Nagroda jubileuszowa przyznawana w postaci świadczenia rzeczowego. Czy podlega składkom na ZUS

Autor: Kostecka Anna

Dodano: 9 października 2018
fb64bcc83b3d76d3d5bed37888cfc2bcf4758e06-medium

Pracodawca zamierza przyznać pracownikom, którzy przepracują u niego 20 lat nagrodę jubileuszową w postaci świadczenia rzeczowego. Czy trzeba od nie odprowadzić składki? Sprawdźmy.

Jaki był problem?

Przedsiębiorca poinformował we wniosku złożonym do ZUS, że ma zamiar w regulaminie wynagradzania umieścić zapis, zgodnie z którym z tytułu zatrudnienia w jego firmie przez okres 20 lat pracownikowi każdorazowo będzie przyznawał nagrodę jubileuszową. Świadczenie to będzie miało charakter niepieniężny – rzeczowy. Za taki staż pracy pracownik otrzyma komplet felg aluminiowych dobieranych do wskazanego przez pracownika samochodu osobowego będącego jego własnością wraz ze świadczeniem pieniężnym w wysokości odpowiadającej, kwocie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewentualnych innych świadczeń publicznoprawnych, jakie z tytułu przyznania tej nagrody Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać jako płatnik.

Przeczytaj także:

Wnioskodawca opisał, że pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w miesiącu, w którym jego staż pracy u pracodawcy wynosi 20 lat. Nagroda jubileuszowa podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy.

Jako płatnik podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami musi pobrać podatek od przekazywanej nagrody. Podatek ten zostanie sfinansowany ze środków stanowiących świadczenie pieniężne, o którym mowa powyżej.

Świadczenie rzeczowe będzie wydawane pracownikowi spośród felg dostępnych w magazynie pracodawcy w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego.

Przedsiębiorca miał wątpliwości czy nagroda jubileuszowa przyznawana w postaci świadczenia rzeczowego będzie musiała być oskładkowana.

Jakie było zdanie przedsiębiorcy?

Zdaniem przedsiębiorcy nagrodę jubileuszową przekazywaną pracownikom w postaci świadczenia rzeczowego należy wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Co postanowił ZUS?

Zakład podzielił stanowisko przedsiębiorcy uznając je za prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikom na zasadach opisanych we wniosku.

ZUS przypomniał, że nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami obligatoryjnymi, uregulowanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zasady ich przyznawania oraz wypłacania wynikają z obowiązujących u przedsiębiorcy regulaminów. Stanowią one formę świadczenia dodatkowego wynikającego bezpośrednio ze stażu pracy pracownika, prawo do którego nabywa się po przepracowaniu wymaganego okresu.

Ważne też jest to, że decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego świadczenia z oskładkowania ustawodawca przypisał nie częstszemu niż co 5 lat nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów.

Interpretacja ZUS z 5 września 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/924/2018)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel