Czy emerytowany policjant będzie mógł złożyć wniosek o podwyższenie emerytury w przypadku podjęcia zatrudnienia?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 3 września 2008
Pytanie:  Jestem emerytowanym policjantem (emerytura z MSWiA). Mam możliwość zatrudnienia na umowę o pracę ze składkami ZUS. Czy będę miał możliwość podwyższenia emerytury o nowy okres zatrudnienia? Gdzie ewentualnie miałbym złożyć wniosek w ZUS czy w MSWiA.
Odpowiedź: 

Pana emerytura może być ponownie ustalona z uwzględnieniem okresów pracy, za które pracodawca opłaci składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Jednakże z zastrzeżeniem, iż takie przeliczenie emerytury policyjnej byłoby możliwe, w przypadku gdy:

• przyznana emerytura policyjna, którą obecnie Pana pobiera, wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz

• ukończył Pan 55 lat.

Wyjaśniam, iż podstawę wymiaru emerytury policyjnej stanowi uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Jeżeli Pana emerytura została ustalona w wymiarze 75% uposażenia, które Pan otrzymywał na stanowisku zajmowanym ostatnio przed przejściem na emeryturę, Pana emerytura nie mogłaby być podwyższona, choćby nawet pracodawca opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłacanego Panu wynagrodzenia.

Nadmieniam, że gdyby wystąpiła taka sytuacja – to pracodawca może zawrzeć z Panem umowę o innym charakterze, np. umowę zlecenia. Zawarcie takiej umowy z osobą uprawnioną do emerytury lub renty nie rodzi obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Okresy wykonywania takiej umowy są okresami bezskładkowymi i nie mają wpływu na wysokość pobieranej emerytury policyjnej, w tym także na jej zmniejszenie z tytułu osiąganych przychodów.

Dodaję, iż osiąganie przychodów przez osobę pobierającą emeryturę lub rentę policyjną, której wysokość stanowi 75% podstawy jej wymiaru, nie powoduje jej zmniejszenia.

Natomiast jeżeli Pana emerytura została ustalona w kwocie niższej niż 75% uposażenia, które Pan otrzymywał na stanowisku zajmowanym ostatnio przed przejściem na emeryturę, emerytura może być ponownie ustalona z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia przebytych po jej przyznaniu – po ukończeniu 55 lat życia.

Gdyby Pan podjął pracę na podstawie umowy o pracę i pracodawca opłacałby składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – jeżeli ma Pan ukończony wiek 55 lat – nawet po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego może Pan zgłosić wniosek o doliczenie do wysługi emerytalnej przebytego okresu ubezpieczenia.

Proszę zauważyć, że za okresy ubezpieczenia emerytura ulega zwiększeniu o 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok takich okresów z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Oznacza to, że jeżeli Pan przedłoży zaświadczenie pracodawcy potwierdzające, np. okres zatrudnienia wynoszący 1 rok 4 miesiące 25 dni – to emerytura zostanie zwiększona o kwotę obliczoną za pełne przepracowane miesiące, tj. za 16 miesięcy.

O ponowne ustalenie wysokości emerytury poprzez doliczenie przebytych okresów pracy występuje Pan do tego organu emerytalnego, który wypłaca Panu emeryturę.

Jednocześnie zaznaczam, że osoba uprawniona do emerytury policyjnej jest zobowiązana powiadomić organ emerytalny, który wypłaca emeryturę, o osiąganiu przychodów z tytułu zatrudnienia lub innej działalności oraz o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.

Osiąganie bowiem przychodów przez osobę pobierającą emeryturę policyjną, której wysokość jest niższa niż 75% podstawy wymiaru, może powodować zmniejszenie emerytury. Zmniejszenie emerytury o 25% jej wysokości następuje wówczas, gdy przychód emeryta przekracza 130% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rozliczenie emerytury (lub renty) z tytułu osiąganych przychodów następuje po upływie roku kalendarzowego.

Podstawa prawna: 

ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

3 września 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel