Czy przebudowa drogi gminnej uprawnia do odliczenia VAT

Dodano: 22 czerwca 2018
Ręka młodej osoby trzyma długopis i dokumenty

Czy gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu dotyczącego przebudowy drogi gminnej? Poznaj stanowisko organu podatkowego.

Czego dotyczył problem?

Gmina zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa płynności ruchu samochodów. Zmniejszy się czas przejazdu mieszkańców z miejscowości do większych skupisk osadniczych. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej.

Gmina nie będzie pobierać żadnych opłat i nie będzie prowadzić na tym terenie sprzedaży opodatkowanej. Jest to zadanie własne gminy jako jednostki samorządu terytorialnego niezwiązane z powadzoną działalnością gospodarczą.

Po zrealizowaniu projektu gmina otrzyma pomoc w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. W kosztach kwalifikowalnych inwestycji uwzględniono VAT, którego gmina nie może odzyskać z urzędu skarbowego z powodu braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Czynnościami opodatkowanymi są przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków (brak zakładu budżetowego), z tytułu czynszów za wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym, lokali użytkowych oraz wynajem pomieszczeń i gruntu.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizowaną inwestycją.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy?

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby dany podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, do których  realizacji zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Przebudowa dróg gminnych odbywa się w ramach władztwa publicznego i gmina, wykonując to zadanie, działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

 

Zdaniem organu podatkowego

W przedstawionej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie będą spełnione. Gmina realizując zadanie przebudowy drogi gminnej, nie będzie bowiem działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z wykonaniem tego zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

 

Jakie są skutki podatkowe wydanej interpretacji?

Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową drogi.

Polecamy w Portalu FK:

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2018 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.292.2018.1.KT

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel