Sprawdź, jak rozliczyć wartość noclegu dla pracownika

Szymon Chyra

Autor: Szymon Chyra

Dodano: 8 sierpnia 2018
2385786cd41c6528741c2321a956b0e2990c8500-medium

Pracodawca zapewnienia pracownikom tymczasowym oraz zleceniobiorcom zakwaterowanie. Czy  będzie to dla nich przychód z nieodpłatnych świadczeń? Sprawdź komentarz eksperta.

Agencja pracy tymczasowej zapewnia zakwaterowanie pracownikom tymczasowym i zleceniobiorcom w pobliżu siedziby kontrahenta agencji. Zakwaterowanie oferowane jest wyłącznie cudzoziemcom, których miejsce stałego zamieszkania znajduje się poza granicami Polski.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy nieodpłatne lub częściowo odpłatne zapewnianie noclegów pracownikom tymczasowym będzie stanowić dla nich przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

 

Sąd uznał, że celem udostępnienia bezpłatnego zakwaterowania pracownikowi jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji przez pracownika określonych zadań, co leży w bezpośrednim ekonomicznym interesie pracodawcy.

KOMENTARZ EKSPERTA Szymon Chyra
konsultant podatkowy w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach

Omawiany wyrok WSA wpisuje się w linię orzeczniczą sądów administracyjnych powstałą w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K7/13) w zakresie „innych nieodpłatnych świadczeń” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód podatkowy pracownika czy zleceniobiorcy z tytułu nieodpłatnego świadczenia od wielu lat budzi kontrowersje w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w stanowiskach organów podatkowych. Przepisy podatkowe nie regulują bowiem kryteriów, na podstawie których określone okoliczności świadczyłyby o powstaniu przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Zagadnienie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia było przedmiotem orzeczenia TK. Zgodnie z jego treścią świadczenie powinno zostać uznane za przychód, jeśli zostało spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z niego dobrowolnie) i w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy), a jednocześnie przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. Ponadto korzyść ta musi być wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich pracowników).

Osią sporu w sprawie rozstrzyganej przez WSA była odpowiedź na pytanie, czy wydatki agencji pracy tymczasowej na zapewnienie noclegów pracownikom tymczasowym lub zleceniobiorcom, zostały poniesione w interesie pracodawcy czy poszczególnych pracowników.

Moim zdaniem wskazane wydatki dotyczą świadczenia spełnionego w interesie pracodawcy. Podobnie będzie w przypadku zwrotu kosztów noclegu na rzecz pracowników czy zleceniobiorców. Stanowisko fiskusa w poniższej sprawie, zgodnie z którym zapewnienie noclegu pracownikowi w pobliżu miejsca pracy jest świadczeniem spełnionym w jego interesie (a nie pracodawcy), jest kuriozalne.

Na szczęście WSA słusznie wskazał, że pracownicy zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe w innym miejscu i w inny sposób, a gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, nie mieliby powodu do ponoszenia kosztu takich noclegów. Rozstrzygnięcie WSA jest ważne wobec powiększającego się deficytu pracowników w Polsce i związaną z tym koniecznością zachęcenia do przyjazdu do pracy osób zamieszkałych daleko od siedziby pracodawcy.

Skutki dla Ciebie

Nieodpłatne lub częściowo odpłatne zapewnienie noclegów pracownikom tymczasowym oraz zleceniobiorcom nie jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń. Na pracodawcy nie ciążą w związku z tym obowiązki płatnika.

Wyrok WSA  w Poznaniu 14 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Po 352/18

Szymon Chyra

Autor: Szymon Chyra

konsultant podatkowy w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel