Ujawnienie błędu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 28 sierpnia 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. po zatwierdzeniu sprawozdania musi dokonać korekty przychodów za 2011 r. Jest to kwota mała i nie wpływa istotnie na rzetelność sprawozdania, wobec czego spółka zamierza dokonać księgowań w roku 2012 w powiązaniu z pozostałymi przychodami operacyjnymi. Ponieważ zmianie uległ przychód za 2011 rok, spółka musi złożyć korektę CIT-8 za 2011 r. i wpłacić wraz z odsetkami zaległy podatek. Czy ten podatek zaksięgowany w 2012 r. na koncie 871 (podatek dochodowy) należy potem gdzieś odejmować w CIT-8 za 2012 r.? Czy należy to wykazać w jakiejś odrębnej kolumnie, czy też wystarczy opisać w informacji dodatkowej?

W sytuacji gdy sprawozdanie finansowe jest zatwierdzone a ujawniony błąd nie jest istotny z punktu widzenia jednostki, skutki korekt takiego błędu wpływają na koszty i przychody roku obrotowego, w którym wykryto błąd. Przeczytaj komentarz eksperta na ten temat.
Inne artykuły o podobnej tematyce:
- Jak wykazać w bilansie błąd z lat poprzednich?
- Jak poprawić błąd w księgach rachunkowych?
- Korekta błędu po zaksięgowaniu zakupu projektu budowlanego w koszty >>

Odpowiedź: 

W sytuacji gdy sprawozdanie finansowe jest zatwierdzone a ujawniony błąd nie jest istotny z punktu widzenia jednostki, skutki korekt takiego błędu wpływają na koszty i przychody roku obrotowego, w którym wykryto błąd.

Zgodnie z zasadą zawartą w art. 54 ust. 2 uor, zatwierdzonych sprawozdań finansowych nie wolno zmieniać. Jeśli na skutek korekty powstaną niewielkie kwoty z punktu widzenia jednostki, należy ująć to jako bieżące księgowanie w 2012 roku.

Jeżeli błąd spowodował zaniżenie podstawy opodatkowania i wymiar zobowiązania podatkowego, to złożone uprzednio zeznanie podatkowe CIT-8 za rok 2011 należy skorygować. Skutki tej korekty również można zaksięgować w roku 2012 na konto 870 „Podatek dochodowy” oraz 221 „Rozrachunki z urzędem skarbowym”. Saldo konta 870 na koniec roku będzie się różniło od kwoty podatku dochodowego wynikającego z deklaracji CIT-8 za rok 2012. Różnica powinna zostać wyjaśniona w informacji dodatkowej. Całość salda 870 „Podatek dochodowy” jest ujmowana w tym przypadku w rachunku zysków i strat i wpływa na ostateczny wynik netto jednostki.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel