Czy okres niewykonywania pracy, może być uwzględniony jako okres nieskładkowy przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 8 kwietnia 2008

Pytanie: Zwracam się z prośbą o interpretację art. 7 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, który brzmi: „Okresami nieskładkowymi są okresy niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie”. Chodzi o ustalenie, jaki okres pozostawania bez pracy będzie zaliczony do ogólnego stażu pracy. Czy będzie to okres liczony od dnia rozwiązania umowy o pracę do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu, czy też będzie to okres wskazany w wyroku sądowym? A co w przypadku gdy w orzeczeniu sądowym jest mowa tylko o przyznaniu odszkodowania za niewłaściwe czy nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Nadmieniam, że postępowanie sądowe trwało około 2 lat, a w tym czasie osoba zainteresowania nie wykonywała żadnej pracy. Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Okres niewykonywania pracy, za który wypłacone zostało odszkodowanie, może być uwzględniony jako okres nieskładkowy przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub przy ustalaniu kapitału początkowego.

Okres nieskładkowy, o którym mowa w art. 7 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryt1urach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm., dalej: ustawa emerytalna) może być uwzględniony tylko w takim rozmiarze (tylko taki okres), za który zostało wypłacone odszkodowanie w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę albo rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Stosownie do regulacji zawartych w Kodeksie pracy, zróżnicowany jest okres, za który sąd pracy może wydać orzeczenie o odszkodowaniu, a mianowicie:

1) jeżeli okaże się, iż wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy może m.in. orzec o odszkodowaniu. W takim przypadku odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy,

2) w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, przysługuje odszkodowanie za czas – do upływu okresu, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące,

3) podobnie – w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie – sąd pracy może wydać orzeczenie o odszkodowaniu, które przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.


W związku z powyższym tylko okres niewykonywania pracy, za który wypłacone zostało odszkodowanie, może być uwzględniony na podstawie powołanego art. 7 pkt 3 ustawy emerytalnej jako okres nieskładkowy przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub przy ustalaniu kapitału początkowego.


Wymiar, długość tego okresu może wynosić tyle, ile miała trwać umowa o pracę, nie więcej jednak niż 3 miesiące.


Podstawa prawna:

- ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.),

- ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Pieniężnych w centrali ZUS


Odpowiedź udzielona: 8 kwietnia 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel