Sektor Publiczny

Od 2020 roku gminy zyskają wsparcie w interpretacji przepisów

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 28 sierpnia 2018
176800b1e4fbbf536c72e8ad6b9f650f19f5a90e-medium

Projekt nowej Ordynacji podatkowej zakłada utworzenie Podatkowego Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych. Ma to zapewnić samorządowym organom podatkowymwsparcie. Sprawdź, jakie.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika, który nowelizuje ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Jedną z przewidzianych zmian jest rozszerzenie zadań KAS.

Wsparcie informacyjne

Zgodnie z projektem KAS będzie zapewniać samorządowym organom  podatkowym (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast) wsparcie informacyjne, a także zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi w zakresie wynikającym z Ordynacji podatkowej oraz podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych. Realizacja tego zadania zostanie powierzona dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej.

Chociaż w samym projekcie ustawy nie określono, w jaki sposób nastąpi realizacja tego zadania od strony praktycznej, to w uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać, że przewidywane jest utworzenie w ramach Krajowej Informacji Skarbowej Podatkowego Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych. Jeszcze nie wiadomo, jak wsparcie dla samorządowych organów podatkowych będzie funkcjonowało, ale jedno jest pewne, że zajmą się nimi w praktyce urzędnicy KIS.

Urzędnicy pomogą samorządom

Będzie to zatem wsparcie urzędników państwowych dla urzędników samorządowych. Oceniając specyfikę pracy urzędników KIS, można zakładać, że będą oni odpowiadali na pytania zadawane przez gminy dotyczące zagadnień podatkowych. Prawdopodobnie w ramach infolinii, jak również i pisemnie. Ta druga forma może być zastrzeżona jedynie dla poważniejszych spraw. Centrum Kompetencyjne zapewniać będzie również zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi. Nie wiadomo natomiast, jakich sytuacji będzie to dotyczyło. Z reguły gminy mają własną profesjonalną obsługę prawną w postaci zespołu radców prawnych, którzy posiadają uprawnienia do reprezentowania swoich klientów, w tym gmin przed sądami administracyjnymi.

Zapewnianie zastępstwa procesowego przez Centrum Kompetencyjne w sytuacji, gdy gmina ma korzystać z profesjonalnej obsługi prawnej rodzi domniemanie, że obsługujący ją radcowie prawni nie są w stanie prawidłowe świadczyć swych usług. Dlatego też zapewnienie zastępstwa procesowego ma sens jedynie wtedy, gdy gmina nie korzysta z własnej obsługi prawnej z uwagi na niewielki budżet.

Projekt stworzenia Centrum Kompetencyjnego jest przejawem poglądu Ministerstwa Finansów mówiącego, że samorządy nie potrafią skutecznie i prawidłowo załatwiać swych spraw podatkowych, że cechuje je nieporadność. Niestety, w uzasadnieniu projektu ustawy brak jest danych, które świadczyłyby o takim stanie faktycznym. Ministerstwo Finansów nie zamieszcza żadnych danych o wymiarze i ściągalności podatków, którymi zajmują się gminy. Jeśli jednak gminy nie dają sobie rady w zakresie związanym ze stosowaniem prawa podatkowego, to alternatywnym rozwiązaniem może być przeniesienie wspomnianych podatków na poziom urzędów skarbowych albo likwidacja tych, które nie generują wystarczających zysków, biorąc pod uwagę wydatki, jakie należy ponieść na zatrudnienie pracowników zajmujących się ich ściąganiem.

Polecamy w Portalu FK:

Źródło: projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel