Wycena środków pieniężnych pobranych z banku w walucie obcej

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 5 lipca 2007

Pytanie: Czy powstają różnice kursowe i jak wyceniać środki pieniężne w euro pobrane z rachunku bankowego do kasy, którymi uregulowane zostały faktury zakupu? Według jakiego kursu powinny zostać zaksięgowane faktury dokumentujące zakup usług noclegowych i gastronomicznych? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

Pytanie: Czy powstają różnice kursowe i jak wyceniać środki pieniężne w euro pobrane z rachunku bankowego do kasy, którymi uregulowane zostały faktury zakupu? Według jakiego kursu powinny zostać zaksięgowane faktury dokumentujące zakup usług noclegowych i gastronomicznych? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedź: Pobranie środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego i wpłacenie ich do kasy nie stanowi powodu do ponownej wyceny tych samych wartości pieniężnych wyrażonych w walutach obcych.


Ustawa o rachunkowości wskazuje, iż wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze na dzień ich przeprowadzenia ujmuje się w księgach rachunkowych odpowiednio po kursie:

  • kupna lub sprzedaży walut, stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
  • średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.

Dla rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych należy przyjąć w polityce rachunkowości jednostki metodę wyceny ich rozchodu, według zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości, tj:

  • pierwsze przyszło, pierwsze wyszło (FIFO),
  • ostatnie przyszło, pierwsze wyszło (LIFO)
  • średniej ważonej ceny składnika majątku.

Na rachunku bankowym firmy było 2.000 euro: 1.000 euro zakupiono po 3,89 zł, a 1.000 po 3,97 zł. 1.500 euro pobrano do kasy w dniu 5 maja, a następnie wydatkowano, płacąc w euro w dniu 8 maja: 650 euro za hotel, a w dniu 9 maja 850 za wyżywienie. Wycena rozchodu środków z rachunku walutowego odbywa się metodą FIFO.
Powyższe oznacza, że dla danych przedstawionych w przykładzie:

Wypłatę z rachunku waluty w kwocie 1.500 euro należy zaewidencjonować w wartości złotówek wynikającej z przeliczenia:
1.000 euro x 3,89 zł/euro = 3.890 zł
500 euro x 3,97 zł/euro = 1.985 zł
czyli 5.875 zł. Przy wypłacie z konta i przekazaniu gotówki do kasy środki pieniężne wyrażone w walucie nie zyskują ani nie tracą na swojej wartości. Nie ma zatem podstaw do przeliczania tej operacji według kursu innego aniżeli kurs historyczny.

Faktury dokumentujące zakup usług noclegowych i gastronomicznych należy zaksięgować według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Zakładając, że faktura za nocleg została wystawiona 8 maja, a kurs z dnia 7 maja wynosił 3,7479 zł/euro, a faktura za usługi gastronomiczne w dniu 9 maja, a kurs z dnia 8 maja wynosił 3,7495 zł/euro, rozliczenie różnic kursowych od zapłaty faktur będzie następujące:
- różnice kursowe od zapłaty za fakturę za nocleg:
(3,7479 zł/euro – 3,89 zł/euro) x 650 euro = - 92,37 zł
- różnice kursowe od zapłaty faktury za gastronomię:
(3,7495 zł/euro – 3,89 zł/euro) x 350 euro = - 49,18 zł
(3,7495 zł/euro – 3,97 zł/euro) x 500 euro = - 110,25 zł

Przy zapłacie powstaną ujemne różnice kursowe, gdyż faktycznie poniesionym kosztem jest wydatek na zakup waluty, którą później płacone były zobowiązania.


Podstawa prawna:
- art. 30 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- art. 15a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).


Autor: Wioletta Roman, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 4 lipca 2007 r.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel