Od przyszłego roku 12 zł za godzinę pracy dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 31 maja 2016

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób pracujących na umowy zlecenia i samozatrudnionych jest planowane od 1 stycznia 2017 r. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Dowiedz się więcej na ten temat.

W dniu dzisiejszym rząd zajmie się rozpatrzeniem noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Proponuje się wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Umowy zlecenia

Stawka ta ma mieć zastosowanie do wszystkich umów objętych ustawą, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia, czy to według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, czy też miesięcznej. Obecnie takie wynagrodzenie przysługuje tylko zatrudnionym na podstawie umów o pracę.

Oblicz: Wynagrodzenie z umowy zlecenia

Resort pracy wyjaśnia, że stosowanie minimalnej stawki godzinowej tylko do umów, w których wynagrodzenie określane jest w stawce godzinowej mogłoby doprowadzić do nadużyć. Firmy mogłyby unikać stosowania minimalnej stawki godzinowej poprzez ustalenie wynagrodzenia w formie stawki miesięcznej.

Samozatrudnieni

Minimalną stawką godzinową mają zostać również osoby samozatrudnione, świadczące usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

WAŻNE! Przepisy noweli będą miały zastosowanie do tych samozatrudnionych, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w UE, a także poza UE, którzy nie zatrudniają pracowników oraz zleceniobiorców.

Samozatrudnionych jest na rynku pracy coraz więcej i jak zauważa resort pracy, często firmy wymuszają na pracownikach założenie swojej działalności chcąc obniżyć swoje koszty. W efekcie samozatrudnieni w ramach swojej działalność wykonują taką samą pracę, jaką wykonywali w ramach stosunku pracy.

Wyłączenia

Stawką minimalną nie będą objęte:

  • umowy, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu pracy,
  • umowy cywilnoprawne zawierane w zakresie usług opiekuńczych i bytowych, realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy, zapewnienie opieki dziecku w pieczy zastępczej, czy dotyczących opieki nad grupą osób podczas wypoczynków lub wycieczek, jeżeli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

Ustalanie wysokości stawki godzinowej

Projekt noweli przewiduje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2017 r.

Jej wysokość ma być ustalana w kwocie, która wynika ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016.

Przewiduje się także coroczną waloryzację wysokości minimalnej stawki godzinowej na powyższych zasadach. Pierwsza waloryzacja ma mieć miejsce już od 1 stycznia 2018 r.

Kary dla pracodawców

Na pracodawców, którzy nie będą stosować przepisów będą nakładane kary grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolowała wypłaty wynagrodzeń dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

W noweli przewidziano zapis zgodnie z którym przewiduje się rozszerzenie liczby przypadków, w których inspektor pracy będzie mógł być oskarżycielem publicznym o wykroczenie z ustawy.

Termin wejścia w życie ustawy

Rząd chce, aby ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2017 r.

Przewiduje się jednak, że przepisy o charakterze dostosowawczym, wynikające z wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych, takie jak definicja minimalnej stawki godzinowej, czy przepis nakładający na prezesa rządu obowiązek ogłoszenia do dnia 30 września 2016 r. wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w 2017 r. powinny wejść kilka miesięcy wcześniej.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na Portalu FK.

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel