Sektor Publiczny

Uwaga: jednostki sektora publicznego będą mieć więcej czasu na złożenie JPK VAT

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 25 sierpnia 2016
6244a52b4868b1d0dd4689e02661f473301a5269-large

Jednostki sektora publicznego złożą plik o schemacie JPK_VAT za II półrocze 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. – resort finansów przygotował już odpowiedni projekt w tej sprawie. Przeczytaj tekst i skorzystaj z praktycznych zasad umożliwiających przygotowanie danych przez jednostki sektora publicznegow schemacie JPK_VAT(1)_v1-0.xsd. w pliku o formacie XML zgodnie ze standardem OECD SAFT 2.0.

JST też muszą przesyłać Jednolity Plik Kontrolny

Jednostki sektora publicznego niezależnie od tego, czy są przedsiębiorcami, czy też nie spełniają warunków określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r. poz. 584), co oznacza, że nie mają statusu przedsiębiorcy, posiadają zgodnie z interpretacją ministra finansów z 20 czerwca 2016 r. nr PK4.8012.55.2016 mają obowiązek comiesięcznego przesyłania bez wezwania organu podatkowego, ewidencji VAT za pośrednictwem pliku o strukturze JPK_VAT w tych samych terminach, jakie są określone dla przedsiębiorców w zależności od ich podziału na dużych, średnich, małych i mikro przedsiębiorców przy zastosowaniu okresów przejściowych.

Podział przedsiębiorców

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej podział przedsiębiorców jest następujący:

- duży przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, czyli w latach 2014 oraz 2015 spełniają następujące kryteria:

1) średnioroczne co najmniej 250 pracowników z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, a także zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego, lub

2) osiągnęli roczne obroty netto co najmniej 50 mln EURO lub suma aktywów bilansu przewyższała kwotę 43 mln EURO.

Spełnienie jedynie pierwszego kryterium, czyli średniorocznego zatrudnienia powyżej 250 pracowników warunkuje zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do tzw. dużych przedsiębiorców.

- średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, czyli w latach 2014 oraz 2015 spełnia następujące kryteria:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych - 50 mln Euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych - 43 mln Euro.

- mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, czyli w latach 2014 oraz 2015 spełnia następujące kryteria:

1)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych - 10 mln Euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych - 10 mln Euro.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, czyli w latach 2014 oraz 2015 spełnia następujące kryteria:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych - 2 mln Euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych - 2 mln Euro.

Wyrażone w EURO wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Obowiązki dla dużych jednostek

Duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają obowiązek przekazywania danych o określonej strukturze - schemat _JPK_VAT(1)_V1-0.xsd odpowiadającej pozycjom deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D 1 lipca 2016r.

Nowy termin dla JSFP

W związku ze zgłaszanymi przez podmioty realizujące istotne zadania publiczne trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w VAT (plik JPK_VAT) – pierwszy termin na złożenie tej informacji przypada na 25 sierpnia 2016 r. Ministerstwo finansów pracuje nad rozporządzeniem przedłużającym termin przekazania tej informacji.

Resort finansów chce przesunąć termin do31 stycznia 2017 r. na przekazanie informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT za okresy od lipca do grudnia 2016 r.

Przedłużenie terminu dotyczyć będzie większości podmiotów tworzących sektor finansów publicznych, zobowiązanych do złożenia tej informacji od 1 lipca 2016 r., w tym w szczególności organów władzy publicznej, sądów i trybunałów, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz urzędów obsługujących te organy, jak również jednostek samorządu terytorialnego.

Terminy przejściowe dla mniejszych jednostek

W odniesieniu do średnich i małych przedsiębiorców obowiązek przekazywania danych o określonej strukturze - schemat _JPK_VAT(1)_V1-0.xsd odpowiadającej pozycjom deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D nastąpi od 1 stycznia 2017 r.

Natomiast mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywania danych o określonej strukturze - schemat _JPK_VAT(1)_V1-0.xsd odpowiadającej pozycjom deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D 1 stycznia 2018r.

Jednostki sektora publicznego spełniające kryteria przypisane do dużych przedsiębiorców 25 sierpnia po raz pierwszy dokonają przesyłki JPK_VAT w ramach elektronicznej kontroli podatkowej.

Jak przygotować się do wysyłki?

Pamiętajmy, że struktura schemat _JPK_VAT(1)_V1-0.xsd przekazana za dany miesięczny okres ma uzgadniać się z deklaracją VAT za ten sam okres, ponieważ struktura pliku odzwierciedla pola deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT- 7D.

Przygotowanie danych w strukturze JPK wymaga sprawdzenia zasad tworzenia rejestrów VAT w systemach komputerowych zwłaszcza z zakresu WNT, WDT, odwrotnego obciążenia, eksportu, importu w tym alokowania do prawidłowego momentu podatkowego konkretnego dokumentu w postaci faktury.

Wymagane dane:

K_10

Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku

OPT

K_11

Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, zwolnione od podatku

OPT

K_12

Kwota netto - W tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

OPT

K_13

Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%

OPT

K_14

Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art.. 129 ustawy

OPT

K_15

Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%

YES

K_16

Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%

YES

K_17

Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%

YES

K_18

Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%

YES

K_19

Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%

YES

K_20

Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%

YES

K_21

Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

NO

K_22

Kwota netto - Eksport towarów

NO

K_23

Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

YES

K_24

Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

YES

K_25

Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy

YES

K_26

Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy

YES

K_27

Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy

YES

K_28

Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy

YES

K_29

Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy

YES

K_30

Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy

YES

K_31

Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)

NO

K_32

Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)

YES

K_33

Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)

YES

K_34

Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)

YES

K_35

Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)

YES

K_36

Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust.5

NO

K_37

Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art.111

NO

K_38

Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24 podlegająca wpłacie w terminie o którym mowa w art. 103 ust. 3 w związku z ust.4 ustawy

NO

K_42

Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych

YES

K_43

Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych

YES

K_44

Kwota netto - Nabycie towarów i usług pozostałych

YES

K_45

Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług pozostałych

YES

K_46

Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych

OPT

K_47

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć

OPT

K_48

Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy

OPT

Przed wysyłką warto zrobić test

Zanim dokonamy przesyłki danych zróbmy najpierw test za pośrednictwem którego, sprawdzimy czy Jednolity Plik Kontrolny został sporządzony bezbłędnie.

   Przesyłki dokonujemy jedynie za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego przez Bramkę Ministerstwa Finansów.

Po dokonaniu przesyłki struktury JPK podatnik otrzyma w ciągu 7 dni potwierdzenie prawidłowego dostarczenia dokumentu w postaci komunikatu o treści 200 – przetworzenie dokumentu zakończono poprawnie, pobierz UPO.

Darmowa aplikacja Ministerstwa Finansów

Od 19 sierpnia Ministerstwo Finansów udostępniło za darmo aplikację kliencką do wysyłania plików JPK _VAT wraz z instrukcją dla użytkownika aplikacji oraz przykładowym plikiem.csv. Aplikacja umożliwia zaimportowanie danych z pliku o formacie.csv.

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel