podatek naliczony

Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Przy rozliczaniu wydatków inwestycyjnych podatnik ma dodatkowe obowiązki

Gdy zmodernizowany budynek będzie wykorzystywany zarówno do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT, zwolnionej, jak i niepodlegającej VAT, w pierwszej kolejności należy obliczyć podatek naliczony według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie w stosunku do pozostałej części podatnik ma prawo do odliczenia podatku według proporcji.

Zagadnienie sporne

Gmina w 2011 roku rozpoczęła inwestycję, w ramach której w budynku, w którym mieściła się szkoła i mieszkanie, po modernizacji będzie dom ludowy i część mieszkalna. Ponadto lokale w tym budynku będą wynajmowane. Gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy w sytuacji gdy inwestycja będzie wykorzystywana zarówno do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT, zwolnionej, jak i niepodlegającej VAT, a gmina nie ma możliwości przyporządkowania zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, może odliczać VAT. Gmina twierdziła, że tak. Przeciwnego zdania był organ podatkowy. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Stanowisko sądu

Podatnik jest zobowiązany do obliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wytworzeniem budynku według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana będzie do celów działalności gospodarczej.

Pytanie do eksperta: Jakie obowiązki związane z rozliczaniem VAT mają podatnicy, którzy prowadzą działalność mieszaną?

Magdalena Płachecka
konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Pełne odliczenie VAT przy leasingu możliwe przez 6 miesięcy

W przypadku wynajmowania przez co najmniej 6 miesięcy leasingowanego samochodu spółka ma prawo odliczyć cały podatek naliczony od opłat i rat leasingowych. Po tym okresie obowiązują ograniczenia w odliczeniu VAT.

Zagadnienie sporne

Spółka chciała wziąć w leasing lub kupić na potrzeby prowadzonej firmy samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Po podpisaniu umowy leasingu lub zakupie firma zamierza oddać auto w odpłatne używanie na podstawie umowy dzierżawy zawartej na 12 miesięcy z możliwością jego przedłużenia. Za dzierżawę spółka będzie pobierać opłaty i wystawi faktury. Pojazd będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych i nie będzie przeznaczony na cele osobiste. Jednak spółka nie wyklucza, że po upływie okresu obowiązywania umowy zaprzestanie dzierżawienia samochodu i przeznaczy go do własnej działalności. Podatnik nie był pewny, jak w tym przypadku może odliczyć VAT. Twierdził, że przysługuję mu pełne odliczenie podatku, z czym nie zgodził się organ podatkowy. Sprawa trafiła do sądu.

Stanowisko sądu

Jeżeli samochód w okresie leasingu przestanie być dzierżawiony bądź wynajmowany, należy powrócić do ograniczenia w odliczeniu VAT, licząc łącznie od początku trwania okresu leasingu.

Pytanie do eksperta: Sąd orzekł, że po zakończeniu wynajmowania leasingowanego samochodu przedsiębiorca nie ma już prawa do odliczenia 100% VAT. Czy to samo dotyczy sytuacji, gdyby podatnik kupił samochód na wynajem?

Poznaj komentarz eksperta.

Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel