Usługi księgowe świadczone przez spółkę

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 31 lipca 2012
Pytanie:  Jesteśmy spółką z o.o., która odpowiadając na potrzeby naszych kontrahentów planuje świadczyć usługi księgowe. Zamierzamy więc dopisać odpowiedni numer PKD w KRS oraz nawiązać współpracę z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, której działalnością są usługi księgowe (posiada licencje MF). Czy taka forma jest wystarczająca, aby nasza spółka mogła świadczyć usługi księgowe? Czy raczej powinniśmy zatrudnić pracownika na umowę o pracę?

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych określa rozdział 8a uor. Jak postąpić w opisanej sytuacji? Sprawdź.

Odpowiedź: 

Powinni Państwo zatrudnić pracownika, któremu powierzycie czynności związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych określa rozdział 8a uor. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowym ustalaniu lub sprawdzaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wyceną aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego, sporządzaniem sprawozdań finansowych (art. 76a ust. 1 uor).

Przedsiębiorcy, wykonujący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są również uprawnieni do wykonywania działalności, obejmującej:

  1. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  2. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać:
  1. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  2. pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Warto pokreślić, że uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

W związku z tym usługową działalność w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać:

  1. osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  2. niemające osobowości prawnej spółki handlowe oraz wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli: czynności związane z tą działalnością wykonuje co najmniej jeden ze wspólników spółki, uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub powierzają wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  3. osoby prawne oraz inne niż wymienione wcześniej jednostki niemające osobowości prawnej, jeżeli powierzą wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do prowadzenia ksiąg.
Odpowiadając więc Państwa pytanie można stwierdzić, że spółka powinna zatrudnić pracownika, któremu powierzy czynności związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Tekst opublikowany: 

6 lipca 2012 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel