Zdarzenia po dacie bilansu

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 24 kwietnia 2014
Pytanie:  Jestem firmą podlegającą badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Badanie odbędzie się w połowie maja. W kwietniu została wystawiona faktura korygująca do sprzedaży grudniowej na zwrot sprzedanego produktu. Czy ujmować jeszcze wszystkie księgowania w grudniu i w związku z tym skorygować sprawozdanie sporządzone do 31.03.2014 roku i jeszcze nie zbadane przez biegłego rewidenta?
Odpowiedź: 

Wszystko zależy, czy kwota wynikająca z korekty będzie miała istotny wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2013.

W każdym przedsiębiorstwie po dniu bilansowym mają miejsce zdarzenia, które mimo że wystąpiły w kolejnym roku obrotowym, mogą mieć wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok, który już się zakończył. Podstawowym problemem w takiej sytuacji jest poprawne zaklasyfikowanie zaistniałych zdarzeń oraz określenie ich wpływu na dane zawarte w sporządzonym sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 uor wyróżnia dwa rodzaje zdarzeń następujących po dniu bilansowym:

• zdarzenia, które dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy, tzn. zdarzenia następujące po dniu bilansowym, wymagające dokonania korekt,

• zdarzenia, które wskazują na stan zaistniały po dniu bilansowym, tzn. zdarzenia następujące po dniu bilansowym niewymagające dokonania korekt.

Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie lub powodują, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, to powinna odpowiednio zmienić (skorygować) sprawozdanie finansowe.

W tym celu należy:

• przeprowadzić odpowiednie zapisy w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy,

• powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub badał, przy założeniu, że jednostka zgodnie z art. 64 uor jest zobowiązana do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Jeśli zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej. Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach dotyczących poprzedniego roku obrotowego, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, to skutki tych zdarzeń ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymano

Dlatego też należy rozpatrzyć i ocenić, czy powyższa korekta istotnie wpłynie na zmianę sprawozdania finansowego (zmiana sumy bilansowej, wyniku czy poszczególnych wskaźników finansowych). Jeżeli będzie to istotna korekta a sprawozdanie jeszcze nie jest zbadane, to moim zdaniem trzeba je wprowadzić do ksiąg roku 2014.

Natomiast jeżeli nie, to albo w informacji dodatkowej lub w księgach 2014 r. Najlepiej skonsultować ten fakt z biegłym, który będzie badał sprawozdanie. Wg. autora chyba, można wprowadzić korektę do roku 2013 – wtedy sprawozdanie będzie bardziej rzetelne a wynik bardziej adekwatny.

- art. 54 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – uor.
Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Słowa kluczowe:
bilans
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel