Dofinansowanie z ZFŚS a składki na ubezpieczenia społeczne

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 4 lipca 2012
Pytanie:  W 2012 r. dokonaliśmy odpisu podstawowego w koszty firmy w kwocie 50.000 zł (umniejszyliśmy podstawowy odpis - powinno być 91.000 zł) dodatkowo na ZFŚS przekazaliśmy odpis z zysku za 2011 rok w kwocie 94.000 zł . Łączna kwota 144.000 zł. Zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy, który obowiązuje w naszej firmie 55% kwoty przekazaliśmy na świadczenia urlopowe dla pracowników a 45% na dofinansowanie ZFŚS (kolonie i obozy dla dzieci, działalność sportowa, zapomogi). Chcemy dodatkowo dofinansować wypoczynek pracownika. Wysokość dofinansowania uzależniona byłaby od dochodów pracownika, od jego sytuacji życiowej. Czy od tego dofinansowania należy naliczyć składki ZUS?

Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Odpowiedź: 

W związku z tym, iż dofinansowanie jest wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele socjalne, to nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 18 ust. 1 ustawy systemowej). Z kolei za przychód taki należy uznać wartość dofinansowania do wypoczynku otrzymywanego przez pracowników.

Jednakże na zasadzie wyjątku od powyższej zasady, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego, podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z kolei przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawa o zfśs).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w związku z tym, iż dofinansowanie dla pracownika wypłacane z ZFŚS przeznaczone jest na cele socjalne, to nie należy od niego naliczać składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niezależnie od jego wysokości.

Tekst opublikowany: 

31 maja 2012 r.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel