Uwaga! Zbliża się nowy rok składkowy dla ubezpieczenia wypadkowego

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 13 marca 2017

Najbliższy rok składkowy rozpocznie się od 1 kwietnia i potrwa do 31 marca 2018 r. Część płatników musi samodzielnie wyznaczyć wysokość składki w zależności od liczby ubezpieczonych oraz kategorii ryzyka ustalonej dla danej grupy działalności. Sprawdź, kto ma taki obowiązek, a komu ZUS ustali składkę. Dowiedz się, jakie sankcje od 1 kwietnia 2017 roku grożą za błędne ustalenie wysokości stopy składki.

Stopa procentowa składki wypadkowej jest zróżnicowana. Ustalana jest na dany rok składkowy. Najbliższy rozpocznie się od 1 kwietnia i potrwa do 31 marca 2018 r.

Jakim pracodawcom ZUS ustali składkę

ZUS sam wyznaczy wysokość stopy procentowej składki wypadkowej płatnikom, którzy:

1) podlegają wpisowi do rejestru REGON, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób

2) mieli obowiązek i przekazali do ZUS informację ZUS IWA, za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe (2016, 2015, 2014)

ZUS, w terminie do 20 kwietnia 2017 r. powinien przesłać zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki wypadkowej na nowy rok składkowy.

Kto musi to zrobić sam

Wymiar składki wypadkowej samodzielnie ustalają płatnicy, którzy:

1) podlegają wpisowi do rejestru REGON, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, i nie składali ZUS IWA za trzy ostatnie, kolejne latakalendarzowe

2) podlegają wpisowi do rejestru REGON i zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

3) nie podlegają wpisowi do rejestru REGON

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych

Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego tj. 2016 r., i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w tym roku zgłoszony w ZUS co najmniej jeden dzień. W liczbie miesięcy uwzględnia się tylko te miesiące, w których płatnik co najmniej jeden dzień był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. w których co najmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Liczba ubezpieczonych podlega zaokrągleniu do jedności w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5 lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób, które:

  • cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego bądź zostały powołane do odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz
  • za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu nawet przez jeden dzień).

Jak ustalić procent składki

Płatnicy, którzy ze względu na liczbę ubezpieczonych wynoszącą co najmniej 10 muszą sami ustalić stopę składki, odczytują tę właściwą z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005). Stopa procentowa jest określona według grupy działalności, ustalonej dla rodzaju działalności płatnika, według PKD, ujętego w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 2016 r.

Natomiast tych, którzy zgłaszali do wypadkowego nie więcej niż 9 osób oraz niewpisanych do rejestru REGON, obowiązuje składka w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej składki.

Jakie są sankcje za błędne ustalenie wysokości stopy składki

Od 1 kwietnia 2017 r. sankcje za nieprzesłanie ZUS IWA lub jej błędne wypełnienie powodujące zaniżenie składki, ulegną złagodzeniu. ZUS w drodze decyzji ustali stopę tej składki na cały rok składkowy, w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych, jeżeli płatnik:

  • nie przekaże informacji ZUS IWA albo jej korekty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania ZUS, a
  • stopa procentowa ustalona na podstawie nieprawidłowych danych przekazanych przez płatnika lub wykazywana przez niego w dokumentach rozliczeniowych była zaniżona w stosunku do ustalonej na podstawie prawidłowych danych.

To samo dotyczy płatników, którzy samodzielnie ustalają stopę procentową składki i którzy w danym roku składkowym wykazywali w dokumentach rozliczeniowych zaniżoną stopę, a nie złożą dokumentów rozliczeniowych korygujących w terminie 14 dni od otrzymania wezwania ZUS.

Reasumując, karna składka zostanie naliczona przez ZUS tylko wtedy, gdy płatnik, mimo wezwania, będzie się uchylał od złożenia ZUS IWA lub dokumentów korygujących.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel