Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku wyższe

Dodano: 23 sierpnia 2018
826505a9098ac1761704648fd0b8a0d358d6c8dd-medium

Sprawdź o ile wzrośnie podatek od nieruchomości, ile wyniesie opłata targowa, a ile opłata od posiadania psa.

Tabela. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2019 roku

Podatek lub opłata

Maksymalna stawka

Podatek od nieruchomości

Grunty

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,93 zł od 1 m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,71 od 1 ha powierzchni

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,49 zł od 1 m2 powierzchni

 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,09 zł od 1 m2 powierzchni

Budynki lub ich części

mieszkalne

0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budowle

 

2% ich wartości ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych

Samochód ciężarowy

o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

832,71 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.389,14 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.666,96 zł

równej lub wyższej niż 12 ton

3.181 zł

Ciągnik siodłowy lub balastowy

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1944,76 zł

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

do 36 ton włącznie

2458,70 zł

powyżej 36 ton

3.181 zł

Przyczepa lub naczepa

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1666,96 zł

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

do 36 ton włącznie

1944,76 zł

powyżej 36 ton

2.458,70 zł

Autobus

w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

mniejszej niż 22 miejsca

1968,37 zł

równej lub wyższej niż 22 miejsca

2.488,56 zł

Opłata targowa

778,20 dziennie

Opłata miejscowa

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,26 zł dziennie

w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,20 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa

4,40 zł dziennie

Opłata od posiadania psów

123,18 zł rocznie od jednego psa

Opłata reklamowa

stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,54 dziennie;

stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,22 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

Oprac. redakcja

Podstawa prawna: 
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel