Transakcja sprzedaży i zakupu samochodów - rozliczenie

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 23 sierpnia 2012
Pytanie:  Kupujemy od firmy dwa samochody ciśnieniowe. W umowie zawarte są również zapisy, że nasza firma przekaże za odpłatnością dostawcy aktualnie posiadany samochód (data nabycia 2001 r.) po dostarczeniu i podpisaniu protokołu odbioru dwóch nowych samochodów ciśnieniowych. Zapis w umowie jest następujący: „cena za dostawę samochodu nr 2 wraz z przeszkoleniem pracowników wytypowanych przez Zamawiającego pomniejszona o wartość posiadanego przez Zamawiającego samochodu zabudowanego urządzeniami wyniesie...”. Czy wartość sprzedanego naszego używanego samochodu należy zaksięgować w przychody operacyjne, czy na pomniejszenie nakładów inwestycyjnych?

Wartością początkową środka trwałego w przypadku ich nabycia jest cena nabycia. Poznaj ujęcie na kontach sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym.

Odpowiedź: 

Transakcję sprzedaży i transakcję zakupu należy rozliczyć odrębnie. Przychód uzyskany ze sprzedaży nie wpływa na wartość początkową zakupionego pojazdu samochodowego.

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych zostały uregulowane w art. 28 ust. 1 pkt 1 uor, zgodnie z którym wartością początkową środków trwałych w przypadku ich nabycia jest cena nabycia.

Za cenę nabycia uważa się cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu - powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Ustawa o rachunkowości nie zawiera regulacji uprawniających do pomniejszania ceny nabycia środka trwałego o przychód z tytułu zbycia innego środka trwałego. W związku z tym jako podstawę do ustalenia wartości początkowej należy przyjąć kwotę wskazaną na fakturze dokumentującej zakup samochodów ciśnieniowych.

Natomiast skutki sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym należy ująć na kontach wynikowych, tj. pozostałych przychodach i pozostałych kosztach operacyjnych.  Jak wynika bowiem art. 3 ust. 1 pkt 32 uor koszty i przychody powstające w związku ze zbyciem środków trwałych, jako koszty i przychody pośrednio związane działalnością operacyjną zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel