Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Wniesienie majątku trwałego do grupy kapitałowej

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 17 września 2013
Pytanie:  Wspólnik (komandytariusz) spółek osobowych i spółki kapitałowej (z o.o.) chce wnieść 4 komputery do spółek tworzących grupę kapitałową. W swojej działalności gospodarczej komputery zaliczył bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Czy teraz powinien sprzedać te komputery spółce i wystawić rachunek a cenę określić na podstawie wartości rynkowej komputerów. Jeżeli spółki tworzą grupę kapitałową to komputery mogą być w jednej spółce ujęte czy musi być podział w każdej spółce. Podam przykład: Pracuję na jednym stanowisku przy komputerze w którym prowadzę trzy spółki tejże grupy. Proszę o pomoc w tej kwestii. Jak wprowadzić te komputery do spółek (na jakiej podstawie) oraz jaka będzie ewidencja, jeżeli komputer będzie miał wartość niższą niż 3.500 tyś. to mogę go wprowadzić bezpośrednio do kosztów rodzajowych (wyposażenie) w miesiącu zakupu. Spółki nie są podatnikami VAT.
Odpowiedź: 

Księgowania powyższej operacji będą odpowiednie do formy przekazania komputerów.

Nie ma znaczenia, że Wspólnik wnosi komputery do grupy kapitałowej. Ważne są dwa elementy:

 1. W jakiej formie ma miejsce wniesienie majątku (sprzedaż, aport, darowizna lub najem);

 2. Księgowania będą miały miejsce w tej spółce, do której majątek wniesiono.

Poniżej każda z opcji wniesienia:

 1. Sprzedaż:

Najprostsza metoda. Wspólnik wystawia fakturę (prawdopodobnie bez VAT) sprzedaży majątku. Księgowania w Spółce/Spółkach, do których miała miejsce sprzedaż:

Księgowanie faktury sprzedaży

Wn Środki trwałe

Ma Inne zobowiązania

Amortyzacja środka trwałego

Wn Amortyzacja (RZiS)

Ma Umorzenie środków trwałych

Zapłata za FV:

Wn Inne zobowiązania

Ma Środki pieniężne

Oczywiście należy także stworzyć odpowiedni dowód przyjęcia środka trwałego (OT) i umieścić go w rejestrze środków trwałych. Jest on istotny z punktu poprawnego ujęcia miesiąca rozpoczęcia amortyzacji. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 uor rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

 1. Aport (wniesienie do spółki)

Zaksięgowanie komputera/ów w formie aportu

Wn Srodki trwałe

Ma Kapitał podstawowy/zapasowy

Amortyzacja środka trwałego

Wn Amortyzacja (RZiS)

Ma Umorzenie środków trwałych

Odnośnie dokumentu OT j.w.

 1. Darowizna

Wspólnik może także przekazać komputery w formie darowizny potwierdzonej stosowną umową. Zgodnie z art. 41 ust. 2 uor rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – art. 41 ust. 2 uor.

Ewidencja księgowa:

Ujęcie środka trwałego jako darowizny

Wn Środki trwałe

Ma Przychody przyszłych okresów

Amortyzacja środka trwałego

Wn Amortyzacja (RZiS)

Ma Umorzenie środków trwałych

Rozliczenie przychodów

Wn Przychody przyszłych okresów

Ma Pozostałe przychody operacyjne

Zgodnie z art. 16d ust. 1 updop podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania – art. 16d ust. 2 updop.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:

  1. w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia,

  2. w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia,

  3. w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,

  4. w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej,

  5. w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 10b - ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Podstawa prawna: 

- art. 3 ust. 1 pkt. 17, art. 3 ust. 1 pkt. 32b, art. 28 ust. 1a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – uor;

- art. 16d ust. 1 i 2, art. 16g ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397z późn. zm) – updop.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel