Sektor Publiczny
Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1773)

Dz.U.10.43.247
2013-12-04 Dz.U.13..1344 § 1
tekst jednolity Dz.U.14..1773
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
(Dz.U. z dnia 19 marca 2010 r.)

Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz odbiorców sprawozdań.
2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
jednostka — jednostkę sektora finansów publicznych;
2)
jednostka samorządu terytorialnego — również związki jednostek samorządu terytorialnego;
3)
przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego — odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka, przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego;
4)
zarząd jednostki samorządu terytorialnego — zarząd powiatu, zarząd województwa oraz zarząd związku jednostek samorządu terytorialnego, a także wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
5)
dysponenci środków budżetu państwa — dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
6)
rok budżetowy — rok kalendarzowy;
7)
koniec okresu sprawozdawczego — ostatni dzień pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego kwartału kalendarzowego lub roku budżetowego, jak również dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji jednostki;
8)
ustawa — ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
9)
bezpieczny podpis elektroniczny - bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).
§ 2.
1.
Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:
1)
Rb-Z — kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
Rb-N — kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
Rb-UN — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
Rb-ZN — kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2.
Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN oraz Rb-ZN są sprawozdaniami wykorzystywanymi dla celów statystycznych. Podstawą sporządzenia sprawozdań są: ewidencja księgowa jednostki, sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności.
§ 3.
1.
Sprawozdanie Rb-Z składa się z następujących części:
1)
część A — Zobowiązania według tytułów dłużnych;
2)
część B — Poręczenia i gwarancje;
3)
część C - Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego;
4)
część D - Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych;
5)
część E — Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;
6)
część F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania.
1a.
W sprawozdaniu Rb-Z część F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania wypełniają wyłącznie jednostki sporządzające sprawozdania zbiorcze lub łączne za czwarty kwartał roku budżetowego.
2.
Sprawozdanie Rb-UZ składa się z następujących części:
1)
część A — Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej;
2)
część B - Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej;
3)
część C — Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.
3.
Sprawozdanie Rb-N składa się z następujących części:
1)
część A — Należności oraz wybrane aktywa finansowe;
2)
część B — Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
4.
Sprawozdanie Rb-ZN składa się z następujących części:
1)
część A — Zobowiązania według tytułów dłużnych;
2)
część B — Należności oraz wybrane aktywa finansowe.
§ 4.
1.
W ramach sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN wprowadza się następujące rodzaje sprawozdań:
1)
sprawozdanie jednostkowe — sporządzane przez kierownika jednostki sporządzającej takie sprawozdanie na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej danej jednostki oraz innych dokumentów dotyczących tej jednostki;
2)
sprawozdanie łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych — sporządzane przez jednostki nadzorujące, w szczególności dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów głównych oraz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego;
3)
sprawozdanie zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, według rodzaju jednostki, zwane dalej „sprawozdaniem zbiorczym" — sporządzane przez jednostki, które są organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek posiadających osobowość prawną, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek danego rodzaju, z tym że przez sprawozdania zbiorcze należy również rozumieć sprawozdania sporządzane na podstawie otrzymanych sprawozdań łącznych lub zbiorczych.
2.
W przypadku jednostki samorządu terytorialnego własne sprawozdanie jednostkowe obejmuje swym zakresem zarówno urząd będący jednostką budżetową, jak i jej organ.
§ 5.
1.
Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na podstawie własnej ewidencji księgowej oraz sprawozdań jednostkowych, o których mowa w ust. 2, sporządzają sprawozdania łączne Rb-ZN w zakresie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa i przekazują je właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań zleconych.
2.
Samorządowe jednostki organizacyjne realizujące bezpośrednio zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami sporządzają sprawozdania jednostkowe, a następnie przekazują sprawozdania przewodniczącym zarządu jednostek samorządu terytorialnego.
3.
Sprawozdania Rb-ZN stanowią dla dysponentów środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, podstawę do sporządzania sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N w zakresie odpowiednio zobowiązań lub należności Skarbu Państwa.
§ 6.
1.
Sprawozdania, w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane przez:
1)
dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej — Rb-Z, Rb-N,
2)

dysponentów państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej — Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN

— w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa;

3)
przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ZN,
4)

kierowników jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym kierowników samorządowych zakładów budżetowych - Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-ZN

— w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

5)
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie operacji finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszy - Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN;
6)
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie operacji finansowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN;
7)
kierowników jednostek w zakresie operacji finansowych pozostałych jednostek posiadających osobowość prawną — Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN.
2.
Jednostki sporządzają tylko te rodzaje sprawozdań oraz w takim zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zaciągać określone zobowiązania lub posiadać należności.
3.
Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN, w przypadku gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.
§ 7.
W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza się odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.
§ 8.
1.
Jednostki sporządzają i przekazują sprawozdania jednostkowe, łączne oraz zbiorcze odbiorcom tych sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzenie sprawozdań łącznych lub zbiorczych.
2.
Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie:
1)
budżetu państwa określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
2)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
3)
jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3.
Regionalne izby obrachunkowe na podstawie sprawozdań łącznych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie zbiorcze i przekazują je do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminach określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
4.
Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań łącznych, o których mowa w ust. 3, w terminach określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
5.
Na podstawie sprawozdań zbiorczych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, które przekazują je jako organ założycielski lub nadzorujący, regionalne izby obrachunkowe sporządzają i przekazują sprawozdania zbiorcze do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminach określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
6.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek i przekazuje je do Ministra Finansów w terminie 56 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał - w terminie 84 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 105 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 7.
7.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek i przekazuje je do Ministra Finansów w terminie 40 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał - w terminie 55 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 76 dni od dnia zakończenia roku budżetowego.
§ 9.
1.
Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN oraz Rb-ZN są sporządzane w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej.
2.
Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu.
3.
Formularze sprawozdań w formie elektronicznej są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl.
3a.
Jednostki mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w tej ustawie.
4.
Pliki sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N oraz Rb-UN przekazywanych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w formie elektronicznej powinny być zgodne ze strukturami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów i zamieszczonymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
5.
Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 4, wyłącznie w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
6.
Sprawozdania w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 4, są przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
6a.
Jednostki organizacyjne podległe jednostkom samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania jednostkowe wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym i przekazane z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w tej ustawie.
7.
Minister Finansów, na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, może udostępnić aplikacje, z wykorzystaniem których jednostki będą mogły przekazywać Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w określonym zakresie, sprawozdania z zakresu operacji finansowych Skarbu Państwa.
§ 10.
1.
Kwoty w sprawozdaniach wykazuje się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
2.
Sprawozdania sporządza się według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Sprawozdania Rb-Z, Rb-N oraz Rb-ZN sporządza się według stanu na koniec pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego kwartału roku budżetowego, zaś Rb-UZ i Rb-UN według stanu na koniec roku budżetowego.
3.
Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniu w formie dokumentu składa się odręcznie, a także umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
4.
Sprawozdania należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
5.
W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu jednostka niezwłocznie sporządza oraz przekazuje korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki będącej odbiorcą tego sprawozdania. Jednostki nie sporządzają korekty, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi mniej niż 0,001% PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy, lub w przypadku braku informacji - za ostatni znany okres. W przypadku stwierdzenia wprowadzenia błędnego numeru identyfikacyjnego REGON w sprawozdaniu Rb-Z za czwarty kwartał roku budżetowego jednostka sporządza korektę sprawozdania z tego tytułu, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego, za które zostało sporządzone to sprawozdanie, nie upłynęło 6 miesięcy.
6.
Jednostki będące odbiorcami sprawozdań sprawdzają prawidłowość otrzymywanych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym. Jednostki te mogą również kontrolować merytoryczną prawidłowość złożonych sprawozdań.
7.
Kierownicy jednostek sporządzających sprawozdania, w których stwierdzono nieprawidłowości wtoku sprawdzania, o którym mowa w ust. 6, dokonują ich korekty przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych.
7a.
W przypadku gdy korekta, o której mowa w ust. 5, dotycząca sprawozdania Rb-Z za czwarty kwartał roku budżetowego nie dotyczy części F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania, jednostki sporządzające sprawozdanie zbiorcze lub łączne przekazują korekty tych sprawozdań bez wypełniania części F.
8.
W przypadku wystąpienia korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 5, właściwa regionalna izba obrachunkowa będąca odbiorcą sprawozdań sporządza korektę sprawozdania zbiorczego w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymała te korekty od jednostek samorządu terytorialnego.
9.
Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdań określa instrukcja sporządzania sprawozdań stanowiąca załącznik nr 9 do rozporządzenia. Do sporządzania sprawozdań Rb-ZN stosuje się zasady określone w instrukcji dla sprawozdań Rb-Z i Rb-N.
§ 11.
1.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze, rozpoczynając od sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2010 r.
2.
Do sprawozdań za IV kwartał 2009 r. oraz rok budżetowy 2009 mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781, z 2007 r. Nr 14, poz. 88, z 2008 r. Nr 16, poz. 100 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 261).
3.
Kierownicy państwowych zakładów budżetowych, kierownicy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, dysponenci gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy celowych prowadzonych w formie rachunku bankowego oraz kierownicy zakładów budżetowych prowadzących działalność w zakresie innym niż określony w art. 14 ustawy przekazują sprawozdania Rb-N i Rb-Z za okresy sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, a kierownicy funduszy celowych posiadających osobowość prawną również sprawozdania Rb-UZ i Rb-UN, do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy organizacyjno-prawnej, na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781, z 2007 r. Nr 14, poz. 88, z 2008 r. Nr 16, poz. 100 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 261), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).
Załącznik 1 Wzór - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Załącznik 2 Wzór - Rb-UZ - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
Załącznik 3 Wzór - Rb-N  - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Załącznik 4 Wzór - Rb - UN - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
Załącznik 5 Wzór - Rb - ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu Pańswta z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
Załącznik 6 Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa
Załącznik 7 Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Załącznik 8 Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek
Załącznik 9 Instrukcja sporządzania sprawozdań
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel