgowy wyda wyrok w sprawie Pani męża i orzeknie, iż przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury – organ rentowy wykona wyrok sądu.


Podstawa prawna:

- ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353),

- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. (Dz.U. z 30 października 2007 r. nr 200, poz. 1445).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Pieniężnych w centrali ZUS


Odpowiedź udzielona: 18 stycznia 2008 r.
Słowa kluczowe:
emerytemeryturaprawo
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel