Czy wynajem mieszkania dla pracownika z zagranicy jest przychodem oskładkowanym

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 7 września 2016
blok mieszkalny - wysoki

Twoja firma wynajmuje dla pracownika mieszkanie i częściowo ponosi koszty opłat, zgodnie z umową o pracę? Jeżeli tak, upewnij się czy takie świadczenie jest zwolnione ze składek jako korzyść materialna, która daje prawo do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS.

 

Zdaniem pracodawcy zwolnienie składkowe może mieć zastosowanie w odniesieniu do opłaty czynszowej

Pracodawca zatrudniający na umowę o pracę obcokrajowca podlegającego w Polsce obowiązkowo składkom ZUS, wynajął mu i udostępnił mieszkanie od osoby prywatnej. Zapewnienie mu mieszkania wynika z warunków umowy o pracę.

Koszty czynszu w części pokrywa pracodawca, a resztę opłaca korzystający. Dla tego ostatniego odpłatność ponoszona przez pracodawcę stanowi przychód ze stosunku pracy.

Zdaniem pracodawcy, pracownik za jego pośrednictwem nabywa usługę w postaci najmu mieszkania po cenie niższej niż detaliczna tj. takiej jaką musiałby zapłacić gdyby ją nabywał bez niczyjego udziału.

Pracodawca powziął wątpliwość: czy przychód pracownika w kwocie odpowiadającej części czynszu, którą opłaca podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek.

Zgodnie z tym przepisem zwolnione z oskładkowania są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług (...).

Pracodawca wyjaśnił, że nie posiada układu zbiorowego pracy, a w regulaminie wynagradzania, który obowiązuje brakuje postanowień o prawie pracowników do nabywania za pośrednictwem pracodawcy towarów lub usług po konkurencyjnych cenach.

Jednak jego zdaniem umowa o pracę jest oddzielnym przepisem o wynagradzaniu, a w niej zapisano o prawie pracownika do mieszkania w lokalu, po niższym koszcie.

Wnioskodawca uważa, że nawet jeśli w regulaminie brakuje takich postanowień, ale stanowi o nich umowa o pracę, to zwolnienie składkowe może mieć zastosowanie np. w odniesieniu do opłaty czynszowej, którą pokrywa podmiot trzeci.

Pracodawca tłumaczył, że wszystkie zawarte w powołanym przepisie warunki zwolnienia zostały spełnione tzn.:

  • korzyść materialna polega na uprawnieniu do zakupu po cenie niższej niż detaliczna, usługi najmu mieszkania,
  • pracownik będzie ponosił częściową opłatę za korzystanie z usługi najmu,
  • uprawnienie wynika z umowy o pracę i jest przychodem ze stosunku pracy.

 

ZUS nie podziela tego stanowiska

ZUS stwierdził, że powołany przepis § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego uzależnia zastosowanie zwolnienia od umieszczenia prawa do danego świadczenia w akcie należącym do ustawowego katalogu źródeł prawa pracy.

Nie należy do nich umowa o pracę, co wynika z art. 9 Kodeksu pracy. Wymieniono tu przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów.  

Organ dodał, że wartość świadczenia w naturze z tytułu dofinansowania pracownikowi opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a zasady jej ustalania określa § 3 powołanego rozporządzenia składkowego.

Zgodnie z nim, wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku - jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego:

a) dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego - w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,

b) dla lokali komunalnych - w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,

c) dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych w lit. a. oraz domów stanowiących własność prywatną - w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy,

d) dla lokali w hotelach - w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

ZUS podsumował, że przepisy właściwego w tym zakresie rozporządzenia składkowego nie wymieniają tego rodzaju świadczenia jako zwolnionego ze składek ubezpieczeniowych. W związku z tym, stanowi ono podstawę wymiaru składek, a stanowisko pracodawcy zostało ocenione jako nieprawidłowe.

Dodatkowo ZUS podkreślił, że na mocy przywołanego przepisu mogłyby zostać zwolnione świadczenia w naturze jako korzyść materialna na podstawie wymienionych aktów prawa pracy, polegająca na uprawnieniu do zakupu usług po niższej cenie, jeżeli lokale stanowiłyby własność płatnika.  

Interpretacja ZUS oddział w Lublinie z 12 sierpnia 2016 r. (WPI/200000/43/749/2016)

Zapamiętaj!

  1. Zwolnione z oskładkowania są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.
  2. Umowa o pracę nie należy do katalogu źródeł prawa pracy.
  3. Wartość świadczenia w naturze z tytułu dofinansowania pracownikowi opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel