Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r. – czy opłaca się korzystać z tego mechanizmu

Halina Skiba

Autor: Halina Skiba

Dodano: 28 maja 2018
8dc6855c26992067f061e7fa6f89d393e61a9ffa-original

Znowelizowane przepisy ustawy o VAT wprowadzające współdzieloną płatność zawierają system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Na jakie korzyści może liczyć Twoja jednostka?

W szczególności w przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności nie stosuje się przepisów art. 105a ust. 1, art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c.

Korzyści dla podatników

W konsekwencji podatnik, który będzie stosował mechanizm podzielonej płatności w VAT, zyska, ponieważ:

– nie nakłada się na niego odpowiedzialności solidarnej, jeśli sprzedawca towarów ma zaległości podatkowe związane z nierozliczeniem podatku należnego od dostawy towarów dokonanej na rzecz tego podatnika,

– nie ustala się podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego w razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał np. kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej lub kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, czy też jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu.

Dodatkowo w art.108c ust. 2 ustawy o VAT wprowadza się rezygnację ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej (który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług) do zaległości powstałej w wyniku złożonej deklaracji podatkowej, w której podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Wskazano wysoki, tj. min. 95%, poziom korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, gdyż zachęta ma mieć zastosowanie do podatników, którzy mechanizm podzielonej płatności będą traktować jako główny mechanizm dokonywania płatności.

Przewiduje się również, że płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności, zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców.

ZAPAMIĘTAJ!
UPRAWNIENIA DLA PODATNIKÓW STOSUJĄCYCH PODZIELONĄ PŁATNOŚĆ W VAT NIE BĘDĄ STOSOWANE, GDY PODATNIK  MIAŁ ŚWIADOMOŚĆ UCZESTNICTWA W OSZUSTWIE PODATKOWYM.

PRZYKŁAD
Jednostka budżetowa – szkoła zakupiła do hali sportowej nagłośnienie. Zakupu bezpośrednio dokonał dyrektor u przedstawiciela firmy, który przyszedł do jego gabinetu z informacją, że w tym dniu jest dodatkowy 30% rabat. Faktura została zapłacona metodą współdzielonej płatności i w związku z tym, że hala jest poza godzinami lekcyjnymi wynajmowana, od zakupu odliczono VAT. Podczas rutynowej kontroli okazało się, że faktura została wystawiona przez podmiot do tego nieuprawniony. Organy podatkowe wskazały, że cena zakupu była rażąco niska, a na dodatek wysoki rabat powinien był wzbudzić podejrzenia podatnika. W takiej sytuacji podatnik (w tym przypadku gmina działająca poprzez swoja jednostkę budżetową) mógł przewidzieć, że ma do czynienia z nierzetelnym dostawcą i nie może tutaj powoływać się na dobrą wiarę i skorzystać z przywilejów, o których mowa powyżej. 

Krótszy termin zwrotu VAT

Kolejną korzystną zmianą jest skrócenia terminu zwrotu różnicy podatku. Jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie (25 dni), bez możliwości przedłużenia tego terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji tego zwrotu.

Niższe zobowiązanie podatkowe

Ustawodawca nowelizacją wprowadza również zachęty finansowe i na podstawie art. 108d ustawy o VAT udziela podatnikowi dokonującemu wcześniejszej zapłaty podatku zmniejszenia zobowiązania o kwotę obliczoną na podstawie wzoru:

S = Z x r x n/360

w którym poszczególne symbole oznaczają:

S – kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,

Z – kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,

r – stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

n – liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

W celu skorzystania z obniżenia z tytułu dokonania przed obowiązującym terminem zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług z rachunku VAT podatnik jest zobowiązany dokonywać zapłaty kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającej z deklaracji podatkowej, czyli w pełnej wysokości, przed obowiązującym terminem.

PRZYKŁAD
Problem: JST uregulowała zobowiązanie z tytułu VAT za lipiec 2018 r. 16 sierpnia, czyli 9 dni przed wymaganym terminem zapłaty. Wysokość zobowiązana wynosiła 150.000 zł, zapłaty dokonano z rachunku VAT. Czy w takiej sytuacji może skorzystać ze zmniejszenia zobowiązania i w jakiej wysokości? Rozwiązanie: Założenie: r – obecna stopa referencyjna –1,5%, n – liczba dni – 9, Z – zobowiązanie z rozliczenia – 150.000 zł. S = 150.000 x 1,5% x 0,025 = 56,25, czyli po zaokrągleniu 56 zł. A więc, płacąc 16 sierpnia zobowiązanie z VAT, gmina powinna dokonać przelewu na kwotę 149.944 zł.

Należy podkreślić, że przychód dla celów podatków dochodowych w przypadku wcześniejszej zapłaty zobowiązania w VAT z rachunku VAT nie powstaje. Wynika to z faktu, że proponowane rozwiązania skierowane są do podatników VAT bez wyodrębniania określonej grupy podmiotów tego podatku. Tym samym rozwiązania te mają charakter generalno-abstrakcyjny, a nie indywidualno-konkretny.

A zatem, jeżeli funkcjonowanie rachunków VAT odbywa się zgodnie z przepisami, to nie można mówić o powstaniu przychodu podlegającego opodatkowaniu w zakresie podatków dochodowych.

• ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62), • ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
Halina Skiba

Autor: Halina Skiba

specjalista ds. finansowych w jednostce budżetowej, wieloletni praktyk, autor licznych publikacji w zakresie klasyfikacji budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel