Czy osoba prowadzącą jednoosobową spółkę z o.o. może być zwolniona ze składek

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 7 marca 2018
Pytanie:  Mam zapytanie odnośnie płacenia składek ZUS. Czy zakładając jednoosobową spółkę z o.o. bądź inną spółkę i będąc jedynym udziałowcem muszę opłacać za siebie składki ZUS? Czy mogę być z tych opłat zwolniona, gdyż jest to bardzo duże obciążenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Dziękuję za podpowiedz.
Odpowiedź: 

Wspólnicy jednoosobowych spółek są zobowiązani do opłacania składek ZUS (szczegóły w uzasadnieniu).

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

2. twórcę i artystę,

3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a. w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b. z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

5. osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Jak wynika z powołanych regulacji, jedynie prowadzenie działalności w wieloosobowej spółce z o.o. nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń w ZUS. Ubezpieczeniami objęci są jednak wspólnicy w jednoosobowej spółce z o.o.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu.

Na swój wniosek może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 4.443 zł, co przekłada się na kwotę 2.665,80 zł najniższej podstawy wymiaru składek społecznych (4.443 zł x 60%).  Z kolei podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia włącznie z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku. Wyniosło ono – 4.739,91 zł. Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej została zatem w 2018 r. ustalona na poziomie 3.554,93 zł (4.739,91 zł x 75%).

Przedsiębiorcy są również zobowiązani do uiszczania składek na fundusz pracy, natomiast nie płacą składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Ponadto, składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych nie odprowadza się za kobiety i mężczyzn, którzy mają ukończone odpowiednio 55 i 60 lat. Zwolnienie to przysługuje od następnego miesiąca po osiągnięciu wymaganego wieku bądź od bieżącego miesiąca, jeśli urodziny ubezpieczonego przypadają w pierwszym dniu miesiąca.

Warto dodać, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółek cywilnych (z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest funkcjonowanie jednoosobowej spółki cywilnej), mogą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej skorzystać z preferencji w opłacaniu składek ZUS przewidzianej dla początkujących przedsiębiorców. Podstawę wymiaru tzw. „małego ZUS” stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. – 630 zł).

Przepis ten nie ma zastosowania do osób, które:

1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie została objęta preferencją i jest taka sama, jak dla wszystkich przedsiębiorców.

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel