Czy należy opłacać składki na ZUS za członka zarządu

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 15 marca 2018
ace5fe52abe3505a1aef399c85ee0853bb4d7d29-medium

Sprawdź, czy przychód uzyskany tytułem wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki na podstawie powołania do zarządu jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS przedstawił w tej sprawie swoje stanowisko.

Jaki był stan faktyczny sprawy?

Spółka powołała w drodze uchwały zgromadzenia wspólników jednego ze wspólników na wiceprezesa zarządu. W uchwale określono także wynagrodzenie wiceprezesa.

Do jego obowiązków należy sprawowanie kontroli nad firmą, gospodarowanie majątkiem oraz reprezentowanie spółki w kontaktach zewnętrznych.

Spółka zamierza jednocześnie zawrzeć z tą osobą umowę na świadczenie usług doradczych. Usługi te zostaną ściśle zawarte w umowie zleceniu ze spółką i będą polegały na:

  • udziale w kreowaniu polityki handlowej firmy,
  • konsultacjach w zakresie IT oraz wdrażanych technologii informatycznych,
  • realizowaniu zadań sprzedażowych wynikających z przyjętego przez spółkę planu,
  • doradztwie w zakresie pozyskiwania owych klientów i produktów.

Spółka jednocześnie poinformowała ZUS, że wiceprezes nie ma dodatkowego tytułu do ubezpieczeń społecznych, czyli nie ma zawartej umowy o pracę, ani innej umowy cywilnoprawnej.

Jakie miał pytania przedsiębiorca?

Spółka powzięła wątpliwość czy wynagrodzenia otrzymywane przez członka zarządu na podstawie powołania oraz ze zlecenia z tytułu świadczenia usług doradczych na podstawie umowy zlecenia są oskładkowane.

Jakie jest stanowisko przedsiębiorcy?

Spółka uważa, że jeżeli powołanie nastąpiło na mocy uchwały wspólników i daje to prawo do prowadzenia spraw spółki, to nie powoduje automatycznego powstania stosunku pracy czy kontraktu cywilnoprawnego.

Wobec tego zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 11 i 12 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.), przychód uzyskany tytułem wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki na podstawie powołania do zarządu nie jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dlatego też spółka stoi na stanowisku, że jedynym tytułem do zapłaty składek będzie wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy zlecenia.

Co na to ZUS?                    

Zakład uznał stanowisko przedstawione przez przedsiębiorcę za prawidłowe.

W wydanej decyzji przypomniał, że powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie zawsze oznacza nawiązanie stosunku pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu. To stanowisko znajduje także odzwierciedlenie w doktrynie i judykaturze (por. wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2004 r., sygn. akt I PK 51/04).

Często zatem dochodzi do nawiązania stosunku wewnętrznego o charakterze organizacyjnym. Osoba powołana na członka zarządu, aby otrzymywać wynagrodzenie nie musi być wcale zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej, do której stosuje się przepisy o zleceniu.

Stąd członek zarządu spółki powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu spółki nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji brak jest obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego przez członka zarządu za pełnioną funkcję.

Jeżeli zaś chodzi o umowę zlecenia. To jeżeli umowa zlecenia, w ramach której wykonywane są usługi doradcze jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, należy z tytułu tej umowy opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe a także ubezpieczenie chorobowe, jeżeli dobrowolnie zgłosi się do tych ubezpieczeń.

Zapamiętaj!

Nie opłacasz składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu (prezesowi, wiceprezesowi), który został powołany do pełnienia tej funkcji na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Jeżeli członek zarządu dodatkowo ma zawartą umowę zlecenia z Twoją spółkę na podstawie, której przykładowo wykonuje usługi doradcze, to pamiętaj, że tylko ta umowa jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Interpretacja z 2 lutego 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/1470/2017)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel