Sprawdź, jakie zmiany szykują się w ustawie o pracownikach tymczasowych

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 16 września 2016

Rozliczasz firmę, która zatrudnia pracowników tymczasowych? Przeczytaj komentarz eksperta, z którego dowiesz się, jakie zmiany zostały przygotowane. Jedna z nich dotyczy sposobu obliczania wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Co jeszcze się zmieni?

Inaczej niż u "zwykłych" pracowników

Pracownicy tymczasowi mają prawo do urlopów wypoczynkowych, ale na zupełnie innych zasadach niż zatrudnieni tradycyjnie, bezpośrednio w firmie pracodawcy.

Tu bowiem pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, ale praca faktycznie wykonywana jest na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu tj. pracodawcy - użytkownika.

Kwestie nabywania prawa do urlopu, jego wymiar, sposób udzielania oraz obliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego reguluje sama ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a nie Kodeks pracy i odpowiednio rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Okres jednego miesiąca „pozostawania w dyspozycji" to 30 dni, zgodnie z art. 114 Kodeksu cywilnego.

Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy pracownik tymczasowy jest kierowany przez agencję pracy tymczasowej kolejno do różnych pracodawców użytkowników na krótsze okresy. Wówczas ustalając prawo do jego urlopu wypoczynkowego, bierze się pod uwagę okresy pozostawania we wszystkich stosunkach pracy nawiązanych w celu wykonywania pracy tymczasowej.

Sumuje się te okresy i za każde 30 dni pracy przysługuje urlop w wymiarze 2 dni.

Do miesięcznego okresu, za który pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, wlicza się wszystkie okresy pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika, a więc zarówno faktycznego wykonywania pracy jak i nieobecności np. z powodu niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim.

Przeczytaj także:

Urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów (np. Kodeksu pracy).

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu. Tak udziela się urlopu, bez względu na wymiar czasu pracy (w dni, a nie na godziny).

Trzeba jednak zaznaczyć, że to agencja udziela urlopu i uzgadnia z pracodawcą wypożyczającym pracownika wykorzystanie i tryb udzielenia tego urlopu. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić "czasownikowi" wykorzystanie w tym okresie urlopu, udzielając, w terminie z nim uzgodnionym, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu urlopowi. 

Projekt nowelizacji ustawy nie przewiduje zmian w zasadach nabywania przez pracownika tymczasowego prawa do urlopu wypoczynkowego.

Urlopowe obecnie …

Urlop pracownika tymczasowego też jest płatny. Jednak wynagrodzenie urlopowe obliczasz tu zupełnie inaczej. Ba, zarówno wynagrodzenie jak i ekwiwalent obliczasz według jednej, wspólnej zasady.

Mianowicie, wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustalasz, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało (art. 17 ust. 4 ustawy).

Powołany przepis wskazuje, że w podstawie wynagrodzenia urlopowego pracownika tymczasowego musisz uwzględnić jego faktyczne wynagrodzenie za pracę z całego okresu pracy.

Natomiast pod pojęciem „liczby dni pracy, za które wynagrodzenie przysługiwało" należy rozumieć liczbę dni, jaką pracownik miał do przepracowania zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy i rozkładem czasu pracy u pracodawcy użytkownika.

Zatem, przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego pracownika tymczasowego musisz uwzględnić składniki wynagrodzenia, które przysługują takiemu pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego oraz liczbę dni pracy ustaloną w oparciu o wymiar czasu pracy, jaki w tym okresie obowiązywał pracownika tymczasowego (z odpowiedzi podsekretarza stanu w MPiPS na interpelację nr 24651, z 13 marca 2014 r.).

Z kolei Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy ustala się biorąc za podstawę wymiaru faktycznie przepracowany okres, za który pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli przykładowo, pracownik przepracował 34 dni, to ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustalasz biorąc za podstawę wymiaru wynagrodzenie za okres 30 dni, natomiast pozostałe cztery uwzględnia się w okresie kolejnego zatrudnienia w danej agencji pracy tymczasowej. Nie ma natomiast takiej możliwości prawnej, jeżeli praca wykonywana jest w różnych agencjach pracy tymczasowej.

...i po zmianach

Omawiany projekt przewiduje oddzielne zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu.

Jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji, stosowanie obecnych przepisów w tym zakresie sprawia trudności, gdyż przy obliczaniu należności urlopowych konieczne jest cofanie się do początku zatrudnienia tymczasowego.

W konsekwencji powoduje to duże zróżnicowanie ich wysokości w porównaniu z wypłatami dla pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy.

Zmiany mają na celu zbliżenie regulacji dotyczącej ustalania przysługującego pracownikom tymczasowym wynagrodzenia urlopowego lub ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy do powszechnie obowiązujących.

Po nowemu, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy będziesz ustalał:

1) dzieląc wynagrodzenie wypłacone pracownikowi tymczasowemu w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym udzielono takiemu pracownikowi czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu mu urlopowi wypoczynkowemu, przez liczbę godzin pracy, w czasie których wykonywał on pracę w okresie tych 3 miesięcy, a następnie,

2) mnożąc tak otrzymane wynagrodzenie za jedną godzinę wykonywania pracy przez liczbę godzin przypadających w czasie wolnym od pracy w dniach, w których pracownik tymczasowy wykonywałby pracę, gdyby nie korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Co ważne, okres 3 miesięcy obejmie łącznie okres kolejnych 90 dni zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej udzielającej tego urlopu, przypadający w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownikowi tymczasowemu udzielono czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu mu urlopowi wypoczynkowemu.

Przepis powyższy wymaga doprecyzowania czy okres tych 90 dni zatrudnienia obejmuje okresy zatrudnienia na podstawie umowy/umów o pracę z daną agencją, dotyczące wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika (bo zapewne taka jest intencja projektodawców).

Nowy przepis stanowi także, że jeżeli pracownik tymczasowy przed rozpoczęciem korzystania z udzielonego urlopu otrzyma wynagrodzenie za okres krótszy (ze względu na krótszy okres zatrudnienia), do obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy będzie przyjęte wynagrodzenie wypłacone w okresie faktycznie przepracowanym (np. w okresie 2 miesięcy). 

Zmiany w zasadach wypłacania i obliczania ekwiwalentu

W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja wypłaca ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

Tworzona nowelizacja wprowadza zasadę, że agencja pracy tymczasowej nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika tymczasowego w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tą samą agencją pracy tymczasowej, w celu powierzenia wykonywania pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika, u którego była wykonywana taka praca, bezpośrednio przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę z taką agencją. 

Ekwiwalent pieniężny za jeden dzień urlopu będziesz ustalał dwuetapowo:

1) sumując kwotę wypłaconych wynagrodzeń w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownikowi tymczasowemu wypłaca się ekwiwalent pieniężny, przypadających w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu, a następnie,

2) dzieląc otrzymany wynik przez liczbę dni, w czasie których pracownik tymczasowy wykonywał pracę w okresie, o którym mowa w pkt 1.

Okres 3 miesięcy też wynosi tu 90 dni zatrudnienia, jak przy wynagrodzeniu urlopowym, a zasada dotycząca obliczeń w razie krótszego zatrudnienia ma odpowiednie zastosowanie.

Podsumowując, skrócono okres, z którego obliczane jest wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent, do 3 miesięcy, przy czym jednak nie chodzi tu o miesiące kalendarzowe, lecz odpowiadające 90 dniom. Wynagrodzenie urlopowe będziesz obliczał za jedną godzinę pracy, a ekwiwalent za jeden dzień urlopu.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel