Zwrot kosztów przejazdów członka na posiedzenia rady nadzorczej. Upewnij się, czy płaci się składki

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 15 lipca 2016
samochód osobowy - pracownicy przy samochodzie

W Twojej firmie członkowie rad nadzorczych otrzymują zwrot kosztów dojazdów na obrady organu? Sprawdź, czy od zwrotu opłaca się składki. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS.

Dojeżdżający członek rady a składki na ZUS

W spółce akcyjnej dojeżdżającym członkom rady nadzorczej w celu udziału w posiedzeniach zwraca się koszty przejazdów z miejsca zamieszkania do siedziby spółki.

Spółka powzięła wątpliwości czy kwota zwrotu kosztów powinna być oskładkowana. We wniosku skierowanym do ZUS wyjaśniła, że zwrot kosztów przysługuje na podstawie 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dalej: ksh.

 

Zwrot należności nie przekracza kwot określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

 

Ponadto, spółka wyjaśniła, że członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji, które wraz ze zwrotem kosztów dojazdów stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Zdaniem spółki należności te nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Na mocy § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2236), z podstawy tej wyłączone są diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Spółka wskazała, że pomimo iż stosunek łączący ją z członkami organu nadzoru nie ma charakteru stosunku pracowniczego, to organ ten działa obligatoryjnie, a jego członkowie wykonują czynności nałożone przepisami ksh i są czynnościami służbowymi. Natomiast określenie „podróż służbowa" nie powinno być stosowane literalnie, lecz szerzej, z uwzględnieniem także innych przepisów odwołujących się do zwrotu kosztów podróży.

Stanowisko ZUS

ZUS przypomniał, że zasady podlegania ubezpieczeniom i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe m.in. członków rad nadzorczych określa odpowiednio art. 6 ust. pkt 22 oraz art. 18 ust. 4 pkt 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).

Zatem, zastosowanie powołanego zwolnienia wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego, który dotyczy wyłącznie pracowników, w stosunku do członków rady nadzorczej nie jest możliwe.

Podróż służbowa jest bowiem domeną stosunku pracy. Jednak § 5 ust. 2 pkt 3 tego rozporządzenia stanowi, że przepisy § 2-4 (a więc w tym wyłączenia) stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.


Reasumując, ZUS uznał stanowisko spółki za prawidłowe, skoro zwrot kosztów dojazdów jest przychodem w świetle prawa podatkowego, które też zwolnione jest z podatku dochodowego do wysokości wyznaczonych limitów.

Interpretacja ZUS  z 30 czerwca 2016 r. oddział w Lublinie (WPI/200000/43/570/2016)

Gdańsk potwierdził 

W interpretacji gdańskiego oddziału ZUS z 3 czerwca 2016 r. (DI/100000/43/532/2016) znajduje się analogiczny stan faktyczny innego wnioskodawcy oraz stanowisko organu rentowego. A to oznacza, że tu również ZUS potwierdził wyłączenie z oskładkowania kwoty będącej zwrotem kosztów dojazdów członków rady nadzorczej na posiedzenia w siedzibie firmy.

Wcześniej Lublin na nie

Co ciekawe, w interpretacji oddziału ZUS w Lublinie z 3 marca 2016 r. (WPI/200000/43/189/2016) odmówiono racji spółce, która też wnioskowała w takiej sprawie.

Organ argumentował, że podróż służbowa w rozumieniu Kodeksu pracy ma charakter incydentalny i odbywa się na polecenie pracodawcy w wyznaczonym terminie i do określonego miejsca. Zatem, dojazd członków rady nadzorczej na posiedzenia nie jest podróżą o charakterze służbowym, a tym samym nie może mieć tu zastosowania wyłączenie z takiego tytułu. Ponadto, ZUS stwierdził, że rozporządzenie o podróżach służbowych pracowników sfery budżetowej ma odniesienie wyłącznie do podróży służbowych w rozumieniu Kodeksu pracy. Tym samym zanegował stanowisko spółki, co do możliwości zastosowania zwolnienia dla zwrotu kosztów dojazdów.

   

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel