Warunki uzyskania certyfikatu księgowego

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 10 listopada 2010
Pytanie:  Ukończyłam uzupełniające studia magisterskie na wydziale nauk ekonomicznych, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami uzyskując tytuł magistra. Posiadam staż pracy 17 miesięcy w biurze rachunkowym - stanowisko księgowa. Obecnie od 3,5 roku pracuję w spółce jawnej, również na stanowisku księgowej, skończyłam także kurs księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Czy spełniam warunki aby starać się o uzyskanie certyfikatu księgowego? Czy do założenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia kadr i płac wymagany jest również certyfikat księgowego?
Odpowiedź: 

Spełnia Pani wymogi związane z wykształceniem. Czas praktyki można przyjąć jako prawidłowy, gdyż trwa co najmniej 3 lata. Jednak nie mogę się wypowiedzieć odnośnie praktyki, gdyż duże znaczenie na nie tyko praca w księgowości, ale wykonywanie czynności księgowych, wynikających przykładowo z zakresu obowiązków. Prowadzenie płac jest również elementem ksiąg rachunkowych (art. 17 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z  2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej uor) dlatego też jest niezbędne posiadanie certyfikatu.

Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą uzyskać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków (art. 76b ust. 1 pkt 3 uor):

 • posiadają trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
 • posiadają trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku innym niż rachunkowość oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
 • posiadają dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Praktyka w księgowości

Za praktykę w księgowości (art. 76b ust. 2 uor) uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - następujących czynności:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, lub
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, lub
 • badanie sprawozdań finansowych, pod nadzorem biegłego rewidenta.
Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego składają do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa) następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie certyfikatu księgowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU nr 62, poz. 508),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku, o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 uor,
 • dokumenty potwierdzające praktykę w księgowości (np. oryginały bądź urzędowo potwierdzone kopie świadectw pracy lub zaświadczeń od pracodawcy) - z których wynikać powinno m.in. na podstawie jakiego stosunku prawnego została nabyta praktyka (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). W przypadku umowy o pracę należy wskazać wymiar czasu pracy (np. cały etat, ½ etatu), natomiast w przypadku umowy cywilnoprawnej należy podać jej charakter (odpłatny, nieodpłatny) oraz profil działalności przedsiębiorcy - czy świadczy on usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto, jeżeli ze stanowiska pracy lub formy prawnej jednostki nie wynika praktyka wymagana przez przepisy ustawy o rachunkowości, dodatkowym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest np. zakres obowiązków. W przypadku zatrudnienia w jednostce prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych należy udokumentować rodzaj uprawnienia, na podstawie którego jednostka ta prowadzi powyższą działalność, a także szczegółowy zakres faktycznie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w ramach przydzielonych obowiązków służbowych wraz ze wskazaniem dokładnego okresu ich wykonywania.
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (np. oryginały, odpisy dyplomów i/lub świadectw ukończenia studiów bądź urzędowo poświadczone kopie). W przypadku zaś ukończenia specjalności innej niż rachunkowość dodatkowo zaświadczenie wydane przez uczelnię potwierdzające, iż plan studiów i program kształcenia ukończonej specjalności odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość.
Tekst opublikowany: 

5 listopada 2010 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel