Sprawdź, do jakich ubezpieczeń należy zgłosić rencistę zatrudnionego na zlecenie

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 28 czerwca 2016

Twoja firma w okresie wakacyjnym zamierza zatrudnić rencistę na umowę zlecenie? Rencista jest już zatrudniony na umowę o pracę w innym miejscu i tam ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Sprawdź, czy z tytułu zawartej umowy zlecenia będzie podlegał wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? Dowiedz się, czy masz obowiązek go zgłosić również do ZUS?

Okres wakacyjny to okres prac dorywczych, prac sezonowych. Często brakuje rąk do pracy i poza za studentami, którzy w tym okresie wypoczywają firmy przyjmują także rencistów.

Większość rencistów albo prowadzi swoją działalność albo jest zatrudniona na umowę o pracę. Przyjęcie dodatkowo takiej osoby na umowę zlecenia rodzi wątpliwości, czy należy opłacać za niego składki na ZUS, w sytuacji kiedy na etacie otrzymuje minimalne wynagrodzenie.

KOMENTARZ EKSPERTA: Magdalena Z. Skalska, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Rencista, zatrudniony na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem będzie podlegał z tytułu umowy zlecenia obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym należy go zgłosić w ZUS do tego ubezpieczenia.

Od umów zleceń zawartych z emerytem lub rencistą zleceniodawca odprowadza składki ZUS do momentu, w którym przychód stanowiący podstawę ich wymiaru za dany miesiąc osiągnie poziom co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r.– 1.850 zł).

Jedyny wyjątek od wskazanej reguły występuje wtedy, gdy emeryt bądź rencista wykonujący umowę cywilnoprawną (zlecenia lub dzieła) jest jednocześnie pracownikiem zleceniodawcy.

Ponieważ w omawianym przypadku taka okoliczność nie zachodzi, a zleceniobiorca – rencista jest pracownikiem obcego podmiotu i z tytułu stosunku pracy otrzymuje wynagrodzenie nie niższe od minimalnego, umowa zlecenie stanowi dla niego tytuł do objęcia jedynie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, a w konsekwencji wypadkowego może przystąpić na zasadach dobrowolności.

Dokumenty do ZUS

Osobę uprawnioną do renty z tytułu niezdolności do pracy zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego w deklaracji ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 0411 2x, natomiast składkę zdrowotną rozlicza się w imiennym raporcie miesięcznym o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA.

  • art. 9 ust 4a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 121),
  • art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 581),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U z 2014 r., poz. 1844).
Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel