Kontrakt menadżerski w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Co ze składkami na ZUS

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 1 lutego 2017

Sprawdź, czy należy opłacać składki na ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy będącego na kontrakcie i jednocześnie pobierającego zasiłek macierzyński. Upewnij się,  czy w takiej sytuacji zachodzi obowiązek odprowadzania składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych.

Przedsiębiorca zatrudniający pracownicę na umowę o pracę i jednocześnie na podstawie kontraktu menadżerskiego miał wątpliwości dotyczące podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zatrudniona przez niego pracownica zaszła w ciążę i rozpocznie niebawem urlop macierzyński, a następnie rodzicielski. Osoba ta w trakcie tych urlopów będzie nadal wykonywała kontrakt menadżerski i z tego tytułu pobierała wynagrodzenie.

W związku z tym przedsiębiorca zastanawia się, z jakim kodem należy deklarować składki na ubezpieczenia z tytułu umowy menadżerskiej w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Czy wynagrodzenie wypłacone pracownicy z tytułu kontraktu w okresie urlopów podlega składkom na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz składkom na FP i FGŚP.

Do tej pory łączna podstawa składek na ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę oraz kontraktu menadżerskiego były wykazywane w deklaracji DRA/RCA z kodem 011000.

Zdaniem przedsiębiorcy w tej sytuacji właściwe będzie rozliczanie dochodów z tytułu kontraktu mającego charakter umowy zlecenia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z zastosowaniem kodu 041100. Z tytułu wpłat dokonywanych w ramach kontraktu firma będzie miała obowiązek pobrać jedynie składki na ubezpieczenia zdrowotne. Nie powstanie jednak obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz na FP i FGŚP.

Co na to ZUS?

ZUS zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy w części dotyczącej obowiązku uwzględniania w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynagrodzenia wypłacanego z tytułu świadczonej umowy zlecenia (kontraktu menadżerskiego) przez pracownika jednocześnie pobierającego zasiłek macierzyński oraz braku obowiązku uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP wynagrodzenia od tej umowy.

ZUS wskazał na art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Według tego przepisu przebywanie na urlopie wychowawczym oraz pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł (niż stosunek pracy) do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

ZUS przypomniał, że w tym okresie pracownik nie podlega pracowniczym ubezpieczeniom społecznym. Okres ten jest przerwą w ubezpieczeniu.

Jeżeli osoba jednocześnie pobiera zasiłek macierzyński i osiąga przychody z tytułu umowy zlecenia (kontraktu) zachodzi zbieg do ubezpieczeń. W tej sytuacji osoba taka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Może jednak na swój wniosek (dobrowolnie) zostać objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych tytułów.

Z kolei katalog osób, za które istnieje obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne został wymieniony w ustawie z 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Osoby podlegające ubezpieczeniom społecznym, mają obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

W celu ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

ZAPAMIĘTAJ!

  • Pracownik pobierający zasiłek macierzyński, który jednocześnie pracuje w Twojej firmie na umowę zlecenie (kontrakt menadżerski) podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku.
  • Przedsiębiorca nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP od umowy zlecenia (kontraktu).
  • Osoba taka może jednak na swój wniosek zostać objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony, przedsiębiorca będzie musiał odprowadzać od wynagrodzenia ze zlecenia składki na ZUS.
  • Z tytułu umowy zlecenia (kontraktu menadżerskiego) wykonywanej w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Interpretacja ZUS z 2 stycznia 2017 r. oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1395/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel