Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Dowiedz się, czy należy opłacać składki za dowóz pracownika tymczasowego

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 24 maja 2016

Pracownik tymczasowy dowożony do miejsca pracy transportem zorganizowanym przez pracodawcę – użytkownika nie uzyskuje przychodu oskładkowanego. Tym niemniej nie oznacza to, że przychód ten jest zwolniony ze składek ubezpieczeniowych. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

Dowóz pracownika do pracodawcy powinien być wyłączony z podatku i składek

Tym razem z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do ZUS zgłosiła się agencja pracy tymczasowej, która działa w oparciu o ustawę z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 ze zm.). Agencja zatrudnia pracowników po to, by kierować ich do pracodawców – użytkowników do wykonywania pracy tymczasowej na ich rzecz.

Agencja przedstawiła problem polegający na tym, że pracodawca – użytkownik organizuje wszystkim pracownikom, w tym również tymczasowym, bezpłatnie lub częściowo odpłatnie dowóz do pracy. Tak wynika z regulaminu wynagradzania. Dowóz odbywa się wynajętym autobusem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym tj. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą.

Agencja podała, że wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu zorganizowanego przez pracodawcę dowozu takim autobusem stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy zdefiniowany w art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Jednak przychód ten jest zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14a. Jednocześnie przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Z tej podstawy wyłączone są m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz.U. z 2015 r. poz. 2236).

Agencja stwierdziła, że w podanym stanie faktycznym wszystkie warunki zwolnienia zostały spełnione, gdyż prawo do dowozu wynika z regulaminu wynagradzania pracodawcy – użytkownika. W związku z tym, przychód pracowników w postaci wartości dowozu będzie zwolniony z podatku dochodowego i wyłączony z podstawy wymiaru składek.

Przeczytaj także:
Agencja nie może korzystać z wyłączenia 

ZUS wyjaśnił, że powołany przepis rozporządzenia składkowego stanowiący o wyłączeniach, to wyjątek od reguły, zgodnie z którą podstawę wymiaru stanowi przychód ze stosunku pracy w sensie podatkowym. Stąd, przepisy te muszą być interpretowane ściśle.

Oskładkowaniu nie podlegają więc przychody, które:

- wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

- mają charakter materialny czyli nie stanowią ekwiwalentu w formie pieniężnej,

- umożliwiają korzystanie z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji tj. transportu publicznego lub zorganizowanego przez pracodawcę.

Jeżeli więc przejazdy autobusem organizuje pracodawca na podstawie regulaminu wynagradzania, to od ich wartości składki nie powinny być naliczane.

Następnie ZUS stwierdził, że dla pracowników tymczasowych pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, a nie pracodawca – użytkownik. Z agencją pracownik zawiera umowę o pracę. To agencja zatrudnia, wypłaca wynagrodzenie i kieruje do podmiotu użytkującego. Mimo, że pracownik tymczasowy podlega kierownictwu podmiotu trzeciego tj. pracodawcy – użytkownika i na jego rzecz pracuje, a nie na rzecz agencji, to należy stwierdzić, że stosunek pracy łączy pracownika tymczasowego i agencję.

ZUS końcowo wyjaśnił więc, że agencja nie ma u siebie stosownego uregulowania, co do zapewnienia pracownikom dowozów, a tym samym nie może korzystać z wyłączenia, o którym mowa w  § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego.

Nie jest wystarczającym, aby omawiana korzyść była zapewniona w regulaminie wynagradzania pracodawcy – użytkownika. Ta regulacja odnosi się do pracowników zatrudnionych przez odrębną firmę, a nie pracowników agencji. Stanowisko wnioskodawcy ZUS uznał za nieprawidłowe. 

Reasumując, specyfika relacji łączącej trzy podmioty tj. agencję pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy – użytkownika, nie daje podstaw, aby uznać, że pracownik uzyskując dodatkowe świadczenia od tego ostatniego, osiąga przychód ze stosunku pracy. Przychód z tego źródła uzyskują jedynie rodzimi pracownicy tego pracodawcy, a nie pracownicy tymczasowi, dla których pracodawcą jest agencja.

Komentarz autora: jeżeli taki dowóz w ogóle byłby przychodem od strony podatkowej, to nie ze stosunku pracy tylko z innych źródeł.

Interpretacja ZUS oddział w Gdańsku z 30 marca 2016 r., DI/100000/43/249/2016

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel