Podatnicy zyskają wsparcie swojego rzecznika

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano: 19 września 2018
3977179e267e3a983a416769d613af7051a2bab5-medium

Rzecznik Praw Podatnika będzie pomagał podatnikom w sporach z urzędnikami. Resort finansów chce powołać nowy urząd na wzór rzecznika praw obywatelskich. Na jakie wsparcie mogą liczyć podatnicy?

Rzecznika będzie powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Rzecznik będzie wybierany na jedną kadencję trwającą 6 lat. Powołanie pierwszego Rzecznika nastąpi do końca marca 2020 r.

Rzecznika będzie wspierać 16 zastępców działających w terenie i 32 przedstawicieli terenowych.

Czym będzie zajmował się rzecznik

Instytucja Rzecznika Praw Podatnika (dalej: RPP lub Rzecznik) ma stać na straży szeroko pojętych praw odnoszących się do podatnika. Ochrona ta obejmie: podatnika płatnika, inkasenta, następcę prawnego i osoby trzecie w rozumieniu nowej Ordynacji podatkowej.

Zadania RPP to m.in.:

1) opiniowanie aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego;
2) promowanie mediacji między podatnikami a organami podatkowymi;
3) współdziałanie ze stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami, organizacjami reprezentującymi podatników oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw podatnika, zajmującymi się monitoringiem jakości prawa podatkowego i kierunkami jego reform ;
4) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie prawa podatkowego;
5) analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz orzecznictwa innych sądów i trybunałów w zakresie, w jakim wpływają na rozstrzyganie spraw podatkowych;
6) analiza interpretacji ogólnych oraz interpretacji indywidualnych;
7) przedstawianie organom, organizacjom lub instytucjom publicznym oceny oraz wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw podatnika, wzmocnienia spójności prawa podatkowego, usunięcia zbędnych procedur, czy wymogów formalnych lub usprawnienia załatwiania spraw;

9) analiza sposobu załatwiania przez organy podatkowe skarg i wniosków składanych na zasadach przewidzianych w ustawie - Ordynacja podatkowa – analiza ta posłuży do przedstawiania Szefowi KAS wniosków co do poprawy obsługi podatników.

Rzecznik może wnioskować o zmiany

RPP będzie monitorował stosowanie prawa podatkowego, a w razie konieczności będzie występował  z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, o wydanie interpretacji ogólnej, czy zwrócenie się o wszczęcie postępowania podatkowego lub wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Wszczęcie postępowania
Rzecznik będzie miał prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania podatkowego oraz wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Podejmując czynności związane z samodzielnym wszczęciem i prowadzeniem postępowania wyjaśniającego rzecznik będzie mieć prawo:
1) zbadać, również bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu;
2) żądać złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia przez organ podatkowy kopii akt każdej sprawy, w tym również po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia;
3) żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej w sądzie administracyjnym oraz żądać do wglądu akt sądowych, w tym również po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia.

Resort finansów uważa, że powołanie instytucji RPP może przede wszystkim wzmocnić pozycję podmiotów najsłabszych, czyli takich, które nie korzystają z kosztownych usług wyspecjalizowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

Warto dodać, że podobne rozwiązanie  funkcjonuje już przykładowo w Kanadzie (Taxpayer’s Ombudsman).

Na razie projekt jest na etapie konsultacji, o wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy na bieżąco informować w Portalu FK.

Polecamy w Portalu FK:

Źródło: projekt z 6 sierpnia 2018 r. ustawy o rzeczniku praw podatnika – przekazany do opiniowania.

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat związana z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Redaktor prowadząca Portalu Finansowo-Księgowego oraz "Orzecznictwa Podatkowego".
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel