Plusy i minusy preferencyjnych składek ZUS od 2019 r.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 10 sierpnia 2018
b510474336fc008b5a230307f7ef601b84db4dcf-small

Od 2019 r. ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne następować będzie w oparciu o wysokość przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku. Co to oznacza w praktyce? Czy przedsiębiorca, który wznowi działalność gospodarczą w przyszłym roku będzie mógł płacić niższe składki? Jakie trzeba spełnić warunki? Już dzisiaj zyskaj pewność, jak prawidłowo postąpić.

W dniu 20 lipca br. parlament uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Zakłada ona, że ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne następować będzie w oparciu o wysokość przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku. Jednocześnie przyjęto, że miesięczna podstawa wymiaru nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

KOMENTARZ EKSPERTA: Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że motywem wprowadzenia zmian była chęć zwiększania środków pieniężnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiele bowiem najmniejszych przedsiębiorców rezygnowało w ostatnich latach z prowadzenia działalności gospodarczej bądź ją zawieszało. Tym samym zmniejszała się ilość środków na kontach ZUS koniecznych do wypłat emerytur i rent. Oczywiście mniejsze składki ZUS zapewne zachęcą wielu do wznowienia działalności albo jej odwieszenia.

Uchwalone zmiany chociaż pozytywne, to jednak nie kończą dyskryminacji przedsiębiorców, jeśli chodzi o płacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Warto bowiem zauważyć, iż przedsiębiorcy są zobowiązani do odprowadzenia składek bez względu na to, ile faktycznie zarabiają. To powoduje, że składki ZUS przybierają charakter działań opresyjnych wobec przedsiębiorcy, w szczególności, gdy jego dochody nie wystarczają na pokrycie składek oraz na zaspokajanie podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Inne grupy ubezpieczonych, czy to pracownicy, zleceniobiorcy odprowadzają składki w oparciu o uzyskany przychód.

Przeczytaj także:

i sprawdź na przykładach, jak ustalić próg rocznego przychodu

Warto zauważyć, iż podstawą wymiaru składek ZUS jest przychód. To zaś oznacza, że dla wysokości odprowadzanych składek nie ma znaczenia wysokość ponoszonych w ciągu roku kosztów uzyskania przychodów. Co to może oznaczać w praktyce?

W szczególności może prowadzić do dysproporcji obciążenia przedsiębiorców składkami ZUS. Jedynie bowiem osiągający wysokie przychody przy ponoszeniu również wysokich kosztów podatkowych, a co za tym idzie uzyskujących niższe dochody będą musieli zapłacić wyższe składki od tych, którzy osiągną niższe przychody, ale wyższe dochody z uwagi na brak kosztów albo uzyskiwanych na minimalnym poziomie.

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca A uzyskał przychód za 2018 r. w wysokości 50.000 zł i poniósł koszty w wysokości 40.000 zł, zaś przedsiębiorca B przychody w wysokości 35.000 zł, zaś koszty w wysokości 5.000. Mimo, że przedsiębiorca A uzyskał dochód w wysokości 10.000 zł, czyli niższy od dochodu przedsiębiorcy B – 30.000 zł, to zapłaci w 2019 r. wyższe składki ZUS.

Również osiągnięcie straty nie będzie miało wpływu na wysokość składek odprowadzanych do ZUS w 2019 r. Tym samym zła kondycja finansowa firmy wcale nie spowoduje, że zapłacimy mniejsze składki.

Co zrobić, aby skorzystać z preferencji?

Jednym z warunków uprawniających do zastosowania niższych składek ZUS jest okoliczność, by w poprzednim roku prowadzić działalność gospodarczą przynajmniej przez 60 dni. To zaś oznacza, że przedsiębiorcy, którzy mają obecnie zawieszoną działalność powinni ją odwiesić i zapłacić składki ZUS przynajmniej za 2 miesiące, by móc w przyszłym roku skorzystać z niższych składek ZUS. Zatem muszą wpłacić do ZUS w tym roku przynajmniej 2.300 zł, by móc skorzystać z przyszłorocznej preferencji.

Wnioski, jakie wypływają z wprowadzenia nowych przepisów

Cała zmiana naliczania podstawy wymiaru składek ZUS odbywała się pod przewrotnym hasłem pomocy przedsiębiorcom. Proszę zauważyć, że państwo w stosunku do przedsiębiorców, jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne działa jak oprawca.

Przede wszystkim składki ZUS mają charakter świadczeń przymusowych, którymi nie można dysponować w sposób dowolny. Po ich wpłaceniu przedsiębiorca przestaje być właścicielem tych środków.

Faktycznie składki ZUS mają charakter podatków. Z tym, że sposób obliczania wysokości podatków jest dalece bardziej sprawiedliwy niż składek ZUS, które są należne nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie ma z czego ich zapłacić. Dlatego też wprowadzenie preferencji nie jest pomocą państwa przedsiębiorcom a faktycznie zmniejszeniem opresji jakiej doświadczają będąc zmuszanymi do odprowadzania składek ZUS.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel