Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Zamknięcie roku w spółkach mikro i małych. Pamiętaj o terminach

Łukasz Walkiewicz

Autor: Łukasz Walkiewicz

Dodano: 29 marca 2017
95ad5e82c6bde03e256ac2af06f4cc04a065fbc7-medium

Spółki zaliczone do kategorii małych lub mikro mają prawo do skorzystania z wielu uproszczeń w rocznym sprawozdaniu finansowym. Kiedy jest to możliwe i o jakich terminach związanych z zamknięciem roku trzeba pamiętać? Sprawdź w tekście.

Jakie jednostki są uznawane za mikro

Jednostkami mikro są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Jakie jednostki są uznawane za małe

Natomiast jednostkami małymi są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Dodatkowo do klasyfikacji spółek mikro lub spółek mały można zaliczyć osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Co jest potrzebne do stosowania uproszczeń

Niezbędnym warunkiem, który daje możliwość skorzystania z uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro jest konieczność podjęcia przez organ zatwierdzający decyzji w formie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem określonych uproszczeń.

Zatem samo spełnienie kryteriów dla spółek małych i mikro nie uprawnia jednostki do zastosowania uproszczeń określonych w ustawie. Ustawodawca nie określa terminu podjęcia takiej uchwały. Uchwała powinna zostać podjęta przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego.

Na czym polegają uproszczenia

Charakter uproszczeń dotyczących sprawozdania finansowego dla spółek małych i mikro został określony w art. 46-49 uor. Zakres obejmuje przede wszystkim wyglądu bilansu, którego wzór znajdziemy w załączniku nr  4 i 5 odpowiednio dla spółek mikro i małych oraz rachunku zysków i strat.

Dodatkowo jednostki małe i jednostki mikro zwolnione są ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym.

Terminy prac związanych z zamknięciem roku 2016

1. Zamknięcie ksiąg i sporządzenie sprawozdania

Jednostka jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia oraz podpisania rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w sytuacji, gdy jednostka przyjmuje za rok obrotowy rok kalendarzowy za 2016 rok termin mija 31 marca 2017 r.

2. Zatwierdzenie sprawozdania

Natomiast zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający powinien nastąpić do 30 czerwca 2017 r.

3. Złożenie sprawozdania do urzędu skarbowego

Na jednostkach ciąży również obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do odpowiedniego urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Natomiast w stosunku do osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W 2017 roku termin złożenia takiego zeznania mija 2 maja 2017 r.

4. Dokumenty do KRS

Nie później niż do 15 lipca 2017 r., czyli w ciągu 15 dni od zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostka powinna złożyć w KRS:

1)      roczne sprawozdanie finansowe w formie właściwej dla jednostki małej/mikro

2)      odpis uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku/pokryciu straty.

Łukasz Walkiewicz

Autor: Łukasz Walkiewicz

Ekspert w dziale audytu ogólnego w KPMG w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel