Pytanie do skarbówki złóż na nowym wniosku o wydanie interpretacji podatkowych

Patrycja Kubiesa

Autor: Patrycja Kubiesa

Dodano: 16 lutego 2021
Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Są nowe wzory

Częste zmiany przepisów oraz częste błedy legislacyjne powodują, że podatnicy coraz częściej korzystają z interpretacji indywidualnej. Warto pamiętać, że obowiązuje zmienione wzory wniosków o wydanie interpretacji podatkowych.

Instytucja interpretacji indywidualnej nadal cieszy się dużą popularnością. Wśród niestabilnego systemu podatkowego, niejednolitych stanowisk organów i sądów, wielu podatników czuje się bardziej komfortowo, mają interpretację podatkową.

Przepisy Ordynacji podatkowej dają bowiem podatnikom ochronę prawną, gdyż zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Pod koniec 2020 roku pojawiły się nowe rozporządzenia ze wzorami interpretacji indywidualnych, a także wzorami w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej. Przypomnijmy, że z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym.

Jakie zmiany wprowadziły nowe rozporządzenia

Zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie wzoru wniosku do regulacji wprowadzonych ustawą z  4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Z tego powodu dodano w formularzu ORD-IN rubrykę H, która zawiera elementy transgraniczne stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku.

W poszczególnych częściach rubryki H formularza przewiduje możliwość uwzględnienia danych dotyczących:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
  • zagranicznego zakładu
  • państwa lub terytorium wystąpienia skutków transgranicznych transakcji.

W tym zakresie wzór formularza ORD-IN odpowiada aktualnemu brzmieniu art. 14b § 3a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcję, zespół transakcji lub inne zdarzenia:

1) z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej:

a)  które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

b) które prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospodarczej zagranicznego zakładu, lub

c)  będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium, lub

2) mające skutki transgraniczne

- składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest obowiązany również do wskazania odpowiednio państwa lub terytorium miejsca zamieszkania tej osoby fizycznej, danych identyfikujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w tym państwa lub terytorium ich siedziby, zarządu lub położenia tego zagranicznego zakładu, lub państwa lub terytorium, w których te skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą wystąpić.

Tym samym również w przypadku skutków transgranicznych obecny wzór interpretacji indywidualnej zezwala na umieszczenie odpowiednich informacji we wniosku.

W istocie zmienione brzmienie Ordynacji podatkowej, wskazujące na elementy transgraniczne obowiązuję już od połowy 2019 roku, jednak dopiero teraz zmieniono odpowiednio wzów interpretacji indywidualnych. Jaki jest powód zmiany?

Dodatnie tych regulacji związane jest z potrzebą zapewnienia wypełniania przez polską administrację skarbową zobowiązań międzynarodowych w zakresie przekazywania informacji o interpretacjach podatkowych do innych państw lub jurysdykcji.

Pobierz nowe wzory wniosków o interpretacje podatkowe:

  •      ORD-IN (9) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.
  •      ORD-IN/A Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
  •       ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej.
  •       ORD-WS/A Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej
  •      ORD-WS/B Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej.
Patrycja Kubiesa

Autor: Patrycja Kubiesa

doradca podatkowy
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel