Bezpłatne noclegi i dojazdy dla delegowanych pracowników. Czy wliczyć je do podstawy składek

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 10 stycznia 2017
debf4872df30af6954bb22f28a1aa8f6d0915ad0-medium

Rozliczasz firmę, która prowadzi działalność w Polsce i za granicą? Upewnij się, czy powinieneś wliczać do podstawy wymiaru składek na ZUS świadczenia w naturze przyznawane pracownikom.

Świadczenia w naturze dla pracowników

Przedsiębiorca prowadzący firmę w Polsce z oddziałami zagranicznymi powziął wątpliwość czy ma wliczać do podstawy wymiaru składek na ZUS świadczenia w naturze w postaci bezpłatnych noclegów i dojazdów, które udostępnia pracownikom delegowanym do pracy.

We wniosku wskazał, że pracownicy wykonują pracę w formie oddelegowania, tj. czasowej zmiany miejsca wykonywania pracy dokonanej za zgodą pracownika.

Ta forma oddelegowania nie stanowi podróży służbowej. Stąd firma nie wypłaca pracownikom diet i innych należności przysługujących pracownikom zgodnie z Kodeksem pracy.

Przedsiębiorca poinformował, że oddelegowanie do pracy poza stałe miejsce jej wykonywania odbywa się w oparciu o stosowne aneksy do umów o pracę, czasowo zmieniające miejsce wykonywania pracy. Oddelegowanie to następuje w celu realizowania obowiązków pracowniczych na rzez spółki. W czasie świadczenia ww. usług firma udostępnia oddelegowanym pracownikom bezpłatne miejsce noclegowe oraz pokrywa koszty dojazdu.

Jak poinformował przedsiębiorca udostępnienie to wynika z konieczności zapewnienia możliwości wykonywania przez pracowników swych obowiązków służbowych i leży w interesie pracodawcy, ponieważ przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy.

Firma do tej pory uwzględniała w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartość otrzymanych przez pracowników omawianych świadczeń. Jednak po zapoznaniu się z najnowszą linią orzeczniczą rozważa zmianę dotychczasowego sposobu postępowania.

Powołał przy tym m.in. przepisy ustawy o PIT, o systemie ubezpieczeń społecznych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej a także:

  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., w którym Trybunał uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane tylko takie świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą i w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy i przyniosły mu korzyść,
  • interpretację indywidualną, w której urząd skarbowy uznał, że wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci zapewnienia bezpłatnych noclegów oraz koszty przejazdu do miejsca pracy i z powrotem są ponoszone w interesie pracodawcy; oznacza to, że pracownicy nie otrzymują od pracodawcy żadnego przysporzenia majątkowego,
  • decyzję ZUS z 19 kwietnia 2016 r. (WPI/200000/43/394/2016), w której ZUS uznał, że wartość noclegów udostępnianych przez pracodawcę nieodpłatnie oddelegowanym pracownikom jako niestanowiącą przychodu z tytułu stosunku pracy, nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

ZUS uznaje stanowisko pracodawcy za prawidłowe

Zdaniem Zakładu składki na ubezpieczenia społeczne odprowadza się po ustaleniu takiego obowiązku, w sytuacji istnienia tytułu podlegania tym ubezpieczeniom od podstawy wymiaru składek.

ZUS przypomniał, że dla rozstrzygnięcia czy dane świadczenie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji czy powstaje obowiązek opłacania składek m.in. na te ubezpieczenia, decydujące znaczenie ma, czy dla celów podatkowych zostanie on zakwalifikowany jako przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Przychód w postaci udostępniania oddelegowanym pracownikom bezpłatnych miejsc noclegowych oraz pokrywanie kosztów dojazdu nie został przez przedsiębiorcę zakwalifikowany jako przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

ZAPAMIĘTAJ!

Nie wliczasz do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne bezpłatnych noclegów i dojazdów, które Twoja firma udostępnia delegowanym pracownikom.

Interpretacja ZUS z 9 listopada 2016 r. (DI/100000/43/1014/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel