Kiedy menadżer wystawia fakturę VAT za prowadzenie firmy

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 22 kwietnia 2016

Sąd Najwyższy uznaje, że składki na ubezpieczenia społeczne menadżerów będących członkami zarządu należy ustalać tak jak w przypadku zleceniobiorców, a nie tak jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Jaką kwotę w takim razie przelać menedżerowi za wystawioną fakturę? Co z podatkiem VAT? Przeczytaj komentarz eksperta.

Problem: Szef zatrudnił menadżera do prowadzenia firmy. Osoba ta ma wystawiać faktury w ramach swojej działalności gospodarczej, ale będzie to jej jedyny dochód. W związku z tym muszę naliczyć składki ZUS od tej faktury i ją opodatkować uwzględniając koszty uzyskania jak przy umowie o pracę. Jaką kwotę zapłaty mam przelać za tę fakturę? Co z podatkiem VAT? Czy takie czynności są wyłączone z opodatkowania w ramach 150 tys.?

Wyjaśnienie: Sąd Najwyższy uznaje, że składki na ubezpieczenia społeczne menadżerów będących członkami zarządu należy ustalać tak jak w przypadku zleceniobiorców, a nie tak jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Podstawą naliczenia składek jest przychód, czyli kwota netto na fakturze. Jednocześnie należy z wynagrodzenia określonego na fakturze potrącić zaliczkę na podatek dochodowy stosując koszty uzyskania przychodów takie jak dla stosunku pracy. Usługi zarządzania firmą (menadżerskie) mogą być zwolnione podmiotowo od VAT.

KOMENTARZ EKSPERTA: Jakub Rychlik, doradca podatkowy

W uchwale z 18 czerwca 2015 r., III UZP 2/15 Sąd Najwyższego przyjął zasadę prawną, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121) i nadal uchwale moc zasady prawnej oraz ustalił, że przedstawiona wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały.

W Portalu FK pisaliśmy na temat tej uchwały: Przedsiębiorca to nie menedżer, a menedżer to nie przedsiębiorca

Z powyższego wynika, że jeśli menadżer, jest członkiem zarządu spółki kapitałowej, to składki na ubezpieczenia społeczne powinny być naliczane tak jak w przypadku zleceniobiorców.

Podstawą naliczania składek jest przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli kwota netto uwidoczniona na fakturze.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z kolei, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT,  koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2. Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Z treści powyższych przepisów wynika, że przychody z kontraktów menedżerskich uzyskiwanych nawet w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Przychody można obniżyć o koszty uzyskania przychodu stosowane takie jak w stosunku do pracowników.

Odnosząc się zatem do powyższego wypłacając wynagrodzenie dla menadżera wartość faktury należy pomniejszyć o wartość składek ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Z kolei, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie.

W związku z tym, iż menadżer nie świadczy żadnych z powyżej usług, a jedynie usługi zarządzania firmą, to może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel