Od piątku jedno pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika w kilku sprawach

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Dodano: 29 czerwca 2016

1 lipca 2016 r. zacznie obowiązywać pełnomocnictwo ogólne, które znacznie uprości zasady reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi. Poznaj szczegóły zmian w Ordynacji podatkowej.

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej, która zmieniła zasady udzielania pełnomocnictw w sprawach podatkowych. Kolejne zmiany w tym zakresie wejdą w życie 1 lipca 2016 r.

Pełnomocnictwo ogólne we wszystkich sprawach podatkowych

Jeden pełnomocnik będzie mógł prowadzić wszystkie sprawy podatkowe podatnika. Ta zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2016 r. Do tej pory do każdej sprawy trzeba było oddzielnie dołączać pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo ogólne będzie upoważniać umocowaną na jego podstawie osobę do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Prawo do zgłaszania fiskusowi pełnomocnictw ogólnych będą mieli zarówno sami podatnicy czy płatnicy, jak i ustanowieni przez nich profesjonalni pełnomocnicy, w tym adwokaci, radcowie prawni czy doradcy podatkowi, w zakresie udzielonych im upoważnień.

Przepisy dotyczące ustanawiania pełnomocnictw ogólnych zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Dzięki temu organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej będą mogły się kontaktować z takim ogólnym pełnomocnikiem w każdej sprawie dotyczącej podmiotu, który go ustanowił. Pełnomocnicy będą mieli obowiązek zawiadomienia o każdej zmianie adresu, pod którym otrzymuje doręczenia, lub adresu elektronicznego.

Pełnomocnictwo ogólne (a także zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu) będzie trzeba złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Forma pisemna będzie dopuszczona tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających dokonanie tego drogą internetową.

Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego, jak również o wszelkich zmianach w tym zakresie będą trafiać do prowadzonego przez resort finansów tzw. Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO), co przyczyni się do usprawnienia wymiany informacji między organami podatkowymi. Dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dużym ułatwieniem będzie to, że zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego wolno im będzie dokonać także za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Korzyści z wprowadzenia pełnomocnictw ogólnych:

– uproszczenie zasad reprezentowania strony przed organami podatkowymi,

– obniżenie kosztów (do tej pory trzeba było wnosić opłatę skarbową od każdego przedkładanego organom dokumentu pełnomocnictwa).

Trzeba jednak pamiętać, że pełnomocnictwo ogólne nie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich form aktywności przedsiębiorców przed organami podatkowymi. Aby uprawnić daną osobę do podpisywania w imieniu podatnika deklaracji podatkowych, ewentualne upoważnienie w tego rodzaju pełnomocnictwie nie wystarczy. Konieczne będzie ustanowienie odrębnego, czyli pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.

Pełnomocnictwa szczególne nie znikną

Niezależnie od możliwości ustanowienia pełnomocnictwa ogólnego podatnicy nadal mają prawo wyznaczania pełnomocników do działania w poszczególnych sprawach, w ramach udzielonych im pełnomocnictw szczególnych.

PRZYKŁAD

PRZYKŁAD (Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego osobie fizycznej)

W dniu 18 marca 2016 r. Janina Nowak udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania jej w toczącym się przed naczelnikiem urzędu skarbowego postępowaniu podatkowym, dotyczącym określenia wysokości zobowiązania podatkowego w PIT za 2012 rok. Jako osobę upoważnioną do działania w swoim imieniu wskazała doradcę podatkowego Jana Kowalskiego z Kancelarii Doradztwa Podatkowego „X” sp. z o.o. Wspomnianego umocowania podatniczka nie mogła natomiast udzielić ww. spółce doradczej, ponieważ pełnomocnikami strony mogą być wyłącznie osoby fizyczne (w tym zatrudnione w tego rodzaju podmiotach).

Takie pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.

Pełnomocnik tymczasowy w pilnej sprawie

Organy podatkowe uprawniono także do ustanawiania tzw. tymczasowego pełnomocnika szczególnego w sprawach niecierpiących zwłoki. Taki tymczasowy pełnomocnik będzie mógł zostać ustanowiony do czasu wyznaczenia przez sąd kuratora dla osoby nieobecnej w sprawach niecierpiących zwłoki. Wówczas w pierwszej kolejności wspomnianym pełnomocnikiem będzie wyznaczony przez organ podatkowy członek rodziny osoby nieobecnej, pod warunkiem że wyrazi na to zgodę. Natomiast w razie braku takiej zgody status ten otrzyma umocowany w odpowiednim trybie adwokat, raca prawny lub doradca podatkowy.

Pełnomocnik do spraw doręczeń na nowych zasadach

Obecnie obowiązek wskazania pełnomocnika do doręczeń spoczywa na osobach, które nie ustanowiły pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, w sytuacji gdy:

 • wyprowadzają się poza granice Unii Europejskiej (tj. zmieniają adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim UE) lub

 • nie mają miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce bądź w innym państwie członkowskim UE, lecz uczestniczą w naszym kraju w postępowaniu podatkowym (tj. złożyli tutaj wniosek o wszczęcie postępowania lub doręczono im tutaj postanowienie w tym zakresie).

Pełnomocnika do spraw doręczeń nie musi jednak wyznaczać osoba, która:

 • ustanowiła pełnomocnika ogólnego lub szczególnego,

 • wyraziła zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PRZYKŁAD

PRZYKŁAD Zagraniczny wyjazd podatnika

W dniu 5 września 2016 r. naczelnik urzędu skarbowego wszczął wobec Jana Kowalskiego postępowanie podatkowe dotyczące rozliczeń VAT za marzec 2014 roku. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnik zamierza wyjechać do Azji, gdzie będzie poszukiwał partnerów handlowych. Jego pobyt za granicą będzie trwał od 7 września do 11 października 2016 r. Mimo że pan Jan w związku z wyjazdem opuści obszar Unii Europejskiej, nie ma obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. Wcześniej bowiem ustanowił pełnomocnika ogólnego, którego umocował do reprezentowania go we wszystkich postępowaniach przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej.

Pełnomocnik podpisze deklaracje

Deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być obecnie podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Takie pełnomocnictwo nie daje jednak prawa do reprezentowania mocodawcy w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe czy organy kontroli skarbowej ani odbierania kierowanej do niego urzędowej korespondencji. Warto pamiętać, że podstawą do składania w imieniu podatnika deklaracji nie może być inne, nawet ogólne pełnomocnictwo. Za każdym razem jest wymagane zatem dodatkowe pełnomocnictwo szczególne do podpisywania tego rodzaju dokumentów.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa po 2 tygodniach

Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowie pełnomocnictwo, będzie musiał działać za stronę jeszcze przez 2 tygodnie od dnia wypowiedzenia, chyba że podatnik zwolnił go z tej powinności.

Pełnomocnictwa tylko na odpowiednich wzorach

Udzielone pełnomocnictwa muszą być sporządzane według ściśle określonych reguł. Obecnie stosuje się następujące wzory:

 • PPS-1(1) – pełnomocnictwo szczególne,

 • PPD-1(1) – pełnomocnictwo do doręczeń,

 • OPS-1(1) – zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego,

 • OPD-1(1) – zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń,

 • UPL-1P – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej,

 • UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 • OPL-1P – zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej,

 • OPL-1 zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych

Rodzaj

Zakres umocowania

Sposób

składania

Początek obowiązywania

nowych przepisów

Opłata skarbowa

Podstawa

prawna (przepis Ordynacji podatkowej)

Pełnomocnictwo ogólne

Upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

* w formie dokumentu elektronicznego,

* w przypadku problemów technicznych w formie pisemnej

1 lipca 2016 r.

brak

art. 138d

Pełnomocnictwo

szczególne

Upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

* na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego,

* ustnie do protokołu

1 stycznia 2016 r.

17 zł

art. 138e

Pełnomocnictwo do doręczeń

Ustanawiane wyłącznie w celu doręczenia pism w sprawie, w razie zaistnienia przesłanek określonych w ustawie.

* na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego,

* ustnie do protokołu

1 stycznia 2016 r.

17 zł

art. 138f

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Ustanawiane wyłącznie w celu podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

* na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego

1 stycznia 2016 r.

* 17 zł

* zwolnienie od opłaty skarbowej pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie

art. 80a

Sprawdź też inne zmiany:

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel