Ważne dla JST: Ostatni moment na wymianę kas rejestrujących

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 11 października 2018
65541fdb6d7c1115b981e259e35f8a9f49014e58-xlarge

Tylko do końca 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą używać kas rejestrujących przejętych po jednostkach organizacyjnych stosujących te urządzenia przed centralizacją rozliczeń VAT.

Centralizacja rozliczeń VAT

Najpóźniej 1 stycznia 2017 r. samorządy musiały przejść na scentralizowany model rozliczania VAT. Centralizacja VAT spowodowała, że wyłącznie JST są podatnikami podatku VAT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez ich jednostki organizacyjne. W konsekwencji to na tych jednostkach bezpośrednio ciążą określone przepisami VAT obowiązki, w tym obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Sprzedaż taka musi być ewidencjonowana w imieniu JST przy zastosowaniu kas rejestrujących przypisanych do jednostek.

Uprawnienie do dalszego używania kas

Do końca 2018 roku nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. Jak bowiem stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o centralizacji, JST, których jednostki organizacyjne dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, były zobowiązane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogą nadal wykorzystywać kasy, za pomocą których jednostki organizacyjne rozpoczęły prowadzenie tej ewidencji i które były przez nie wykorzystywane na dzień centralizacji rozliczeń VAT.

Brzmienie tego przepisu powoduje, że w związku z centralizacją rozliczeń VAT JST nie musiały wymieniać kas przejętych po jednostkach organizacyjnych używających te kasy przed centralizacją rozliczeń VAT (co potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach; zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2017 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.232.2017.1.JK).

Będzie tak jednak tylko do 31 grudnia 2018 r. (chyba że w ostatnich tygodniach 2018 roku termin wynikający z art. 8 ust. 1 ustawy o centralizacji zostanie wydłużony; jak dotąd nie pojawiły się informacje o takich planach).

Od 1 stycznia 2019 r. JST nie będą mogły stosować do ewidencjonowania kas rejestrujących używanych przez ich jednostki przed centralizacją rozliczeń VAT.
Wymiana pamięci fiskalnej

Niekoniecznie oznacza to jednak, że przed końcem 2018 roku JST bezwzględnie muszą wymienić wszystkie kasy rejestrujące używane przed centralizacją rozliczeń VAT przez ich jednostki organizacyjne. W przypadku kas spełniających aktualne wymogi określone przepisami rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych istnieje bowiem możliwość dalszego ich używania przez JST, jeśli tylko wymieniona w nich zostanie pamięć fiskalna (procedurę wymiany pamięci fiskalnej określają przepisy § 16 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Przed końcem 2018 roku JST obowiązane są:

1)      wymienić kasy rejestrujące używane przed centralizacją rozliczeń VAT przez jej jednostki organizacyjne lub

2)      wymienić w nich pamięci fiskalne (z zastrzeżeniem, że możliwość ta dotyczy wyłącznie kas, które spełniają aktualne wymogi określone przepisami rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych).

 

Pamięć bez możliwości wymiany

Na zakończenie warto dodać, że w Sejmie znajduje się projekt ustawy nowelizującej przewidujący wprowadzenie kas online. Projekt ten przewiduje, między innymi, dodanie przepisu mówiącego, że w kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie (zob. projektowany art. 145a ust. 5 ustawy o VAT).

Pierwotnie projektowana ustawa (w tym przytoczony przepis) miała wejść w życie  1 października 2018 r. Terminu tego nie udało się jednak dotrzymać, a w konsekwencji przed końcem 2018 roku nie zostanie wprowadzony zakaz wymiany pamięci fiskalnej w kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii.

Wskazówka eksperta

Odradzam wymianę przez JST pamięci fiskalnej w kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii. Jeżeli bowiem projektowane przepisy wejdą w życie, po zapełnieniu pamięci fiskalnej w takich kasach rejestrujących JST i tak będą musiały nabywać w ich miejsce nowe kasy rejestrujące (tj. kasy rejestrujące z zapisem elektronicznym lub tzw. kasy rejestrujące online).

Źródło: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach – druk sejmowy nr 2503.

Podstawa prawna: 
  • art. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 280),
  • § 16 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2017 r. poz. 2454 z późn. zm.).
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel