Sektor Publiczny
Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2011 r. nr 298, poz. 1766)

Dz.U.11.298.1766
2017-07-26 Dz.U.17..1426 § 1
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 1 stycznia 2012 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2011 r.)

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym:
1)
państwowych jednostek budżetowych;
2)
państwowych funduszy celowych;
3)
agencji wykonawczych;
4)
instytucji gospodarki budżetowej;
5)
państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie o finansach publicznych — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
dysponentach środków budżetu państwa — rozumie się przez to dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;
3)
kierownikach jednostek — rozumie się przez to kierowników jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
4)
państwowych osobach prawnych — rozumie się przez to państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;
5)
placówce zagranicznej — rozumie się przez to jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
1.
Określa się następujące rodzaje sprawozdań:
1)
Rb-BZ1 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
Rb-BZ2 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzają:
1)
w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich — dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni;
2)
w zakresie planów finansowych w układzie zadaniowym:
a)
dysponenci państwowych funduszy celowych,
b)
kierownicy agencji wykonawczych,
c)
dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej,
d)
właściwe organy państwowych osób prawnych.
§ 4.
Dane w sprawozdaniach, o których  mowa w § 3 ust. 1, wykazuje się:
1)
w zakresie planu według ustawy budżetowej — w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków/kosztów ujętych w ustawie budżetowej;
2)
w zakresie planu po zmianach — w kwotach wydatków/kosztów i wartościach mierników wynikających z układu zadaniowego uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w planie finansowym jednostki w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych lub w odrębnej ustawie;
3)
w zakresie wykonania — w kwotach wydatków/kosztów narastająco od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego oraz faktyczne wykonanie planowanej wartości mierników.
§ 5.
1.
Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, są sporządzane jako sprawozdania:
1)
jednostkowe — przez kierowników jednostek, w zakresie wydatków/kosztów, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek zagranicznych, które sporządza się w walucie, w jakiej prowadzona jest rachunkowość; w odniesieniu do mierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania wartości mierników przyjętych przez poszczególnych dysponentów;
2)
łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych — przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów części budżetowych, w złotych i groszach, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego.
2.
Sprawozdania jednostkowe placówek zagranicznych przeliczane są na złote i grosze według kursów stosowanych do przeliczenia wydatków budżetowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
§ 6.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym jednostek, o których mowa w § 1, sporządza się według katalogu funkcji, zadań, podzadań oraz działań obowiązującego w danych okresach sprawozdawczych na wzorach formularzy sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1.
§ 7.
1.
Sprawozdanie półroczne sporządza się za pierwsze półrocze roku budżetowego. Nie ujmuje się w nim informacji dotyczących celów i mierników na poziomie działań.
2.
Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich — z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.
§ 8.
Dysponenci części budżetowych mogą zezwolić dysponentom drugiego i trzeciego stopnia na nieujmowanie w sprawozdaniu informacji, dotyczących celowi mierników, w zakresie, w jakim dysponują niezbędnymi danymi do sporządzenia sprawozdań łącznych.
§ 9.
1.
W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.
2.
W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na moment sprawozdawczy, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią, na wzorze formularza sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§ 10.
1.
Kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
2.
Kwoty wydatków/kosztów wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych tych jednostek.
3.
Jednostki otrzymujące sprawozdania sprawdzają je pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym.
4.
Ujawnione nieprawidłowości w sprawozdaniach powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
§ 11.
Sprawozdania półroczne mogą być korygowane w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia sprawozdania. Sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.
§ 12.
1.
Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
2.
Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie.
3.
Sprawozdania podpisują odpowiednio kierownik jednostki lub dysponent i główny księgowy.
§ 13.
  1. § 13 zmieniony z dniem 26 lipca 2017 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U.2017.1426)
1.
Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego utworzonego przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dysponenci części budżetowych oraz dysponenci państwowych funduszy celowych i organy wykonujące funkcje organów założycielskich przekazują sprawozdania na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów.
2.
Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek, którzy nie dysponują podpisem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1, sporządzają sprawozdania w postaci papierowej i elektronicznej utworzonej przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
3.
Kierownicy jednostek sporządzający sprawozdania w postaci elektronicznej zachowują kopie tych sprawozdań na informatycznym nośniku danych.
4.
Jeżeli z powodu awarii aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nie jest możliwe wypełnienie oraz przedłożenie sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1, a zdarzenie to zostanie stwierdzone w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, formularze te należy wypełnić i  przekazać w sposób określony w tym komunikacie.
5.
W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia tych nieprawidłowości.
§ 14.
Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, za rok 2012 sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§ 15.
Sprawozdanie półroczne/roczne z wykonania planu wydatków/kosztów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej, sporządza Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§ 16.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2012.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
Załącznik 1 Wzór - RB-BZ1
  1. Załącznik 1 zmieniony z dniem 26 lipca 2017 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U.2017.1426)
Załącznik 2 Wzór - RB-BZ2
Załącznik 3 Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań
Załącznik 4 Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań za rok 2012
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel